Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antonimy moralne E. Froma

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-NT-MF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antonimy moralne E. Froma
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy: Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Przeczytanie informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm

Skrócony opis:

Erich Fromm był naukowcem badającym różne dziedziny wiedzy (interesował się filozofią, moralnością, socjologią, psychologią oraz religiami: judaizmem, chrześcijaństwem i buddyzmem). Analizował naturę ludzką w oparciu o duchowość Mistrza Eckharta, problematykę moralną Barucha Spinozy, psychoanalizę Zygmunta Freuda i materializm historyczny Karola Marksa. Zajmował się badaniem istoty człowieka i społeczeństwa, w tym problematyką dobra i zła. Zaproponował konkretną wizję dojrzałego moralnie człowieka i zdrowego społeczeństwa przy pomocy antonimów o zabarwieniu etycznym. Celem wykładu jest prześledzenie znaczeń poszczególnych antonimów moralnych Ericha Fromma.

Pełny opis:

Erich Fromm studia nad człowiekiem i społeczeństwem oparł na ideach i pismach Mistrza Eckharta, Barucha Spinozy, Zygmunta Freuda i Karola Marksa, które stały się podstawą do formułowania nowych wniosków i teorii. Na podstawie pism Fromma można wskazać oryginalne antonimy moralne: modus posiadania - bycia, alienacja - produktywność, nekrofilia - biofilia, człowiek wilk - owca, religia autorytarna - humanistyczna, sumienie autorytarne - humanistyczne, prorocy - kapłani, posłuszeństwo autorytarne - heteronomiczne. Zatem w opisie rzeczywistości posługiwał się antonimami, które stały się dla niego niekonwencjonalnymi narzędziami w logicznej konwersji semantycznej. Celem wykładów jest pokazanie nowatorskiej metody opisowej pozwalającej zdiagnozować ówczesne uwarunkowania moralne człowieka i społeczeństwa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

a) wiedza

EK 1. Dogłębnie zna znaczenie antonimów moralnych Ericha Fromma.

EK 2. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie zasad moralnych E. Fromma.

b) umiejętności

EK 3. Posiada rozszerzone umiejętności w zakresie interpretowania antonimów moralnych Ericha Fromma.

EK 4. Posiada umiejętności w wyjaśnieniu podobieństw i różnic poszczególnych zasad moralnych E. Fromma.

c) kompetencje społeczne

EK 5. Docenia znaczenie przesłania moralnego E. Fromma i odnosi zdobytą wiedzę do rozumienia i budowania zdrowego społeczeństwa.

EK 6. Ma głębokie i utrwalone przekonanie o wadze zasad moralnych E. Fromma, refleksji na tematy dotyczące znaczenia moralności jednostki i społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Na ocenę:

- ndst (2) - nie zna pojęć i antonimów moralnych Ericha Fromma;

- dst (3) - posiada kluczową wiedzę w zakresie zasad moralnych E. Fromma;

- db (4) - poprawnie interpretuje antonimy moralne Ericha Fromma;

- bdb (5) - precyzyjnie potrafi wyjaśnić podobieństwa i różnice poszczególnych zasad moralnych E. Fromma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kietliński
Prowadzący grup: Krzysztof Kietliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- 30 godz. - aktywne uczestnictwo w wykładach

- 10 godz. - przygotowanie do wykładu

- 20 godz. przygotowanie do egzaminu

razem: 60 godz., 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)