Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Warsztat badacza

General data

Course ID: SzD-WB
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Warsztat badacza
Organizational unit: PhD School
Course groups: (in Polish) Przedmioty obligatoryjne w I roku kształcenia
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5nDLHssObgouiOTQLQ0_xSxgbJH10diLdC1lPGmStiU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe1e5944-8baa-48e9-a60b-46e474220641&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość i doświadczenie związane z metodologią pracy naukowej uzyskane w ramach studiów I i II stopnia i/lub dotychczasowej aktywności naukowej.

Sprecyzowany obszar badań i zasadniczy problem badawczy, który zostanie podjęty w rozprawy doktorskiej (zgodnie z zadeklarowanym i realizowanym projektem badawczym).

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności doktorantów w zakresie metod i narzędzi potrzebnych w pracy badacza w wybranej dyscyplinie naukowej, w szczególności w gromadzeniu, analizie, interpretacji i wykorzystywaniu, a także tworzeniu treści naukowych. Ponadto zajęcia służą podwyższeniu kompetencji w zakresie komunikacji naukowej, w tym upowszechniania rezultatów własnej pracy badawczej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności doktorantów w zakresie metod i narzędzi potrzebnych w pracy badacza w wybranej dyscyplinie naukowej, w szczególności w gromadzeniu, analizie, interpretacji i wykorzystywaniu, a także tworzeniu treści naukowych. Ponadto zajęcia służą podwyższeniu kompetencji w zakresie komunikacji naukowej, w tym upowszechniania rezultatów własnej pracy badawczej. Doktoranci zapoznają się ze źródłami wiedzy naukowej, narzędziami do pozyskiwania i gromadzenia danych naukowych, cyfrowymi zasobami naukowymi, narzędziami do nawiązywania kontaktów, wymiany informacji oraz prezentacji dorobku naukowego. Zajęcia dają możliwość przedstawienia i wskazania rozwiązań problemów natury metodologicznej, na które natrafiają doktoranci w trakcie prowadzonej pracy badawczej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura ogólna do zajęć:

(1) Mullaney Th.S., Rea Ch., "Rozpoczynanie badań. Jak wybrać ciekawy temat badawczy", PWN, Warszawa 2023.

(2) Polak P., Trombik K., "Metodyka pracy naukowej w filozofii. Wprowadzenie do warsztatu cyfrowej humanistyki", Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2023.

(3) Kulczycki E. (red.), "Komunikacja naukowa w humanistyce", Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017 [online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17589/6/Komunikacja_naukowa_w_humanistyce.pdf].

(4) Siuda P., Wasylczyk P., "Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", PWN, Warszawa 2018.

(5) Wasylczyk P., "Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", PWN, Warszawa 2018.

(6) Kowalska M., Osińska V. (red.), "Wizualizacja informacji w humanistyce", Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.

(7) Eco U., "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.

(8) Maciąg M., Danielewska A, "Badania z zakresu nauk przyrodniczych: nowe trendy", Tygiel, Lublin 2020 [online: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/421/Badania%20z%20zakresu%20nauk%20przyrodniczych%20%E2%80%93%20nowe%20trendy.pdf].

(9) Lenart-Gansiniec R., "Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

Dodatkowa literatura szczegółowa - na życzenie osób zainteresowanych.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

- zna zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla wybranej dyscypliny naukowej

- zna metodologię badań naukowych

- formułuje istotne problemy badawcze, dobiera właściwe metody do ich rozwiązania, wyprowadza właściwe wnioski w ramach prowadzonych badań naukowych, dokonuje oceny krytycznej doniesień naukowych

- definiuje cel i przedmiot badań, formułuje hipotezy badawcze, rozwija metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje

- posiada umiejętność przygotowań wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu zgłębianej dyscypliny naukowej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi stosowanych w pracy naukowej

- potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych oraz

uczestniczy w dyskursie naukowym i rozumie potrzebę upowszechniania wyników badań

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

ocena 5:

- zna bardzo dobrze zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla wybranej dyscypliny naukowej

- zna bardzo dobrze metodologię badań naukowych

- całkowicie prawidłowo formułuje istotne problemy badawcze, dobiera właściwe metody do ich rozwiązania, wyprowadza właściwe wnioski w ramach prowadzonych badań naukowych, dokonuje oceny krytycznej doniesień naukowych

- precyzyjnie i w pełni prawidłowo definiuje cel i przedmiot badań, formułuje hipotezy badawcze, rozwija metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje

- posiada zaawansowaną umiejętność przygotowań wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu zgłębianej dyscypliny naukowej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi stosowanych w pracy naukowej

- potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych oraz

uczestniczy w dyskursie naukowym i rozumie potrzebę upowszechniania wyników badań

ocena 4,5:

- zna bardzo dobrze zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla wybranej dyscypliny naukowej

- zna bardzo dobrze metodologię badań naukowych

- prawidłowo formułuje istotne problemy badawcze, dobiera właściwe metody do ich rozwiązania, wyprowadza właściwe wnioski w ramach prowadzonych badań naukowych, dokonuje oceny krytycznej doniesień naukowych

- precyzyjnie i prawidłowo definiuje cel i przedmiot badań, formułuje hipotezy badawcze, rozwija metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje

- posiada dobrą umiejętność przygotowań wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu zgłębianej dyscypliny naukowej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi stosowanych w pracy naukowej

- potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych oraz

uczestniczy w dyskursie naukowym i rozumie potrzebę upowszechniania wyników badań

ocena 4:

- zna dobrze zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla wybranej dyscypliny naukowej

- zna dobrze metodologię badań naukowych

- prawidłowo formułuje istotne problemy badawcze, dobiera właściwe metody do ich rozwiązania, wyprowadza właściwe wnioski w ramach prowadzonych badań naukowych, dokonuje oceny krytycznej doniesień naukowych

- precyzyjnie i prawidłowo definiuje cel i przedmiot badań, formułuje hipotezy badawcze, rozwija metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje

- posiada dobrą umiejętność przygotowań wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu zgłębianej dyscypliny naukowej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi stosowanych w pracy naukowej

- potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych oraz

uczestniczy w dyskursie naukowym i rozumie potrzebę upowszechniania wyników badań

ocena 3,5:

- zna dobrze zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla wybranej dyscypliny naukowej

- zna dobrze metodologię badań naukowych

- częściowo prawidłowo formułuje istotne problemy badawcze, dobiera właściwe metody do ich rozwiązania, wyprowadza właściwe wnioski w ramach prowadzonych badań naukowych, dokonuje oceny krytycznej doniesień naukowych

- nieprecyzyjnie i częściowo prawidłowo definiuje cel i przedmiot badań, formułuje hipotezy badawcze, rozwija metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje

- posiada dostateczną umiejętność przygotowań wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu zgłębianej dyscypliny naukowej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi stosowanych w pracy naukowej

- potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych oraz

uczestniczy w dyskursie naukowym i rozumie potrzebę upowszechniania wyników badań

ocena 3:

- zna w stopniu dostatecznym zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla wybranej dyscypliny naukowej

- zna w stopniu dostatecznym metodologię badań naukowych

- częściowo prawidłowo formułuje istotne problemy badawcze, dobiera właściwe metody do ich rozwiązania, wyprowadza właściwe wnioski w ramach prowadzonych badań naukowych, dokonuje oceny krytycznej doniesień naukowych

- nieprecyzyjnie i w częściowo prawidłowo definiuje cel i przedmiot badań, formułuje hipotezy badawcze, rozwija metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje

- posiada dostateczną umiejętność przygotowań wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu zgłębianej dyscypliny naukowej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi stosowanych w pracy naukowej

- potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych oraz

uczestniczy w dyskursie naukowym i rozumie potrzebę upowszechniania wyników badań

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 30 hours more information
Coordinators: Jan Sochoń
Group instructors: Jan Sochoń
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Workshops - graded credit
Short description: (in Polish)

Wykład został pomyślany jako zestaw zagadnień wspomagających młodych badaczy w ich pracy naukowej. Zaczniemy od ujęcia węzłowych wątków i treści tworzących dzieje europejskiej nauki, zwracając szczególną uwagę za dokonania starożytnych Greków. Oni wszakże uznali metodę i metodyczność za cechę charakterystyczną postępowania naukowego. Jeżeli jakaś dyscyplina, co podkreśla wielu uczonych, w tym Andrzej Bronk, nie ma własnej metody badania, jej naukowa autonomia uchodzi za wątpliwą. W dalszej części zajęć przedstawię problemy związane z teoriami pochodzenia języka, podam i omówię podstawowe pojęcia kultury języka, kryteria poprawności językowej, sprawności językowej oraz podstawowe cechy nowomowy i "walkę" Jana Pawła z jej polskimi przejawami w czasach realnego socjalizmu w Polsce. Zwieńczeniem spotkań będą treści dotyczące tzw. prac kwalifikacyjnych, motywów aktywności naukowej i etycznych konsekwencji jej uprawiania.

Full description: (in Polish)

Wykład został pomyślany jako zestaw zagadnień wspomagających młodych badaczy w ich pracy naukowej. Zaczniemy od ujęcia węzłowych wątków i treści tworzących dzieje europejskiej nauki, zwracając szczególną uwagę za dokonania starożytnych Greków. Oni wszakże uznali metodę i metodyczność za cechę charakterystyczną postępowania naukowego. Jeżeli jakaś dyscyplina, co podkreśla wielu uczonych, w tym Andrzej Bronk, nie ma własnej metody badania, jej naukowa autonomia uchodzi za wątpliwą. W dalszej części zajęć przedstawię problemy związane z teoriami pochodzenia języka, podam i omówię podstawowe pojęcia kultury języka, kryteria poprawności językowej, sprawności językowej oraz podstawowe cechy nowomowy i "walkę" Jana Pawła z jej polskimi przejawami w czasach realnego socjalizmu w Polsce.

Wiele miejsca poświęcę funkcjom języka i funkcjom tekstu, posiłkując się dokonaniami Romana Jakobsona, jak też świadomości narodowej i świadomości językowej, co zdaje się być istotne u nas, nad Wisłą. Nie ominę nadto aporii związanych z językiem religijnym, którego wyrażenia nie oddają (bo nie mogą) odwzorowywać rzeczywistości Bożej.

Zwieńczeniem spotkań będą treści dotyczące tzw. prac kwalifikacyjnych, motywów aktywności naukowej i etycznych konsekwencji jej uprawiania.

Bibliography: (in Polish)

1. G.E. R. Lloyd, "Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa", przekł. J. Lesiński, Warszawa 1998 (drugi tom: "Nauka grecka po Arystotelesie, Warszawa 1998);

2. L. Russo, "Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna, przekł. I. Kania, Kraków 2005;

3. A. Bronk, "Metoda naukowa", "Nauka 2006 nr 1, s. 47-64;

4. "Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991

5, "Nauka o języku dla polonistów. Wybór zagadnień, red. S. Dubisz, Warszawa 1994;

6. "Język a chrześcijaństwo", red. I. Bajerowa, Lublin 1993;

7. H. Kurkowska, "Polszczyzna ludzi myślących", Warszawa 1991;

8. R. Jakobson, "Poetyka w świetle językoznawstwa", przekł. K. Pomorska, "Pamiętnik Literacki" 1960 nr 2.;

9. R. Piłat, "Pojęcia i rozumienie świata", Warszawa 2021;

10. R. Piłat, "O pułapkach poznania", Warszawa 2021;

11.M. Karaś, "Warsztat historyka filozofii", Kraków 2021;

12. A. Wolański, "Edycja tekstów. Praktyczny poradnik", Warszawa 2008

13. M. Heller, "Jak być uczonym", Kraków 2009.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 30 hours more information
Coordinators: Jan Sochoń
Group instructors: Jan Sochoń
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Workshops - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Mazanka
Group instructors: Paweł Mazanka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Workshops - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

„Komunikacja naukowa w humanistyce” (2017). Red. E. Kulczycki. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM [online] https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17589/6/Komunikacja_naukowa_w_humanistyce.pdf

Kulczycki E. (2019) „Książkowe publikacje naukowe w europejskich systemach ewaluacji nauki”. Nauka 2019 doi:10.24425/nauka.2019.126190

Kulczycki E. (2019) „Wzory publikacyjne polskich naukowców w latach 2013–2016. Nauki humanistyczne i nauki społeczne”. DOI: 10.6084/m9.figshare.7797527

Kulczycki E. (2012) „Komunikacja naukowa, czyli co?” [wpis na blogu] http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/komunikacja-naukowa-czyli-co/

Nahotko M. (2010) „Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki”. Warszawa, Wydawnictwo SBP

Osica N., Niedzicki W. (2017) „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców”. Warszawa, OPI

Siuda P. Wasylczyk P. (2018) „Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko”. Warszawa, PWN

Ucińska J. (2017) „Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia. Zagadnienia Informacji Naukowej” vol. 55, 1 (109), s. 124-145

Wasylczyk P. (2018) „Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko”. Wyd. 1 – dodruk 2. Warszawa, PWN

https://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/

https://www.bg.amw.gdynia.pl/przydatne-linki

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Adam Świeżyński
Group instructors: Adam Świeżyński
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5nDLHssObgouiOTQLQ0_xSxgbJH10diLdC1lPGmStiU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe1e5944-8baa-48e9-a60b-46e474220641&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30 godz.]:

udział w zajęciach i przygotowanie do zajęć: 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia zajęć: 30 godz.

suma godzin: 60 [60/30=2]

liczba ECTS: 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności doktorantów w zakresie metod i narzędzi potrzebnych w pracy badacza w wybranej dyscyplinie naukowej, w szczególności w gromadzeniu, analizie, interpretacji i wykorzystywaniu, a także tworzeniu treści naukowych. Ponadto zajęcia służą podwyższeniu kompetencji w zakresie komunikacji naukowej, w tym upowszechniania rezultatów własnej pracy badawczej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności doktorantów w zakresie metod i narzędzi potrzebnych w pracy badacza w wybranej dyscyplinie naukowej, w szczególności w gromadzeniu, analizie, interpretacji i wykorzystywaniu, a także tworzeniu treści naukowych. Ponadto zajęcia służą podwyższeniu kompetencji w zakresie komunikacji naukowej, w tym upowszechniania rezultatów własnej pracy badawczej. Doktoranci zapoznają się ze źródłami wiedzy naukowej, narzędziami do pozyskiwania i gromadzenia danych naukowych, cyfrowymi zasobami naukowymi, narzędziami do nawiązywania kontaktów, wymiany informacji oraz prezentacji dorobku naukowego. Zajęcia dają możliwość przedstawienia i wskazania rozwiązań problemów natury metodologicznej, na które natrafiają doktoranci w trakcie prowadzonej pracy badawczej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura ogólna do zajęć:

(1) Mullaney Th.S., Rea Ch., "Rozpoczynanie badań. Jak wybrać ciekawy temat badawczy", PWN, Warszawa 2023.

(2) Polak P., Trombik K., "Metodyka pracy naukowej w filozofii. Wprowadzenie do warsztatu cyfrowej humanistyki", Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2023.

(3) Kulczycki E. (red.), "Komunikacja naukowa w humanistyce", Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017 [online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17589/6/Komunikacja_naukowa_w_humanistyce.pdf].

(4) Siuda P., Wasylczyk P., "Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", PWN, Warszawa 2018.

(5) Wasylczyk P., "Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", PWN, Warszawa 2018.

(6) Kowalska M., Osińska V. (red.), "Wizualizacja informacji w humanistyce", Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.

(7) Eco U., "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.

(8) Maciąg M., Danielewska A, "Badania z zakresu nauk przyrodniczych: nowe trendy", Tygiel, Lublin 2020 [online: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/421/Badania%20z%20zakresu%20nauk%20przyrodniczych%20%E2%80%93%20nowe%20trendy.pdf].

(9) Lenart-Gansiniec R., "Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

Dodatkowa literatura szczegółowa - na życzenie osób zainteresowanych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)