Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Business Plan, Image Creation and Brand Building

General data

Course ID: CSDZ-ABK-BWM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Business Plan, Image Creation and Brand Building
Name in Polish: Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki
Organizational unit: Career's Office
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest rozwój kompetencji: analiza rynku, analiza danych, autoprezentacja oraz wyznaczanie i realizowanie celów.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych: tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności oraz kreowanie wizerunku i budowanie marki z elementami design thinking.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest rozwój kompetencji: analiza rynku, analiza danych, autoprezentacja oraz wyznaczanie i realizowanie celów.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności

1. Sporządzanie biznesplanu (cele i korzyści przygotowania biznesplanu, diagnoza szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron, zasady budowania biznesplanu).

2. Struktura biznesplanu (plan marketingowy i szacowanie wielkości popytu, plan działalności operacyjnej, plan organizacji i zarządzania, plan finansowy)

3. Wdrożenie biznesplanu

II. Kreowanie wizerunku i budowanie marki z elementami design thinking

1. Rola marketingu w firmie,

2. Budowanie strategii marketingowej (analiza strategiczna)

3. Promocja produktów (reklama, PR)

4. Budowanie wizerunku (identyfikacja wizualna – nazwa, logo, budowanie marki)

5. Zarządzanie produktem (kierowanie rozwojem produktu – jak zachęcić, jak się wyróżnić), polityka cenowa, organizowanie dystrybucji produktów

6. E-marketing (promocja w sieci, strona www, pozycjonowanie)

7. Design thinking (istota, zastosowanie, etapy procesu i najważniejsze narzędzia)

Opis pracy studenta

16h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego: Tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności

12h Praca własna – przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności

16h Obecność i zaangażowanie podczas zajęć bloku tematycznego: Kreowanie wizerunku i budowanie marki

9h Praca własna - przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Kreowanie wizerunku i budowanie marki

8h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 4 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekt kształcenia po ukończeniu warsztatu na poziomie podstawowym

• Zna zasady budowania biznesplanu oraz oceny jego wykonalności

• Rozumie rolę i znaczenie marketingu w firmie (w tym e-marketingu)

• Zna najważniejsze zasady budowania strategii marketingowej

• Zna założenia metody design thinking

• Potrafi wymienić najważniejsze elementy biznesplanu

• Potrafi napisać biznesplan

• Potrafi zastosować metodę design thinking w działaniach marketingowych

• Jest gotowy do działania i myślenia w sposób innowacyjny

• Potrafi współpracować w grupie i prezentować swoje pomysły

• Potrafi skutecznie planować i organizować swoją pracę

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność i aktywność na warsztatach "Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki” (na dwóch blokach tematycznych);

- napisanie testów ewaluacyjnych (na rozpoczęcie i zakończenie zajęć);

- odbycie konsultacji z Doradcą Zawodowym (pakiet indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, służący diagnozie ról zespołowych, określeniu potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych).

- zaliczenie warsztatów w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 32 hours more information
Coordinators: Grażyna Subda
Group instructors: Milena Bodych-Biernacka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Workshops - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

optional with unlimited choices

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 32 hours more information
Coordinators: Grażyna Subda
Group instructors: Milena Bodych-Biernacka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Workshops - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

optional with unlimited choices

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)