Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) The Forgiveness of Sins After Baptism in Antiquity

General data

Course ID: WT-DTE-WOF Erasmus code / ISCED: 08.2 / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: The Forgiveness of Sins After Baptism in Antiquity
Department: Institute of General Theology
Course groups: Courses at UKSW
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: English
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

The forgiveness of sins after bapism in the first centuries in the context of the rigorist tendencies of that tiime

Full description: (in Polish)

1. Divine Mercy in the biblical tradition

2. Divine Mercy in the Gospels

3. Divine Mercy in the Apostolic Letters

4. God's Mercy experienced in the secunda paenitentia

5. The moral purity and forgiveness of sins in the post-Apostolic time

6. The secunda paenitentia proclamed by Hermas

7. The character of Hermas' visions

8. The vision of the Matron

9. The vision of the Shepherd

10. The secunda paenitentia presented by Tertullian

11. The secunda paenitentia rejected by Tertullian

12. The efforts of Clement of Alexandria to joint the concept of the Church as a Community of Saints with the presence of the sinners in Christian communinies.

13. The relmission of sins according to Saint Ambrose

14. The remision of sins practiced in the East

15. The remission of sins practiced in the West.

Bibliography: (in Polish)

Patristic and Historical Sources:

Ambrose, On Repentance, ed. NPNF, series II, p. X, p. 327-359.

The Canons of the Council of Ancyra, NPNF, series II, p. 63-75.

The Constitutions of the Holy Apostles, ed. in ANF, vol. VII, p. 387-505.

Clement of Alexandria, Miscellanies (Stromata), ed. ANF, vol. II, p. 299-567.

Cyprian, Treatise on the lapsed, ed. ANF, vol. V, p. 437-447.

Cyprian, The Epistles, ed. ANF, vol. V, p. 275-420.

The Teaching of the Twelve Apostles, ed. ANF, vol. VII, p. 377-382.

Tertullian, On Repentance, ed. ANF, vol. III, p. 657-668.

Tertullian, On modesty, ed. ANF, vol. IV, p. 74-101.

Tertulian, Ad martyras, ed. ANF, vol. 694-696.

Works:

M. Brenbaum, R. Firestone, The Theology of Martyrdom, in Martyrdom. The Psychology, Theology and Politics of Self-Sacrifice, Westport-London 2004.

Ph. Carrington, The Early Christian Church, Cambridge 1957, vol. I.

K. Clark, The sins of Hermas, in A. Wirken, Early Christian Origins: Studiies in Honour of Harold R. Willoughby, Chicago 1961.

W.H.Frend, Martyrium and Persecution in the Early Church, Oxford 1965.

J. Grzywaczewski, Idea milosierdzia Bozego w poczatkach chrzescijanstwa, in Duchowosc w Polsce 13 (2011)169-174.

J. Grzywaczewski, Zlozonosc postaw chrzescijanskich na podstawie Pasterza Hermasa, in Godnosc chrzescijanina w nauczaniu Ojcow Kosciola, dir. F. Draczkowski, J. Palucki, Lublin 1996, p. 49-61.

J. Grzywaczewski, Appointing Bishops in the First Centuries, Lublin 2013.

J. Grzywaczewski, Prayer of God's Friend according to Clement of Alexandria, Lublin 2011.

D.MacCulloch, A History of Christianity, London 2010.

I.S. Ledwon, M. Szram, Wczesne Chrzescijanstwo a Religie, Lublin 2012.

J. Krecidlo, Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii, Warszawa 2013.

J. Pochwat, Sprawiedliwosc i Milosierdzie. Studium Kazan do ludu sw. Cezarego z Arles, Krakow 2008.

Learning outcomes: (in Polish)

w zakresie wiedzy:

EK 1-posiada pogłębioną wiedzę na temat odpuszczenia grzechów w pierwszych wiekach

w zakresie umiejętności:

EK 2- posiada umiejętność rozróżniania dyscypliny penitencjarnej w pierwszych wiekach od tejże dyscypliny w okresie póżniejszym.

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 - docenia znaczenie prakyki penitencjarnej pierwszych wieków dla praktyk pokutnych w póżniejszym okresie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

EK nr 1 określany jako "zna pojęcia dotyczące praktyki penitencjarnej w pierwszych wiekach".

Na ocenę:

Ndst (2): nie zna podstawowych pojęć

Dst (3): zna kluczowe pojęcia z zakresu praktyki penitencjarnej

Db (4): poprawnie definiuje większość pojęć z zakresiu praktyki penitencjarnej.

Bdb (5): precyzyjnie definiuje pojęcia z dziedziny penitencjarnej w pierwszych wiekach.

EK nr 2 określany jakp "potrafi przygotowac spójną definicję dotyczącą zasad odpuszczenia grzechów w starożytności".

Ndst (2): nie potrafi przygotować opisu zasad rekoncyliacji w pierwszych wiekach.

Dst (3): jest w stanie przygotować prosty opis zasad rekoncyliacji.

Db (4): przygotowuje pełne określenie zasad rekoncyliacji i odpuszczenia grzechow.

Bdb (5) : przygotowany opis wyróżnia si ę na tle innych trafnym ujęciem zasad rekoncyliacji w pierwszych wiekach.

EK nr 3 określany jako "widzi wplyw zasad rekoncyliacji grzeszników w pierwszych wiekach na praktykę pokutną w wiekach póżniejszych".

Na ocenę:

Ndst (2): nie odczuwa potrzeby studium nad praktykami pokutnymi dla dalszego, studium historii Kościoła i teologii.

Dst (3): Analizuje zasady pokutne z pierwszych wieków pobieżnie.

Db (4): upatruje w swej przyszłości zawodowej możliwość dalszego studium nad praktykami penitencjarnymi.

Bdb (5): posiada zaawansowane plany co do studiów nad starożytnoscią, w tym nad zagadnieniem pokuty i odpuszczenia grzechów.

Metoda weryfikacji efektow ksztalcenia: kolokwium końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie wszystkich założonych efektów kształcenia. O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- kolokwium : dst-dst plus - 50-60 %, db-db plus 60-85 %, bdb - 85-100 %;

- obecnosc na zajęciach: dst-od 60%; db -b 60-95%; bdb 95-100 %.

Practical placement: (in Polish)

nie ma

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.