Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne procesy kulturowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-WPKE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne procesy kulturowe w Europie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy: Wykłady specjalistyczne dla KS (Europeistyka II r.) 2015/2016
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W03, K_W09

K_U04, K_U05

K_K03

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dynamiką podstawowych procesów społeczno-kulturowych zachodzących obecnie w społeczeństwach europejskich.

Najważniejsze umiejętności jakie studenci powinni nabyć w trakcie ćwiczeń to:

- posługiwanie się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi

- analizowanie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych w kontekście porównawczym w oparciu o podstawowe pojęcia i modele

- rozumienie zróżnicowania kulturowego i złożoności stosunków etnicznych w Europie

- rozumienie specyfiki Europy jako całości społeczno-kulturowej

- rozumienie społeczno-kulturowych aspektów procesów integracyjnych

Literatura:

1. M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010

2. I. Budge, K. Newton, Polityka nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu, Warszawa 2001

3. W. Żelazny, Region versus państwo. Region w poszukiwaniu własnej tożsamości politycznej i kulturowej, „Regiony Polski” 2001 nr 2, s. 85-106

4. P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa 2001

5. M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2007

6. W. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004

7. K. Romaniszyn, Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin 2003

8. L. Starosta, K. Zeidler, Polityka kulturalna Unii Europejskiej: organizacyjne i prawne narzędzia realizacji, w: K. Łokucijewski, L. Starosta (red.) „Studia Europejskie. Stosunki Międzynarodowe-Integracja Europejska-Politologia-Prawo” 2004 tom XII, s. 251-259

Literatura uzupełniająca:

1. U. Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998

2. G. Babiński, Nacjonalizmy czy regionalizmy? Ruchy regionalne w Europie, w: G. Babiński, W. Miodunka (red.), Europa Państw, Europa Narodów. Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków 1995, s. 47-76

3. C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005

4. E. Bieńkowska, Kultura w czasach interregnum. O Elitach w społeczeństwie masowym, „Znak” 2001 nr 8, s. 11-23

5. P. Burgoński, Patriotyzm w Unii Europejskiej, Warszawa 2008

6. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004

7. A. Flis, Chrześcijańska Europa, Kraków 2001

8. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991

9. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008

10. D. Jurkiewicz-Eckert, Od „wspólnego dziedzictwa kulturowego” do „wspólnego obszaru kulturowego”. O nowych kierunkach debaty wokół przyszłości kultury w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie. Centrum Europejskie UW” 2003 nr 3, s. 81-98

11. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, U progu wielokulturowości, Warszawa 1997

12. W. Konarski, Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia - przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi, w: A. Hołub (red.), Narody XXI wieku, "Forum Politologiczne", t. 5, Olsztyn 2007

13. W. Konarski, Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007

14. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005

15. D. Langewiesche, Naród, nacjonalizm, państwo narodowe. Stan i perspektywy badań, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2002 z. 20, s. 11-55

16. K. Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992

17. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998

18. A. D. Smith, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007

19. J. Szacki, O wielości elit i demonie „masy”, „Znak” 2001 nr 8, s. 60-68

20. J. Tomasiewicz, Współczesne ruchy regionalistyczne w Europie Zachodniej, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 1997 z. 2 (11), s. 295-317

21. W. Żelazny, Etniczność, Ład-konflikt-sprawiedliwość, Poznań 2006

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest wywiązanie się przez studentów z następujących zobowiązań:

- obecność na zajęciach

- przeczytanie podanej literatury

- przygotowanie referatu

- udział w dyskusji podczas zajęć

- zaliczenie kolokwium końcowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.