Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Mass Media and National Security

General data

Course ID: WT-DKS-WJM Erasmus code / ISCED: 15.2 / (unknown)
Course title: Mass Media and National Security Name in Polish: Mass Media and National Security
Department: Institute of Media Education and Journalism
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: English
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description:

National security is the requirement to maintain the survival of the state through the use of economic power, diplomacy, power projection and political power. The concept developed mostly in the United States after World War II. Initially focusing on military might, it now encompasses a broad range of facets, all of which impinge on the non-military or economic security of the nation and the values espoused by the national society. Accordingly, in order to possess national security, a nation needs to possess economic security, energy security, environmental security, etc. Security threats involve not only conventional foes such as other nation-states but also non-state actors such as violent non-state actors, narcotic cartels, multinational corporations and non-governmental organisations; some authorities include natural disasters and events causing severe environmental damage in this category.

Full description:

1-2. Military security

3-4. Political security

5-6. Economic security

7-8. Environmental security

9-10. Security of energy and natural resources

11-12. Cybersecurity

13-15 – Mass Media aspects

Bibliography:

Literatura

1. A. De Tocqueville, Democracy in America, 2004.

2. C.S. Browning, International Security

3. D. Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill – In War and Society, 2010.

4. D. McQuail ,McQuail's Mass Communication Theory, 2010.

5. F. George, Flashpoints

6. H Chen, National Security, 2007.

7. H. Kissinger, World Order

8. H. C. Relyea, Silencing Science: National Security Controls and Scientific Communication, 1994.

9. M. Owen K. Maurer, No Easy Day

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. rozpoznaje i charakteryzuje współczesne problemy i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

2. potrafi samodzielnie analizować i weryfikować autentyczność doniesień medialnych w kwestiach bezpieczeństwa narodowego.

3. umie dokonać przeglądu materiałów informacyjnych i dokumentów potrzebnych do pracy dziennikarskiej

w zakresie tematyki bezpieczeństwa narodowego

4. organizuje własny warsztat pracy dziennikarza branżowego – specjalizującego się w tematyce bezpieczeństwa

5. zachowuje krytycyzm w ocenie współczesnych problemów i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w kontekście różnych publikacji medialnych.

nakład pracy studenta

30 godz. – aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

5 godz. – konsultacje z prowadzącym ćwiczenia

15 godz. – przygotowanie do ćwiczeń

20 godz. – przygotowanie projektu – zadania badawczego

20 godz. – samodzielna lektura

90 godz. – razem

3 – ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny: aktywność w czasie ćwiczeń - analizowanie tekstów, audycji publicystycznych, reportaży i dokumentów (pliki multimedialne) z prasy międzynarodowej, ćwiczenia w domu - wyszukiwanie i analiza bieżących materiałów dziennikarskich ilustrujących zagadnienia omawiane na zajęciach, źródła:prasa, radio, tv, Internet; praca indywidualna lub grupowa w formie projektu.

Metody dydaktyczne:

EK nr 1 określony jako: rozpoznaje i charakteryzuje współczesne problemy i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego – osiągany poprzez metody problemowe, metody aktywizujące z wykorzystaniem technik kreatywnych

EK nr 2 określony jako: potrafi samodzielnie analizować i weryfikować autentyczność doniesień medialnych w kwestiach bezpieczeństwa narodowego – osiągany poprzez metody problemowe, zespołowe metody aktywizujące z wykorzystaniem technik kreatywnych, samodzielne zadanie badawcze przygotowanie eseju akademickiego na zgłoszony wcześniej temat, a następnie jego ewaluacja.

EK nr 3 określony jako: umie dokonać przeglądu materiałów informacyjnych i dokumentów potrzebnych do pracy dziennikarskiej

w zakresie tematyki bezpieczeństwa narodowego – osiągany poprzez metody praktyczne, samodzielne poszukiwanie informacji

EK nr 4 określony jako: organizuje własny warsztat pracy dziennikarza branżowego – specjalizującego się w tematyce bezpieczeństwa – osiągany poprzez metody praktyczne, samodzielną i zespołową pracę podczas zajęć

EK nr 5 określony jako: zachowuje krytycyzm w ocenie współczesnych problemów i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w kontekście różnych publikacji medialnych – osiągany poprzez metody problemowe, lekturę i refleksję własną

Kryteria oceniania:

EK nr 1 określony jako: rozpoznaje i charakteryzuje współczesne problemy i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

Na ocenę 2: nie potrafi wskazać ani omówić podstawowych problemów i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

Na ocenę 3: potrafi wskazać na współczesne problemy i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, ale nie potrafi rzetelnie przedstawić związku mediów z kwestiami bezpieczeństwa.

Na ocenę 4: potrafi omówić i przedstawić w rzetelny sposób problemy i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

Na ocenę 5: dostrzega i wyraża własne oryginalne spostrzeżenia dotyczące problemów i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, oraz wpływu mediów na te kwestie.

EK nr 2 określony jako: potrafi samodzielnie analizować i weryfikować autentyczność doniesień medialnych w kwestiach bezpieczeństwa narodowego

Na ocenę 2: nie potrafi przeprowadzić analizy żadnego problemu i zagrożenia związanego z tematyką bezpieczeństwa narodowego.

Na ocenę 3: proponuje wnioski o ogólnym charakterze, często nie doprecyzowując ich i nie wskazując powiązań z mediami.

Na ocenę 4: proponuje ważne i aktualne tematy związane z problemami i zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem narodowym w poszczególnych krajach.

Na ocenę 5: przedstawia oryginalne i rzadko podejmowane w mediach tematy związane z problemami i zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem narodowym.

EK nr 3 określony jako: umie dokonać przeglądu materiałów informacyjnych i dokumentów potrzebnych do pracy dziennikarskiej

w zakresie tematyki bezpieczeństwa narodowego

Na ocenę 2: nie potrafi dokonać przeglądu informacji do zadanego tematu dziennikarskiego

związanego z kwestiami bezpieczeństwa narodowego.

Na ocenę 3: zebrane informacje są na zbyt dużym poziomie ogólności

Na ocenę 4: potrafi zebrać interesujące i ważne informacje na zadany temat dziennikarski związany z kwestiami bezpieczeństwa narodowego.

Na ocenę 5: przedstawia oryginalne materiały dotyczące podjętego zadanego tematu dziennikarskiego

związanego z kwestiami bezpieczeństwa narodowego.

EK nr 4 określony jako: organizuje własny warsztat pracy dziennikarza branżowego – specjalizującego się w tematyce bezpieczeństwa

Na ocenę 2: nie potrafi się zorganizować w pracy

Na ocenę 3: potrafi przygotować się do pracy dziennikarskiej, ale nie realizuje tego w wystarczającym stopniu, jest nierzetelny, nie przestrzega terminu

Na ocenę 4: przygotowuje się do pracy dziennikarskiej poprzez analizę informacji, analizę tematu dziennikarskiego, rzetelnie i z zachowaniem terminu

Na ocenę 5: ma stały wypracowany sposób organizacji własnej pracy dziennikarskiej

EK nr 5 określony jako: zachowuje krytycyzm w ocenie współczesnych problemów i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w kontekście różnych publikacji medialnych

Na ocenę 2: nie umie ocenić przedstawionych mu współczesnych problemów dotyczących wpływu mediów na kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym i nie poszukuje informacji na ich temat

Na ocenę 3: potrafi znaleźć informacje na temat problemów i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w kontekście różnych publikacji medialnych, które są podejmowane i omawiane wspólnie, ale nie potrafi ich ocenić.

Na ocenę 4: potrafi znaleźć i ocenić informacje dotyczące problemów i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w kontekście różnych publikacji medialnych.

Na ocenę 5: wyraża i uzasadnia własny oryginalny pogląd dotyczący problemów i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w kontekście różnych publikacji medialnych

Na ocenę końcową składa się samodzielna praca studenta nad tematami dziennikarskimi – przygotowywanie eseju akademickiego (1/2) oraz praca zespołowa podczas ćwiczeń (1/2).

Classes in period "Winter semester 2016/17" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Classes, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: final test
Type of subject:

obligatory

Classes in period "Winter semester 2017/18" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Classes, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: final test
Type of subject:

obligatory

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.