Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin for lawyer-canonists

General data

Course ID: SzD-PK-ŁPK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Latin for lawyer-canonists
Name in Polish: Łacina dla prawników-kanonistów
Organizational unit: PhD School
Course groups: (in Polish) Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahVY6ZilsXHQl0TLOy5ePGpcdG4K4UnTXdNsOV6dOSp81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b12ea67-e88a-46db-bbb1-6bf829027e17&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość podstaw gramatyki i słownictwa języka łacińskiego, w tym terminologii z zakresu łaciny kościelnej.

Short description: (in Polish)

Zasadnicza część zajęć jest poświęcona tłumaczeniu wybranych fragmentów wyroków Roty Rzymskiej oraz przypomnieniu najważniejszych zagadnień z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia w zasadniczej części poświęcone są doskonaleniu techniki tłumaczenia (wybranych fragmentów) wyroków Roty Rzymskiej. Dla osiągnięcia tego celu część zajęć koncentruje się na przypomnieniu zagadnień gramatycznych, zwłaszcza z z zakresu składni języka łacińskiego, które są najczęściej stosowane w łacińskich tekstach z zakresu prawa kanonicznego, a więc i z wyrokami Roty Rzymskiej.

Zajęcia są prowadzone metodą wykładu i pracy indywidualnej studentów za pośrednictwem platformy e-learningowej MS Teams (wizja i fonia).

Kod dostępu do grupy zajęciowej na platformie MS Teams: 4c4ljon

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

"Decisiones seu Sententiae: selectae inter eas quae anno ... prodierunt / Tribunal apostolicum Sacrae Romanae Rotae; cura eiusdem apostolici tribunalis editae", Libreria Editrice Vaticana 1959-.

Alojzy Jougan, "Słownik kościelny łacińsko-polski", wyd. V, Sandomierz 2013.

Janusz Sondel, "Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków", Wyd. II, Kraków 2005.

"Łacińska terminologia prawnicza", red. Jerzy Zajadło, wyd. III, Warszawa 2020.

Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, "Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze", wyd. II, Warszawa 2013

Marek Kuryłowicz, "Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego", wyd. V, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Jan Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego", wyd. XI, 3. dodruk., Warszawa 2007.

Zygmunt Samolewicz, "Składnia łacińska", wyd. II popr., Kraków 2006.

Można posłużyć się także każdym innym podręcznikiem, słownikiem czy opracowaniem gramatyki języka łacińskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Doktorantka/Doktorant:

EK 1 - tłumaczy łacińskie wyroki Roty Rzymskiej;

EK 2 - identyfikuje zjawiska gramatyczne języka łacińskiego;

EK 3 - analizuje rozstrzygnięcia wyroków Roty Rzymskiej;

EK 4 - dobiera właściwe znaczenia słów i wyrażeń łacińskich z zakresu prawa i prawa kanonicznego;

EK 5 - jest zdolny do samodzielnej analizy łacińskiej terminologii kanonistycznej i prawniczej;

EK 6 - umiejętnie pracuje w zespole tłumaczącym wskazane fragmenty wyroków Roty Rzymskiej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Doktorantka/Doktorant na ocenę:

- 5 (bardzo dobrą): potrafi precyzyjnie tłumaczyć teksty prawnicze z zakresu prawa kanonicznego, precyzyjnie identyfikuje obecne w tłumaczonych zdaniach zjawiska gramatyczne, trafnie analizuje zawarte w nich rozstrzygnięcia prawne, trafnie dobiera znaczenia słów i wyrażeń łacińskich w tłumaczonych tekstach oraz efektywnie analizuje tę terminologię, potrafi w pracy zespołowej pokierować procesem tłumaczenia łacińskich tekstów prawnych z zakresu prawa kanonicznego;

- 4 (dobrą): potrafi w miarę precyzyjnie tłumaczyć teksty prawnicze z zakresu prawa kanonicznego, dobrze identyfikuje obecne w tłumaczonych zdaniach zjawiska gramatyczne, dobrze analizuje zawarte w nich rozstrzygnięcia prawne, dobrze dobiera znaczenia słów i wyrażeń łacińskich w tłumaczonych tekstach oraz efektywnie analizuje tę terminologię, w pracy zespołowej potrafi dobrze pokierować procesem tłumaczenia łacińskich tekstów prawnych z zakresu prawa kanonicznego;

- 3 (dostateczną): popełnia znaczące błędy w tłumaczeniu tekstów prawniczych z zakresu prawa kanonicznego, słabo identyfikuje obecne w tłumaczonych zdaniach zjawiska gramatyczne, popełnia błędy w analizie zawartych w nich rozstrzygnięć prawnych, popełnia znaczące błędy w doborze znaczenia słów i wyrażeń łacińskich w tłumaczonych tekstach oraz mało efektywnie analizuje tę terminologię, słabo radzi sobie w pracy zespołowej ukierunkowanej na tłumaczenie łacińskich tekstów prawnych z zakresu prawa kanonicznego;

Na ocenę końcową składa się praca ciągła Doktorantki/Doktoranta podczas zajęć oraz pisemna praca zaliczeniowa będąca tłumaczeniem wskazanego fragmentu wyroku Roty Rzymskiej z języka łacińskiego na język polski.

Do oceny końcowej bierze się pod uwagę: pracę ciągłą Doktorantki/Doktoranta podczas zajęć (50%) oraz wynik pisemnej pracy zaliczeniowej będącej tłumaczeniem wskazanego fragmentu wyroku Roty Rzymskiej z języka łacińskiego na język polski (50%).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Sacher
Group instructors: Andrzej Sacher
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahVY6ZilsXHQl0TLOy5ePGpcdG4K4UnTXdNsOV6dOSp81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b12ea67-e88a-46db-bbb1-6bf829027e17&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Zajęcia są prowadzone metodą wykładu i pracy indywidualnej studentów za pośrednictwem platformy e-learningowej MS Teams (wizja i fonia).

Kod dostępu do grupy zajęciowej na platformie MS Teams: 4c4ljon

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Sacher
Group instructors: Andrzej Sacher
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7tA5z-qr9DaJa_WyCHK5vmuaS5jFL5jg3YSNvUwMkvU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=12398a45-23fb-4484-8b85-c2ccc8bfa4d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)