Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Spanish B1: term I

General data

Course ID: C-JO-HB1-I
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Spanish B1: term I
Name in Polish: język hiszpański B1: semestr I
Organizational unit: The Foreign Language Centre
Course groups: (in Polish) Wszystkie przedmioty językowe
Course homepage: http://www.sjo.uksw.edu.pl/
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Spanish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

H1A_U10

H1A_U07

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01

H1A_K01

H1A_K06

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:

B1 -I

Cele przedmiotu:

a.-Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej;

b.-Systematyzowanie wiedzy;

c.-Doskonalenie i dalszy rozwój sprawności językowych z naciskiem na tworzenie prostych tekstów ustnych i pisemnych;

e.-Motywowanie do samodzielnej pracy

Wymagania wstępne:

zaliczenie poprzedniego poziomu lub odpowiednia znajomość języka wymagana na tym poziomie

Program kursu zaklada poziom znajomości języka hiszpańskiego przez studentów,który można okreslić jako A2 / B1

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

Powtórzenie dotyczące użycia czasu teraźniejszego, szczególnie czasowników nieregularnych. Opis własnych zainteresowań. Czasy przeszłe: imperfecto, indefinido, pretérito perfecto, pluscuamperfecto de indicativo. Odmiana nieregularna i użycia czasów.

(Tryb rozkazujący ) Wyrażanie zakazów i nakazów oraz opis czynności zwyczajowych.

Użycie i formy trybu subjuntivo Wyrażanie życzeń, pragnień, opinii, radości, prośby, życzenia,.

Metody oceny:

1. zaliczenie ustne na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach

2.-Prezentacja dotycząca określonego tematu i ćwiczenia

3.-Samodzielne opracowywanie tematów i umiejętne prezentowanie ich

4.- Zaliczenie semestralne na podstawie testów pisemnych i ustnych.

5.-Obecności na lekcji min.80%

Bibliography: (in Polish)

1.-"PRISMA progresa B1" Equipo Prisma, 2006 Madrid

2.-Prisma de ejercicios B1

3.-Artykuły z prasy,

4. Słownik polsko-hiszpański i hiszpanski-polski,

5. Słownik español actual CLAVE .Ediciones SM -Madrid

6. -"Gramatyka Języka Hiszpańskiego" Małgorzata Cybulska - Janczew, Jacek Perlin,

7. Gramatyka języka hiszpańskiego z Taraszkiewicz M.,

Czasopisma:

CAMBIO- Revista de lectura en español .

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student, który zaliczy cykl kształcenia posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności:

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.(H1A_U07)

• Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw.

( H1A_U08, H1A_U03, H1A_U01)

• Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw. Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. (H1A_U09, H1A_U03, H1A_U01)

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. (H1A_K01, H1A_K06)

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Monika Nowosielska
Group instructors: Antero Cano Dominguez
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Monika Nowosielska
Group instructors: Antero Cano Dominguez
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Monika Nowosielska
Group instructors: Antero Cano Dominguez
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Monika Nowosielska
Group instructors: Antero Cano Dominguez
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)