Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Od etosu walki do etosu pracy, trwania i pamięci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-HS-EWPTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Od etosu walki do etosu pracy, trwania i pamięci
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia HI2_W03 HI2_W07 HI2_W08

Skrócony opis:

Przedstawienie przemian zachodzących w stosunku kolejnych pokoleń Polaków żyjacych pod zaborami do kwestii walki o niepodległość, dróg prowadzacych do odbudowy państwowości polskiej, ich relacji władzami mocarstw rozbiorowych

Pełny opis:

Przedstawienie źródeł etosu walki zbrojnej jako głównej drogi prowadzxącej do odzyskania niepodległości, jego apogeum, przyczyny zaniku i stopniowego przechodzenia do etosu pracy, zachowania polskosci, tradycji. Analiza procesu różnicowania postaw społeczeństw trzech zaborów, ich odmiennego stosunku do zaborcy. Wskazanie czynników utrzymujących poczucie wspólnoty narodowej mimo dorastania i kształcenia pięciu pokoleń w odmiennych warunkach trzech zaborów. Próba sprecyzowania odpoowiedzi na pytanie czy powstania narodowe były koniecznością czy błędem w rzeczywistości geopolitycznej XIX wieku..

Zarysowanie postawy społeczeństwa polskiego u progu Wielkiej Wojny oraz ewolucji tej postawy pod wpływem nowych czynników politycznych, wojskowych. Odrodzenie etosu walki zbrojnej i jego rola w odbudowie państwa polskiego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HI2_03 Student ma uporządkowana, pogłębiona wiedzę, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii. wiedza ta zorientowana jest na zastosowanie praktyczne w sferze działalnosci kulturalnej i materialnej.

HI2_W07 Student posiada uporzadkowana i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. ma pogłębioną wiedzę o związkach historii z innymi dzidzinami nauk humanistycznych i społecznych, pozwalająca na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych.

HI2_W08 Student ma podstawowa wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiagnięciach z zakresu historii.

Po wymienieniu obowiązkowych magicznych zaklęć i pobożnych życzeń w kwestii tego co student ma, posiada etc. wyrażam przekonanie, ze po tym konkretnym wykladzie student będzie miał wiedzę o przemianach zachodzacych w XIX wieku w stosunku polskiego społeczeństwa do idei walki o niepodległość, do wyboru dróg, prowadzacych do odbudowy niepodległego państwa. Potrafi wskazać źródła i skutki owych przemian oraz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach nad celowościa powstań narodowych doby zaborów. będzie rozumiał, że idea walki zbrojnej nie powinna być przeciwstawiania idei pozytywistycznym gdyż obie uzupełniają sie, tworząc jedna drogę ku odbuydowie Rzeczypospolitej i obie były dlas tej drogi koniecznością.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Odziemkowski
Prowadzący grup: Janusz Odziemkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z ewolucja stosunku kolejnych pokoleń Polaków żyjacyh pod zaborami do idei walki zbrojnej o niepodległość, idei walki o utrzymanie i rozszerzanie polskiego stanu posiadania poprzez prace, oświatę, ochrone tradycji i kultury polskiej. Ukazanie postaw społeczeństwa u progu Wielkiej Wojny i ich ewolucji wraz z pojawieniem sie nowych perspektyw poruszenia sprawy polskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)