Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek w świecie mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-ŚM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Człowiek w świecie mediów
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: http://t9qenum
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Kod do zajęć MS Teams: t9qenum

Przedstawienie zarysu problematyki komunikacji medialnej jako jednego z podstawowych zjawisk kultury i cywilizacji współczesnej. Omówienie specyfiki poszczególnych rodzajów mediów i ich historii, a także wybranych zagadnień z zakresu przekazów medialnych i komunikacji interpersonalnej.

Pełny opis:

Przedmiot będzie dotyczył takich zagadnień: Media a proces komunikacji, podstawowe funkcje mediów. Media tradycyjne - książka, prasa. Radio. Media tradycyjne - kino, telewizja, wideo, dvd. Propaganda i manipulacja medialna, idol, celebryta, autorytet. Piosenka jako fenomen medialny. Nauczanie Kościoła o mediach.

Literatura:

M. McLuhan, Zrozumieć media, Warszawa, 2004.

G. Łecicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2013.

Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008.

Człowiek w medialnym labiryncie, red. K. Guzek, M. Laskowska, Warszawa 2011.

A. Regiewicz, Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej, Lublin 2011.

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 - zna definicje mediów i kultury

EK 2 - rozpoznaje rozmaite rodzaje mediów

EK 3 - potrafi ocenić różne formy komunikacji medialnej

EK 4 - rozpoznaje istotę komunikatów perswazyjnych

EK 5 - prawidłowo określa podstawowe funkcje mediów

ECTS:

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: praca pisemna.

EK 1 - zna definicje mediów i kultury

na ocenę 2 - nie umie sformułować definicji kultury i mediów

na ocenę 3 - umie pobieżnie sformułować definicje kultury i mediów

na ocenę 4 - umie dobrze opisywać definicje kultury i mediów

na ocenę 5 - umie bardzo dobrze opisywać definicje kultury i mediów.

EK 2 - rozpoznaje rozmaite rodzaje mediów

na ocenę 2 - nie rozpoznaje rozmaitych rodzajów mediów

na ocenę 3 - rozpoznaje niektóre rodzaje mediów

na ocenę 4 - rozpoznaje wszystkie rodzaje mediów

na ocenę 5 - rozpoznaje i dogłębnie charakteryzuje rozmaite rodzaje mediów

EK 3 - potrafi ocenić różne formy komunikacji medialnej

na ocenę 2 - nie rozróżnia form komunikacji medialnej

2

na ocenę 3 - rozpoznaje niektóre formy komunikacji medialnej

na ocenę 4 - umiejętnie rozpoznaje rozmaite formy komunikacji medialnej

na ocenę 5 - potrafi dostrzec zależności miedzy rozmaitymi formami komunikacji

medialnej

EK 4 - rozpoznaje istotę komunikatów perswazyjnych

na ocenę 2 - nie rozpoznaje komunikatów perswazyjnych

na ocenę 3 - rozpoznaje niektóre komunikaty perswazyjne

na ocenę 4 - rozpoznaje dużo komunikatów perswazyjnych

na ocenę 5 - rozpoznaje bardzo dużo komunikatów perswazyjnych

EK 5 - prawidłowo określa podstawowe dziedziny związane z wpływem mass mediów.

na ocenę 2 - nie rozpoznaje wpływu mediów na społeczeństwo

na ocenę 3 - rozpoznaje niektóre dziedziny wpływu mediów na społeczeństwo

na ocenę 4 - rozpoznaje wiele dziedzin wpływu mediów na społeczeństwo

na ocenę 5 - rozpoznaje globalny wpływ mediów na społeczeństwo

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)