Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patriotyzm w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-PAT Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patriotyzm w Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy: Wykłady specjalistyczne dla specjalności K-S (Europeistyka III r. I st) 2015/2016
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W09; K_U02; K_U04; K_K04

Skrócony opis:

Podczas wykładu na początku zostanie zaprezentowana ogólna teoria patriotyzmu (istota, typy, dynamika patriotyzmu). Następnie wykład skupi się na pokazaniu, jak patriotyzm funkcjonuje na tle obecnych przemian w obrębie państw narodowych. Ostatnia część wykładu zostanie poświęcona naszkicowaniu możliwych modeli patriotyzmu europejskiego oraz szans ich urzeczywistnienia.

Pełny opis:

Zagadnienia podejmowane podczas wykładu:

1) Istota patriotyzmu: Relacyjna struktura patriotyzmu, Negatywny aspekt patriotyzmu

2) Typologia patriotyzmu: Patriotyzm niepolityczny, Patriotyzm polityczny, Patriotyzm lokalny

3) Dynamika patriotyzmu: Nabywanie patriotyzmu, Ewokowanie i podtrzymywanie patriotyzmu, Modalność patriotyzmu

4) Pluralizm i fragmentacja etniczno-kulturowa: Wewnętrzne zróżnicowanie kultur narodowych, Ożywienie rodzimych społeczności subnarodowych, Renesans lokalności, Etno-regionalizm i mikronacjonalizm, Zmiana struktury etnicznej i kulturowej spowodowana imigracją

5) Transformacja tradycyjnego modelu obywatelstwa: a) Ograniczenia i zmiany w urzeczywistnieniu praw obywatelskich (Nowa polityka praw obywatelskich, Ograniczenia w korzystaniu z praw obywatelskich, Nowe kategorie praw obywatelskich) b) Ograniczenia i zmiany w zakresie uczestnictwa obywateli (Warunki nie sprzyjające uczestnictwu, Możliwości uczestnictwa poza państwem narodowym) c) Ograniczenie kompetencji państwa wynikających z suwerenności (Ograniczenia na poziomie subpaństwowym, Ograniczenia sektorowe, Ograniczenia ponad poziomem państwa)

6) Kryzys socjalizacji: a) Obniżenie wydolności podstawowych środowisk socjalizujących (Rodzina w procesie zmian, Szkoła poddawana reformom, Posttradycyjne wojsko, Kościół w zsekularyzowanym otoczeniu) b) Ambiwalentna rola rozproszonych środowisk socjalizujących (Otoczenie społeczne, Mass media) c) Kryzys socjalizacji za sprawą elit narodowych (Elita kulturowa, polityczna, gospodarcza)

7) Model docelowy patriotyzmu europejskiego: Model ponad-narodowy Model post-narodowy (przedmiot patriotyzmu, aspekt negatywny, patriotyzm europejski a patriotyzm narodowy)

8) Narzędzia i metody wytwarzania patriotyzmu europejskiego: a) Tworzenie wspólnej przestrzeni kulturowej (Wytwarzanie wspólnej kultury symbolicznej, Kreowanie wspólnoty wartości, Działania na rzecz wspólnoty językowej, Tworzenie wspólnej historii) b) Tworzenie wspólnej sfery politycznej (Przyznawanie i gwarantowanie praw, Tworzenie możliwości uczestnictwa) c) Działania na rzecz podniesienia standardu życia (Bezpośrednia pomoc finansowa, Poprawa jakości życia)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Burgoński P., Patriotyzm w Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2008.

Delanty G., Loyalty and the European Union, w: M. Waller, A. Linhlater (red.), Political Loyalty and the Nation State, Routledge, Taylor and Francis Group, London-New York 2003, s. 123-135.

Habermas J., Nim pojawi się ustrój europejski, tłum. B. Markiewicz, „Gazeta Wyborcza” nr 5.1996, 6–7 stycznia 1996, s. 14–15.

Huizinga J., Patriotyzm i nacjonalizm w dziejach Europy, tłum. J. Woźniakowski, „Znak” 1965 nr 6 (132), s. 692-740.

Ingram A., Constitutional Patriotism, w: I. Primoratz (red.), Patriotism, Humanity Books, New York 2002, s. 217-232.

Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Fundacja ATK, Warszawa 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Archard D., Should we teach patriotism?, “Studies in Philosophy and Education” 1999 vol. 18, nr 3, s. 157-173.

Archard D., Three Ways to Be a Good Patriot, „Public Affairs Quarterly” 1995 (April) vol. 9, nr 2, s. 101–122.

Bar – Tal D., The monopolization of patriotism, w: D. Bar-Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and nations, Nelson-Hall Publishers, Chicago 1996, s. 246-270.

Baron M., Patriotism and „liberal” morality, w: I. Primoratz (red.), Patriotism, Humanity Books, Amherst, New York 2002, s. 59-86.

Dietz M. G., Patriotism. A Brief History of the Term, w: I. Primoratz (red.), Patriotism, Humanity Books, New York 2002, s. 201-216.

Gomberg P., Patriotism is like racism, “Ethics. An International Journal of Social, Political, and Legal Philosophy” 1990 vol. 101, nr 1, s. 144-150.

Greenfeld L., Nationalism. Five Roads to Modernity, Harvard University Press, Cambridge–London 2001.

Jedlicki J., Nacjonalizm, patriotyzm i inicjacja kulturowa, „Znak” 1997 nr 3 (502), s. 51-61.

Kashti Y., Patriotism as identity and action, w: D. Bar-Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and nations, Nelson–Hall Publishers, Chicago 1997, s. 151-164.

Kelman H. C., Nationalism, Patriotism, and National Identity: Social-Psychological Dimensions, w: D. Bar–Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and nations, Nelson–Hall Publishers, Chicago 1997, s. 165-189.

Król M., Patriotyzm przyszłości, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2004.

Kurczewska J., Patriotyzm(y) polskich polityków. Z badań nad świadomością liderów partyjnych lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.

Laborde C., From Constitutional to Civic Patriotism, “British Journal of Political Science” 2002 vol. 32, nr 4, s. 591-612.

Lacroix J., For a European Constitutional Patriotism, “Political Studies” 2002 vol. 50, nr 5, s. 944-958.

MacIntyre A., Czy patriotyzm jest cnotą?, tłum. T. Szubka, „Res Publica” 1990 nr 4, s. 144-155.

McCabe D., Patriotic gore, again, w: I. Primoratz (red.), Patriotism, Humanity Books, New York 2002, s. 121-140.

Miller D., On Nationality, Clarendon Press, Oxford 1999.

Nathanson S., Patriotism, morality and peace, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Maryland 1993.

Nathanson S., Should patriotism have a future?, w: D. Bar-Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and nations, Nelson-Hall Publishers, Chicago 1996, s. 311-326.

Nussbaum M., Patriotism and cosmopolitanism, w: M. Nussbaum, J. Cohen (red.), For love of country?, Beacon Press, Boston 2002, s. 2-17.

Oldenquist A., Loyalties, “The Journal of Philosophy” 1982 vol. 79, nr 4, s. 173-193.

Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Primoratz I., Patriotism: morally allowed, required, or valuable?, w: I. Primoratz (red.), Patriotism, Humanity Books, New York 2002, s. 187-200.

Reykowski J., Patriotism and the collective system of meanings, w: D. Bar–Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and nations, Nelson–Hall Publishers, Chicago 1997, s. 108-128.

Schaar J. H., The case for covenanted patriotism, w: I. Primoratz (red.), Patriotism, Humanity Books, New York 2002, s. 233-258.

Schatz R. T., Staub E., Manifestations of blind and constructive patriotism: personality correlates and individual-group relations, w: D. Bar-Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and nations, Nelson–Hall Publishers, Chicago 1997, s., 229-245.

Simonides D., Patriotyzm, tożsamość narodowa, w: E. Nowicka–Włodarczyk (red.), Patriotyzm. Tożsamość narodowa. Poczucie narodowe, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków 1998, s. 19-32.

Skarżyńska K., Nacjonalizm i patriotyzm: orientacje ideologiczne i postawy jednostek, w: K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S–ka, Poznań 2002, s. 275-292.

Skarżyńska K., Różne oblicza i funkcje patriotyzmu, w: E. Nowicka – Włodarczyk, Patriotyzm. Tożsamość narodowa. Poczucie narodowe, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków 1998, s. 33-52.

Staub E., Blind versus constructive patriotism: moving from embeddedness in the group to critical loyalty and action, w: D. Bar-Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and nations, Nelson-Hall Publishers, Chicago 1996, s. 213-228.

Tamir Y., Reflections on patriotism, w: D. Bar-Tal, E. Staub (red.), Patriotism in the lives of individuals and nations, Nelson–Hall Publishers, Chicago 1997, s. 23-41.

Taylor C., Why Democracy Needs Patriotism, w: M. Nussbaum, For Love of Country?, Beacon Press, Boston 2002, s. 119-121.

Viroli M., For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism, Clarendon Press, Oxford 1997.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

EK1 - student posiada wiedzę z zakresu ogólnej teorii patriotyzmu, wiedzę o przemianach patriotyzmu narodowego, sposobach konceptualizowania i ewokowani patriotyzmu europejskiego.

Umiejętności:

EK2 - student potrafi ukazać relacje między ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami procesu integracyjnego. W szczególności rozumie i potrafi wyjaśnić przemiany tożsamości i lojalności we współczesnych społeczeństwach europejskich spowodowane ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi i kulturowymi zmianami.

EK3 - student umie wyjaśnić kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej, wyodrębniać elementy kulturowe składające się na kulturową specyfikę Europy, ukazać związek między działaniami na rzecz integracji europejskiej a tożsamością i lojalnością członków społeczeństw europejskich.

Kompetencje:

EK4 - student posiadł kompetencję samodzielnego organizowania zadań powierzonych, skuteczne je realizuje.

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]:

uczestnictwo w wykładach: 30 godz.

samodzielna lektura: 45 godz.

przygotowanie do egzaminu końcowego: 45 godz.

Łącznie 120 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania wstępne: znajomość historii integracji europejskiej, ogólna wiedza o społeczeństwach i kulturze Europy.

Metody i kryteria oceniania: egzamin ustny na koniec semestru.

EK 1:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o patriotyzmie; student nie zna podstawowych procesów zachodzących w sferze społecznej, politycznej i kulturowej współczesnych społeczeństw europejskich; nie posiada podstawowej wiedzy, w jaki sposób w literaturze przedmiotu konceptualizowany jest patriotyzm europejski

- na ocenę 3 (dst.): student posiada podstawową wiedzę o patriotyzmie; student zna podstawowe procesy zachodzące obecnie w sferze społecznej, politycznej i kulturowej społeczeństw europejskich; posiada podstawową wiedzę, w jaki sposób w literaturze przedmiotu konceptualizowany jest patriotyzm europejski

- na ocenę 4 (dobrą): student posiada wiedzę na temat istoty patriotyzmu i jego rodzajów; student zna poglądy różnych autorów odnośnie procesów zachodzących obecnie w sferze społecznej, politycznej i kulturowej społeczeństw europejskich oraz ich skutków; posiada wiedzę, w jaki sposób w literaturze przedmiotu różni autorzy konceptualizują patriotyzm europejski

- na ocenę 5 (bardzo dobrą): student posiada wiedzę na temat istoty patriotyzmu, jego rodzajów, dynamiki, dylematów etycznych związanych z patriotyzmem; student zna poglądy różnych autorów odnośnie procesów zachodzących obecnie w sferze społecznej, politycznej i kulturowej społeczeństw europejskich oraz ich skutków; posiada wiedzę, w jaki sposób w literaturze przedmiotu różni autorzy konceptualizują patriotyzm europejski; student posiada wiedzę o działaniach organów ponadnarodowych w sferze polityki, kultury i jakości życia przyczyniających się do powstania tożsamości i lojalności na poziomie ponadnarodowym

EK2 i EK3:

na ocenę 2 (ndst) - student nie rozumie relacji między zachodzącymi obecnie w społeczeństwach europejskich procesami a przemianami w zakresie tożsamości i lojalności; nie rozumie wpływu działań podejmowanych przez instytucje europejskie na pojawienie się europejskiej tożsamości i lojalności

na ocenę 3 (dst.) - student rozumie relacje między zachodzącymi obecnie w społeczeństwach europejskich procesami a przemianami w zakresie tożsamości i lojalności; rozumie wpływ działań podejmowanych przez instytucje europejskie na pojawienie się ponadnarodowych tożsamości i lojalności

na ocenę 4 (dst.) - student rozumie i potrafi wyjaśnić, w jaki sposób zachodzące obecnie w społeczeństwach europejskich procesy przyczyniają się do zmian w zakresie tożsamości i lojalności; rozumie i potrafi wyjaśnić, jak działania podejmowane przez instytucje europejskie przyczyniają się do powstania ponadnarodowych tożsamości i lojalności

na ocenę 5 (bdb) - student rozumie i wykorzystując ogólną teorię patriotyzmu potrafi wyjaśnić, w jaki sposób zachodzące obecnie w społeczeństwach europejskich procesy przyczyniają się do zmian w zakresie tożsamości i lojalności; student rozumie i wykorzystując spotykane w literaturze przedmiotu konceptualizacje patriotyzmu europejskiego potrafi wyjaśnić, jak działania podejmowane przez instytucje europejskie przyczyniają się do powstania ponadnarodowych tożsamości i lojalności

EK4:

na ocenę 2 (ndst.) - student nie potrafi zorganizować sobie pracy i nie ma świadomości profesjonalizmu w trakcie wykonywania pracy indywidualnej i zespołowej

ocenę 3 (dst.) - student potraf zorganizować sobie pracę oraz ma świadomość profesjonalizmu w trakcie wykonywania pracy

na ocenę 4 (db) - student potrafi zarządzać własnym czasem, potrafi dobrze zorganizować sobie pracę oraz ma świadomość i stara się stosować profesjonalizm w trakcie wykonywania pracy

na ocenę 5 (bdb) - student potrafi zarządzać własnym czasem, potrafi dobrze zorganizować sobie pracę i efektywnie pracować oraz zachowuje profesjonalizm w trakcie wykonywania pracy; w powyższym zakresie wykazuje się kreatywnością i wysokim stopniem zaangażowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.