Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samorządność studencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-SS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorządność studencka
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_K01, H1A_K02, H1A_K03, H1A_K04, H1A_K06, H1A_U06, H1A_U06,

Skrócony opis:

Uwagi:

Działalność studencka na rzecz promocji UKSW, wejście do składu pocztu sztandarowego podczas uroczystości akademickich, pomoc w organizacji konferencji, uczestniczenie w badaniach naukowych.

Pełny opis:

uczestnictwo w organizacji czterech wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet (np. święto UKSW, konferencje, doktoraty honoris causa, dni otwarte, a także konferencjach wydziałowych po uprzedniej uzyskanej zgodzie, udział w projektach badawczych),

lub

- uczestnictwo w komisjach Uniwersyteckich (np. komisja dyscyplinarna, komisja stypendialna),

lub

- uczestnictwo w komisjach Samorządu Studentów UKSW,

lub

- uczestnictwo czynne w poczcie sztandarowym.

Obecności i aktywności na wykładach, w tym obecność na obowiązkowym wykładzie z IV bloku z Panią prof. UKSW dr hab. Anną Fidelus Prorektora ds. studenckich i kształcenia ,

Wykłady obejmują cztery bloki tematyczne po 2 godziny lekcyjne (1,5 h)

Literatura:

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOW Opracowanie: dr Natalia Kohtamäki (WPiA UKSW).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiot obejmuje metody dydaktyczne w postaci zajęć wykładowych oraz ćwiczeń/zajęć praktycznych.

Kompetencje: student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Forma zajęć akademickich, której podstawowym założeniem jest kształtowanie różnorodnych umiejętności i postaw. Opiera sie na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy Internet, obserwacje, akty prawne. Informacje zdobyte podczas zajęć Stanowi podstawowy sposób doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych, które są niezbędne w dalszym samokształceniu i przyszłej pracy takich jak sprawność w myśleniu, posługiwaniu sie wiedza, ocenianiu, działaniu praktycznym). Metody te służą również kształtowaniu umiejętności dobrej organizacji samodzielnej pracy, właściwego korzystania z fachowej literatury, korzystania z informacji zawartych w Internecie.

Umiejętności: Potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Student posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Posiada umiejętność poszukiwania źródeł i kanałów informacyjnych. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wystawiana na podstawie obecności i aktywności na wykładach, w tym obecność na obowiązkowym wykładzie z IV bloku z Panią prof. UKSW dr hab. Anną Fidelus Prorektora ds. studenckich i kształcenia ,

Wykłady obejmują cztery bloki tematyczne po 2 godziny lekcyjne (1,5 h):

O każdym bloku tematycznym studenci będą informowani drogą elektroniczną.

I blok tematyczny:

1. Jak starać się o stypendium oraz jakie stypendia przysługują studentom.

2. Praktyki jak je załatwiać, czego możemy wymagać przy od wykonywanych praktyk oraz czego mogą wymagać na praktykach.

II Blok tematyczny:

1. Samorząd studentów (działalność, prawo, regulaminy).

2. Działanie kół studenckich i innych organizacji studenckich (zakładanie, działanie, finansowanie).

3. Organizacja konferencji i spotkań popularno naukowych udział w projektach badawczych .

III Blok tematyczny:

1. Działalność na rzecz Uczelni (komisje, konferencje, uroczystości).

2. Jak pisać aby nie popełnić plagiatu i gdzie pisać

IV Blok tematyczny:

Warsztat młodego naukowca. ( idea, obszary i problemy nauki) z Panią prof. UKSW dr hab. Anną Fidelus Prorektor ds. studenckich i kształcenia .

a ponadto aktywność poprzez:

- uczestnictwo w organizacji czterech wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet (np. święto UKSW, konferencje, doktoraty honoris causa, dni otwarte, a także konferencjach wydziałowych po uprzedniej uzyskanej zgodzie, udział w projektach badawczych),

lub

- uczestnictwo w komisjach Uniwersyteckich (np. komisja dyscyplinarna, komisja stypendialna),

lub

- uczestnictwo w komisjach Samorządu Studentów UKSW,

lub

- uczestnictwo czynne w poczcie sztandarowym.

Aby uzyskać ocenę pozytywną należy uczestniczyć w przynajmniej w 3 blokach tematycznych na których będą prowadzone wykłady oraz uczestniczyć w 4 wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kołota
Prowadzący grup: Jacek Kołota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kołota
Prowadzący grup: Jacek Kołota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kołota
Prowadzący grup: Jacek Kołota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kołota
Prowadzący grup: Jacek Kołota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)