Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-04
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika ogólna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

efekty uczenia się : BI1_W01, BI1_W04,


Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student zapoznaje się z wiedzą obejmującą podstawy botaniki ogólnej. Cele nauczania: Znajomość zagadnień dotyczących budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin niższych i nasiennych, form ekologicznych roślin naczyniowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EP1. student ma wiedzę obejmującą podstawy botaniki ogólnej, zna zagadnienia dotyczące budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, rozumie podstawowe procesy biologiczne;

EP2. wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną, przyswaja wiedzę dotyczącą roli i znaczenia roślin w środowisku naturalnym.

Umiejętności:

EP3. student potrafi zorganizować własną pracę i rozumie konieczność współpracy w grupie

Kompetencje społeczne:

EP4. student rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej.

EP przypisane do wykładów: 1-2

EP przypisane do ćwiczeń: 3-4

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 2 student nie ma wiedzy obejmującej podstawy botaniki ogólnej, nie zna zagadnień dotyczących budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, nie rozumie podstawowych procesów biologicznych;

Na ocenę 3 student w podstawowym stopniu: ma wiedzę obejmującą podstawy botaniki ogólnej, zna zagadnienia dotyczące budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, rozumie podstawowe procesy biologiczne; wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną, przyswaja wiedzę dotyczącą roli i znaczenia roślin w środowisku naturalnym.

Na ocenę 4 student w dobrym stopniu: ma wiedzę obejmującą podstawy botaniki ogólnej, zna zagadnienia dotyczące budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, rozumie podstawowe procesy biologiczne; wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną, przyswaja wiedzę dotyczącą roli i znaczenia roślin w środowisku naturalnym.

Na ocenę 5 student w bardzo dobrym stopniu: ma wiedzę obejmującą podstawy botaniki ogólnej, zna zagadnienia dotyczące budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, rozumie podstawowe procesy biologiczne; wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną, przyswaja wiedzę dotyczącą roli i znaczenia roślin w środowisku naturalnym.

Umiejętności:

Na ocenę 2 student nie potrafi zorganizować własną pracę i nie rozumie konieczności współpracy w grupie

Na ocenę 3 student w stopniu podstawowym potrafi zorganizować własną pracę i rozumie konieczność współpracy w grupie

Na ocenę 4 student w stopniu dobrym potrafi zorganizować własną pracę i rozumie konieczność współpracy w grupie

Na ocenę5 student w stopniu bardzo dobrym potrafi zorganizować własną pracę i rozumie konieczność współpracy w grupie

Kompetencje:

Na ocenę 2 student nie rozumie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Na ocenę 3 student w podstawowym stopniu rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Na ocenę 4 student w dobrym stopniu rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Na ocenę 5 student w dobrym stopniu rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kloss
Prowadzący grup: Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw biologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kloss
Prowadzący grup: Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw biologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kloss
Prowadzący grup: Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kloss
Prowadzący grup: Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

Udział w wykładach - 30 godz., przygotowanie do egzaminu - 30 godz.; suma godzin - 60; [60 godz./30(25) godz. = ok. 2]. Liczba ECTS /wykład/: 2.

Udział w laboratoriach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz., konsultacje - 5 godz., przygotowanie do testów - 25 godz.; suma godzin - 85; [85 godz./30(25) godz. = ok. 3]. Liczba ECTS /ćwiczenia/: 3.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)