Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Communication Models and Perspectives

General data

Course ID: WT-DKS-WJC Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Communication Models and Perspectives
Department: Institute of Media Education and Journalism
Course groups: Courses at UKSW
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: English
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej komunikologii, rozumienia komunikacji oraz modeli i perspektyw komunikacyjnych.

Full description: (in Polish)

Lesson 1: Introduction

Lesson 2: Why Theory, Models and Perspective in Communication Matter

Lesson 3: Communication as a Family of Concepts

Lesson 4: How models help us understand communication

Lesson 5: Basic Communication Models

Lesson 6: Psychological perspective on communication

Lesson 7: Pragmatic perspective on communication

Lesson 8: Social perspective on communication

Lesson 9: Rhetoric: Traditional Approaches

Lesson 10: Psychological model of communication

Lesson 11: Social constructionist model of communication

Lesson 10: Pragmatic model of communication

Lesson 11: International Communication models

Lesson 12: Other models and perspective of communication

Lesson 13: Other models and perspective of communication

Lesson 14: Other models and perspective of communication

Lesson 15: Course Review

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Uma Narula, Handbook of Communication. Models, Perspectives, Strategies, New Delhi 2006.

2. Sarah Trenholm, Thinking Through Communication. An Introduction to the Study of Human Communication, Massachusetts 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. Paul Cobley and Peter J. Schulz, Theories and models of communication,(e-book) 2013.

2. Perspectives on Organizational Communication: Finding Common Ground, edited by Steven R. Corman, Marshall Scott Poole, New York 2000.

3. Cairncross Francis, The Death of Distance: How the Communication Revolution is Changing Our Lives, Boston, Harvard Business School Press 1997.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

EK 1. Zna elementarną terminologię z zakresu nauk o komunikacji i mediach, rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie zbliżonych dyscyplin naukowych /DL_W01/.

Kompetencje:

EK 2. Docenia znaczenie nauk o komunikacji i mediach dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych /DL_K03/.

EK 3. Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych /DL_K10/.

ECTS:

aktywny udział w zajęciach - 30 godzin

przygotowanie prezentacji - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

konsultacje - 30 godzin

SUMA: 120 godzin = 4 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

EK 1. Określany jako "zna elementarną terminologię z zakresu nauk o komunikacji i mediach, rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie zbliżonych dyscyplin naukowych".

Na ocenę:

- ndst (2) nie zna elementarnej terminologii z zakresu nauk o komunikacji i mediach, nie rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie zbliżonych dyscyplin naukowych

- dst (3) w stopniu kluczowym zna elementarną terminologię z zakresu nauk o komunikacji i mediach, rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie zbliżonych dyscyplin naukowych

- db (4) w stopniu poprawnym zna elementarną terminologię z zakresu nauk o komunikacji i mediach, rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie zbliżonych dyscyplin naukowych

- bdb (5) w stopniu precyzyjnym zna elementarną terminologię z zakresu nauk o komunikacji i mediach, rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie zbliżonych dyscyplin naukowych

Kompetencje społeczne:

EK 2. Określany jako "docenia znaczenie nauk o komunikacji i mediach dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych".

Na ocenę:

- ndst (2) nie docenia znaczenia nauk o komunikacji i mediach dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych

- dst (3) w stopniu kluczowym docenia znaczenie nauk o komunikacji i mediach dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych

- db (4) w stopniu poprawnym docenia znaczenie nauk o komunikacji i mediach dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych

- bdb (5) w stopniu precyzyjnym docenia znaczenie nauk o komunikacji i mediach dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych

EK 3. Określany jako "ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych".

Na ocenę:

- ndst (2) nie ma świadomości znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

- dst (3) w stopniu kluczowym ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

- db (4) w stopniu poprawnym ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

- bdb (5) w stopniu precyzyjnym ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia. O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje:

Write a paper or prepare a presentation on one of the following themes:

1.Construct and describe a model of communication that you think is most present in today’s society and/or culture, and/or religion and/or politics.

2.Construct and describe a model of communication that you use most in your own life.

3.From your own experience form some important rules for improving communication (what can improve communication and why these things can improve it?)

This assignment requires you to prepare a formal analytical essay (3 pages long) plus oral presentation. You can also prepare a powerpoint presentation. State your theses, your point of view, your arguments, examples and empirical data.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.