Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczne power-sharing: teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-SPPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne power-sharing: teoria i praktyka
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W następstwie kursu student posiada wiedzę na temat teorii i praktyki systemów politycznych typu power-sharing. Poprzez udział w części teoretycznej, student posiada wiedzę na temat istoty systemów politycznych typu power-sharing oraz potrafi wskazać podstawowe rodzaje tego typu systemów wraz z ich instytucjami. Poprzez udział w części praktycznej, student potrafi wskazać w jakich państwach i dlaczego występują systemy polityczne typu power-sharing.

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć pozyskają wiedzę na temat systemów politycznych typu power-sharing. W część teoretycznej studenci zapoznają się z istotą tego typu systemów politycznych, modelami power-sharing wraz z ich instytucjami. Natomiast w części praktycznej, studenci zapoznają się z zagadnieniami praktycznego funkcjonowania tego typu systemów politycznych na podstawie konkretnych przykładów państw świata.

Pełny opis:

Studenci w trakcie wykładów zapoznają się z teorią oraz praktyką systemów politycznych typu power-sharing. Zgodnie z nazwą zajęć, wykłady zostaną podzielone na dwie części.

W pierwszej części wykładów zostaną poruszone aspekty teoretyczne systemów politycznych typu power-sharing:

- Pojęcie i typologia systemu politycznego;

- Istota i rozumienie power-sharing jako systemu politycznego

- Modele power-sharing: konsocjonalizm, centrypetalizm, model hybrydowy.

Natomiast podczas drugiej części wykładów zostaną omówione praktyczne elementy funkcjonowania systemów politycznych typu power-sharing. Głównie na przykładzie konkretnych państw:

-Niderlandy (jako model historyczny)

-Belgia

-Irlandia Północna

-Bośnia i Hercegowina

-Liban

-Indonezja

-Etiopia

-Nigeria

-Kenia

-RPA

oraz pozostałe przykłady lub pojedyncze instytucje w niektórych państwach świata.

Literatura:

Aalen L., The politics of ethnicity in Ethiopia : actors, power and mobilisation under ethnic federalism, Brill, Leiden 2011, ss.214.

Abbink J., Ethnic-based federalism and ethnicity in Ethiopia: reassessing the experiment after 20 years, „Journal of Eastern African Studies” 2011, Vol 5, No. 4, ss. 596‒618.

Bahlawan N., The Crisis of Confessionalism: Lebanon between Tradition and Modernity, Modernity. Studia Polityczne, 49(3), ss. 149-168.

Bogaards M., Consociationalism and Centripetalism: Friends or Foes?, „Swiss Political Science Review” 2019, Vol. 25, No. 4, ss. 519‒537.

Cheeseman N., Murray C., Power-sharing in Kenya: Between the devil and the deep blue sea, [w:] McCulloch A., McGarry J. (eds), Power-Sharing: Empirical

Cheeseman N., The internal dynamics of power-sharing in Africa, „Democratization” 2011, Vol. 18, No. 2, ss. 336‒365.

Clancy M.A, Peace Without Consensus: Power Sharing Politics in Northern Ireland, Routledge 2010, ss.232.

Dobrzeniecki I., Filaryzacja – geneza, rozwój, upadek, IKŚiO PAN, Warszawa 2016, ss. 124.

Dobrzeniecki I., Wymóg terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich. Przypadek Kenii, „Studia Polityczne” 2017, t. 45, nr 4, ss. 171‒191.

Hartzell C., Hoddie M., Institutionalising peace: Power sharing and post-civil war conflict management, „American Journal of Political Science” 2003, Vol. 47, No. 2, ss.318‒332.

Horowitz D.L., Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley‒Los Angeles‒London, 1985, ss. 698.

Horowitz D.L., Ethnic Power-Sharing: Three Big Problems, „Journal of Democracy” 2014, Vol. 25, No. 2, ss. 5‒25.

Jarett H., Peace and Ethnic Identity in Northern Ireland Consociational Power Sharing and Conflict Management, Routledge, 2018, ss. 184.

Kerr M., O’Leary B., Imposing Power-Sharing: Conflict and Coexistence in Northern Ireland and Lebanon, Irish Academic Press 2006, ss.244.

Kissane B., Power Sharing as a Form of Democracy for Northern Ireland, “The Review of Politics”, 68(04)/2016, ss.663-674.

Krysieniel K., W cieniu Dayton : Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2021, ss. 413

Lijphart A., Democracy in Plural Societies. A comparative exploration, Yale University Press, Londyn 1980, ss. 268.

Lijphart A., Power-Sharing in South Africa, University of California Press, Berkeley, 1985, ss. 178.

Lijphart A., Thinking about Democracy: Power-Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, Routledge, Londyn 2008, ss. 305.

McCulloch A., Does Moderation Pay? Centripetalism in Deeply Divided Societies, „Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics” 2013, Vol. 12, No. 2, ss. 111‒132.

McEvoy J., O’Leary B. (eds), Power-Sharing in Deeply Divided Places, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2013, ss. 448.

McEvoy J., Power-Sharing Executives: Governing in Bosnia, Macedonia, and Northern Ireland, University of Pennsylvania Press 2015, ss.277.

McGarry J., O’Leary B., The Northern Ireland Conflict: Consociational Engagements, Oxford University Press 2004, ss.452.

O’Leary B., Debating Consociational Politics: Normative and Explanatory Arguments, [w:] Noel S. (ed.), From Power Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies, McGill-Queen’s University Press, Montreal 2005, ss. 3‒43.

Poppelier P., Power-Sharing in Belgium: The Disintegrative Model, [w:] Keil, S., & McCulloch, A. (eds.), Power-Sharing in Europe: Past Practice, Present Cases, and Future Directions, Palgrave, 2021, ss.89-114.

Reilly B., Centripetalism, [w:] Cordell K., Wolff S. (eds), Routledge Handbook of Ethnic Conflict, Routledge, Londyn 2011, ss. 288‒300.

Reilly B., Centripetalism: Cooperation, Accommodation and Integration, [w:] Wolff S., Yakinthou Ch. (eds), Conflict Management in Divided Societies: Theories and Practice, Routledge, Nowy Jork 2011, ss. 57–64.

Reilly B., Cross-Ethnic Voting: An Index of Centripetal Electoral Systems, „Government & Opposition: An International Journal of Comparative Politics” 2020, ss. 1‒20.

Reilly B., Democracy and Diversity: Political Engineering in the Asia-Pacific, Oxford University Press, Oxford 2007, ss. 256.

Reilly B., Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering in Divided Societies, Cambridge University Press, Cambridge 2004, ss. 232.

Reilly B., Political Parties and Post-Conflict Peacebuilding, „Civil Wars” 2013, 15, supp. 1, ss. 88‒104.

Sisk T.D., Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts, Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflicts, United States Institute of Peace, Washington DC 1996, ss. 169.

Trzciński K., Centrypetalizm – integrujący system polityczny dla państw wieloetnicznych. Zarys teorii empirycznej, „Studia Polityczne” 2015, t. 39, nr 3, ss. 183‒213.

Trzciński K., How Theoretically Opposite Models of Interethnic Power-sharing Can Complement Each Other and Contribute to Political Stabilization: The Case of Nigeria, „Politeja” 2016, Vol. 42, No. 3, ss. 53‒73.

Trzciński K., Hybrid Power-Sharing in Indonesia, „Polish Political Science Yearbook” 2017, Vol. 46, No. 1, ss. 168‒185.

Trzciński K., Hybrid Power-Sharing: On How to Stabilize the Political Situation in Multi-segmental Societies, „Politeja” 2018, Vol. 56, No. 5, ss. 85‒107.

Trzciński K., Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 3, ss. 27‒39.

Trzciński K., Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, ss. 202.

Trzciński K., What is Power-Sharing? Consociationalism, Centripetalism, and Hybrid Power-Sharing, „Studia Polityczne” 2018, t. 46, nr 3, ss. 9–30.

Van de Walle S., Groeneveld S., Vandenbussche L., Power-sharing or diversity? Representative bureaucracy in Belgium, [w:] von Maravic P., Peters B. G., Schroter E., Representative bureaucracy in action. Country profiles from the Americas, Europe, Africa and Asia, Edward Elgar, 2013, ss.69-86.

Wolff S., Approaches to Conflict Resolution in Divided Societies: The Many Uses of Territorial Self-Governance, „Ethnopolitics Papers” 2010, Vol. 10, No. 5, ss. 1‒38.

Wolff S., Consociationalism, Power Sharing, and Politics at the Center, [w:] Denemark R.A. (red.), The International Studies Encyclopedia, Vol. 2, Wiley-Blackwell, Oxford 2010, ss. 535‒556.

Wolff S., Complex Power Sharing, [w:] Brown G.K., Langer A. (eds.), Elgar Handbook of Civil War and Fragile States, Edward Elgar, Cheltenham 2012, ss.457-477.

Wolff S., Conflict Resolution between Power Sharing and Power Dividing or Beyond ?, “Political Studies Review”, 5/2007, ss.363-379.

Wolff S., Cordell K., Power Sharing, [w:] Cordell K, Wolff S. (eds.), Routledge Handbook of Ethnic Conflict, Routledge, London 2011, ss.300-310.0.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy:

1.Student identyfikuje czym jest system polityczny typu power-sharing oraz rozróżnia jego modele.

2.Student rozpoznaje instytucje polityczne należące do różnych modeli power-sharing.

3.Student potrafi wymienić państwa w których funkcjonuje system polityczny typu power-sharing.

Efekty w zakresie umiejętności:

1.Student klasyfikuje zidentyfikowane instytucje polityczne do konkretnego modelu power-sharing.

2.Student potrafi porównać różne systemy polityczne typu power-sharing oraz przyporządkować je do danego modelu power-sharing.

3.Student inicjuje dalsze badania w zakresie systemów politycznych typu power-sharing.

Efekty w zakresie postawy:

1.Student postrzega relacje między różnymi modelami / systemami politycznymi typu power-sharing.

2.Student jest zdolny do prowadzenia badań nad systemami politycznymi typu power-sharing: praca licencjacka, magisterska, doktorat.

3.Student charakteryzuje się wiedzą ekspercką na temat państw świata omawianych podczas zajęć.

Opis nakładu pracy:

1.Kontakt bezpośredni z wykładowcą:

- wykład 30 godz.

- zaliczenie 1,5 godz.

2. Nakład pracy własnej studenta:

- czytanie polecanej literatury 18,5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia 10 godz.

Łącznie 2 ECTS

Punkty 1 i 2 to 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

1.Wykład, dyskusja, analiza tekstów, możliwe prezentacje multimedialne.

2.Uczestnictwo na zajęciach (możliwe 2 nieobecności w semestrze).

3.Aktywność uczestników podczas zajęć.

4.Zaliczenie na ocenę, ustne na ostatnim spotkaniu:

a. brak jakiejkolwiek wiedzy na temat problematyki wykładu - ndst.

b. podstawowa znajomość problematyki wykładu - dst.

c. pełna znajomość problematyki wykładu - db.

d. pełna znajomość problematyki wykładu wraz z omówieniem konkretnych przykładów - bdb.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Dobrzeniecki
Prowadzący grup: Igor Dobrzeniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć pozyskają wiedzę na temat systemów politycznych typu power-sharing. W część teoretycznej studenci zapoznają się z istotą tego typu systemów politycznych, modelami power-sharing wraz z ich instytucjami. Natomiast w części praktycznej, studenci zapoznają się z zagadnieniami praktycznego funkcjonowania tego typu systemów politycznych na podstawie konkretnych przykładów państw świata.

Pełny opis:

Studenci w trakcie wykładów zapoznają się z teorią oraz praktyką systemów politycznych typu power-sharing. Zgodnie z nazwą zajęć, wykłady zostaną podzielone na dwie części.

W pierwszej części wykładów zostaną poruszone aspekty teoretyczne systemów politycznych typu power-sharing:

- Pojęcie i typologia systemu politycznego;

- Istota i rozumienie power-sharing jako systemu politycznego

- Modele power-sharing: konsocjonalizm, centrypetalizm, model hybrydowy; oraz pozostałe.

Natomiast podczas drugiej części wykładów zostaną omówione praktyczne elementy funkcjonowania systemów politycznych typu power-sharing. Głównie na przykładzie konkretnych państw:

-Niderlandy (jako model historyczny)

-Belgia

-Irlandia Północna

-Bośnia i Hercegowina

-Liban

-Indonezja

-Etiopia

-Nigeria

-Kenia

-RPA

oraz pozostałe przykłady lub pojedyncze instytucje w niektórych państwach świata.

Literatura:

Aalen L., The politics of ethnicity in Ethiopia : actors, power and mobilisation under ethnic federalism, Brill, Leiden 2011, ss.214.

Abbink J., Ethnic-based federalism and ethnicity in Ethiopia: reassessing the experiment after 20 years, „Journal of Eastern African Studies” 2011, Vol 5, No. 4, ss. 596‒618.

Bahlawan N., The Crisis of Confessionalism: Lebanon between Tradition and Modernity, Modernity. Studia Polityczne, 49(3), ss. 149-168.

Bogaards M., Consociationalism and Centripetalism: Friends or Foes?, „Swiss Political Science Review” 2019, Vol. 25, No. 4, ss. 519‒537.

Cheeseman N., Murray C., Power-sharing in Kenya: Between the devil and the deep blue sea, [w:] McCulloch A., McGarry J. (eds), Power-Sharing: Empirical

Cheeseman N., The internal dynamics of power-sharing in Africa, „Democratization” 2011, Vol. 18, No. 2, ss. 336‒365.

Clancy M.A, Peace Without Consensus: Power Sharing Politics in Northern Ireland, Routledge 2010, ss.232.

Dobrzeniecki I., Filaryzacja – geneza, rozwój, upadek, IKŚiO PAN, Warszawa 2016, ss. 124.

Dobrzeniecki I., Wymóg terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich. Przypadek Kenii, „Studia Polityczne” 2017, t. 45, nr 4, ss. 171‒191.

Hartzell C., Hoddie M., Institutionalising peace: Power sharing and post-civil war conflict management, „American Journal of Political Science” 2003, Vol. 47, No. 2, ss.318‒332.

Horowitz D.L., Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley‒Los Angeles‒London, 1985, ss. 698.

Horowitz D.L., Ethnic Power-Sharing: Three Big Problems, „Journal of Democracy” 2014, Vol. 25, No. 2, ss. 5‒25.

Jarett H., Peace and Ethnic Identity in Northern Ireland Consociational Power Sharing and Conflict Management, Routledge, 2018, ss. 184.

Kerr M., O’Leary B., Imposing Power-Sharing: Conflict and Coexistence in Northern Ireland and Lebanon, Irish Academic Press 2006, ss.244.

Kissane B., Power Sharing as a Form of Democracy for Northern Ireland, “The Review of Politics”, 68(04)/2016, ss.663-674.

Krysieniel K., W cieniu Dayton : Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2021, ss. 413

Lijphart A., Democracy in Plural Societies. A comparative exploration, Yale University Press, Londyn 1980, ss. 268.

Lijphart A., Power-Sharing in South Africa, University of California Press, Berkeley, 1985, ss. 178.

Lijphart A., Thinking about Democracy: Power-Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, Routledge, Londyn 2008, ss. 305.

McCulloch A., Does Moderation Pay? Centripetalism in Deeply Divided Societies, „Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics” 2013, Vol. 12, No. 2, ss. 111‒132.

McEvoy J., O’Leary B. (eds), Power-Sharing in Deeply Divided Places, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2013, ss. 448.

McEvoy J., Power-Sharing Executives: Governing in Bosnia, Macedonia, and Northern Ireland, University of Pennsylvania Press 2015, ss.277.

McGarry J., O’Leary B., The Northern Ireland Conflict: Consociational Engagements, Oxford University Press 2004, ss.452.

O’Leary B., Debating Consociational Politics: Normative and Explanatory Arguments, [w:] Noel S. (ed.), From Power Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies, McGill-Queen’s University Press, Montreal 2005, ss. 3‒43.

Poppelier P., Power-Sharing in Belgium: The Disintegrative Model, [w:] Keil, S., & McCulloch, A. (eds.), Power-Sharing in Europe: Past Practice, Present Cases, and Future Directions, Palgrave, 2021, ss.89-114.

Reilly B., Centripetalism, [w:] Cordell K., Wolff S. (eds), Routledge Handbook of Ethnic Conflict, Routledge, Londyn 2011, ss. 288‒300.

Reilly B., Centripetalism: Cooperation, Accommodation and Integration, [w:] Wolff S., Yakinthou Ch. (eds), Conflict Management in Divided Societies: Theories and Practice, Routledge, Nowy Jork 2011, ss. 57–64.

Reilly B., Cross-Ethnic Voting: An Index of Centripetal Electoral Systems, „Government & Opposition: An International Journal of Comparative Politics” 2020, ss. 1‒20.

Reilly B., Democracy and Diversity: Political Engineering in the Asia-Pacific, Oxford University Press, Oxford 2007, ss. 256.

Reilly B., Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering in Divided Societies, Cambridge University Press, Cambridge 2004, ss. 232.

Reilly B., Political Parties and Post-Conflict Peacebuilding, „Civil Wars” 2013, 15, supp. 1, ss. 88‒104.

Sisk T.D., Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts, Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflicts, United States Institute of Peace, Washington DC 1996, ss. 169.

Trzciński K., Centrypetalizm – integrujący system polityczny dla państw wieloetnicznych. Zarys teorii empirycznej, „Studia Polityczne” 2015, t. 39, nr 3, ss. 183‒213.

Trzciński K., How Theoretically Opposite Models of Interethnic Power-sharing Can Complement Each Other and Contribute to Political Stabilization: The Case of Nigeria, „Politeja” 2016, Vol. 42, No. 3, ss. 53‒73.

Trzciński K., Hybrid Power-Sharing in Indonesia, „Polish Political Science Yearbook” 2017, Vol. 46, No. 1, ss. 168‒185.

Trzciński K., Hybrid Power-Sharing: On How to Stabilize the Political Situation in Multi-segmental Societies, „Politeja” 2018, Vol. 56, No. 5, ss. 85‒107.

Trzciński K., Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 3, ss. 27‒39.

Trzciński K., Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, ss. 202.

Trzciński K., What is Power-Sharing? Consociationalism, Centripetalism, and Hybrid Power-Sharing, „Studia Polityczne” 2018, t. 46, nr 3, ss. 9–30.

Van de Walle S., Groeneveld S., Vandenbussche L., Power-sharing or diversity? Representative bureaucracy in Belgium, [w:] von Maravic P., Peters B. G., Schroter E., Representative bureaucracy in action. Country profiles from the Americas, Europe, Africa and Asia, Edward Elgar, 2013, ss.69-86.

Wolff S., Approaches to Conflict Resolution in Divided Societies: The Many Uses of Territorial Self-Governance, „Ethnopolitics Papers” 2010, Vol. 10, No. 5, ss. 1‒38.

Wolff S., Consociationalism, Power Sharing, and Politics at the Center, [w:] Denemark R.A. (red.), The International Studies Encyclopedia, Vol. 2, Wiley-Blackwell, Oxford 2010, ss. 535‒556.

Wolff S., Complex Power Sharing, [w:] Brown G.K., Langer A. (eds.), Elgar Handbook of Civil War and Fragile States, Edward Elgar, Cheltenham 2012, ss.457-477.

Wolff S., Conflict Resolution between Power Sharing and Power Dividing or Beyond ?, “Political Studies Review”, 5/2007, ss.363-379.

Wolff S., Cordell K., Power Sharing, [w:] Cordell K, Wolff S. (eds.), Routledge Handbook of Ethnic Conflict, Routledge, London 2011, ss.300-310.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)