Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Student internship

General data

Course ID: WB-BI-24-PRAK
Erasmus code / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Student internship
Name in Polish: Praktyki
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla II roku biologii I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 OR 4.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

BI1_U01,BI1_U09,BI1_K06

Short description: (in Polish)

Studenci odbywają praktyki w wymiarze 120 godzin w wybranych przez siebie instytucjach i zakładach pracy. W czasie praktyk zapoznają się ze specyfiką działania instytucji, uczestniczą w badaniach i pracach różnych zespołów lub pracują samodzielnie realizując zadania zlecone przez opiekuna praktyk. Podczas praktyk studenci wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą w toku studiów.

Full description: (in Polish)

Praktyka może się odbywać w wybranych instytucji lub podmiocie gospodarczym, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów –dla kierunku Biologia mogą to być takie instytucje jak:

Centra Onkologii, Przychodnie, Szpitale, Gabinety weterynaryjne, Stadniny, Instytuty ochrony roślin, Instytuty zielarstwa, Instytuty PAN, Uczelnie Państwowe, Laboratoria diagnostyczne/medyczne/analityczne, Laboratoria kryminalistyczne, Laboratoria naukowo-badawcze, Pracownie bioinformatyczne, Miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, Nadleśnictwa, Instytucje i służby działające w zakresie ochrony przyrody, Ogrody botaniczne/zoologiczne, Parki narodowe, krajobrazowe, Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Stacje sanitarno-epidemiologiczne, Zakłady farmaceutyczne, Zakłady oczyszczania ścieków, Biogazownie, Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody i inne.

W zakres praktyk nie wchodzi prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez Biuro Karier UKSW.

Studenci mogą odbywać praktyki również w wybranych przez siebie Instytucjach, przy czym muszą one być zgodne z profilem kierunku studiów i w wymiarze liczby godzin przewidzianych w programie studiów. W tym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Zgodnie z programami kształcenia praktyki studentów Kierunku Biologia trwają nie krócej niż 120 godzin.

Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk wystawiane są przez Biuro Karier.

Bibliography: (in Polish)

nie dotyczy

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Ep. 1. (BI1_U01) Praktykant potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;

Ep. 2. (BI1_U09) Praktykant potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno rolę lidera jak i członka grupy, wykonać zadania powierzone przez opiekuna praktyk;

Ep. 3. (BI1_K06) Praktykant jest gotów do rozpoznania problemów zawodowych i odnalezienia ich rozwiązań.

Opis ECTS:

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w praktykach - 120 h

suma: 120h [120/30=4]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena uczelnianego opiekuna praktyk na podstawie opinii osoby nadzorującej praktykanta w instytucji przyjmującej.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Paweł Rusin
Group instructors: Paweł Rusin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Studenci odbywają praktyki w wymiarze 120 godzin w wybranych przez siebie instytucjach i zakładach pracy. W czasie praktyk zapoznają się ze specyfiką działania instytucji, uczestniczą w badaniach i pracach różnych zespołów lub pracują samodzielnie realizując zadania zlecone przez opiekuna praktyk. Podczas praktyk studenci wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą w toku studiów.

Full description: (in Polish)

Praktyka może się odbywać w wybranych instytucji lub podmiocie gospodarczym, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów –dla kierunku Biologia mogą to być takie instytucje jak:

Centra Onkologii, Przychodnie, Szpitale, Gabinety weterynaryjne, Stadniny, Instytuty ochrony roślin, Instytuty zielarstwa, Instytuty PAN, Uczelnie Państwowe, Laboratoria diagnostyczne/medyczne/analityczne, Laboratoria kryminalistyczne, Laboratoria naukowo-badawcze, Pracownie bioinformatyczne, Miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, Nadleśnictwa, Instytucje i służby działające w zakresie ochrony przyrody, Ogrody botaniczne/zoologiczne, Parki narodowe, krajobrazowe, Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Stacje sanitarno-epidemiologiczne, Zakłady farmaceutyczne, Zakłady oczyszczania ścieków, Biogazownie, Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody i inne.

W zakres praktyk nie wchodzi prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez Biuro Karier UKSW.

Studenci mogą odbywać praktyki również w wybranych przez siebie Instytucjach, przy czym muszą one być zgodne z profilem kierunku studiów i w wymiarze liczby godzin przewidzianych w programie studiów. W tym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Zgodnie z programami kształcenia praktyki studentów Kierunku Biologia trwają nie krócej niż 120 godzin.

Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk wystawiane są przez Biuro Karier.

Bibliography: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Paweł Rusin
Group instructors: Paweł Rusin
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa10f6758cf7843bc9791945c9dd009e1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ebb40f0-2928-4e6f-836c-f7f38f0f35e8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Studenci odbywają praktyki w wymiarze 120 godzin w wybranych przez siebie instytucjach i zakładach pracy. W czasie praktyk zapoznają się ze specyfiką działania instytucji, uczestniczą w badaniach i pracach różnych zespołów lub pracują samodzielnie realizując zadania zlecone przez opiekuna praktyk. Podczas praktyk studenci wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą w toku studiów.

Full description: (in Polish)

Praktyka może się odbywać w wybranych instytucji lub podmiocie gospodarczym, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów – dla kierunku Biologia mogą to być takie instytucje jak:

Centra Onkologii, Przychodnie, Szpitale, Gabinety weterynaryjne, Stadniny, Instytuty ochrony roślin, Instytuty zielarstwa, Instytuty PAN, Uczelnie Państwowe, Laboratoria diagnostyczne/medyczne/analityczne, Laboratoria kryminalistyczne, Laboratoria naukowo-badawcze, Pracownie bioinformatyczne, Miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, Nadleśnictwa, Instytucje i służby działające w zakresie ochrony przyrody, Ogrody botaniczne/zoologiczne, Parki narodowe, krajobrazowe, Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Stacje sanitarno-epidemiologiczne, Zakłady farmaceutyczne, Zakłady oczyszczania ścieków, Biogazownie, Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody i inne.

W zakres praktyk nie wchodzi prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez Biuro Karier UKSW.

Studenci mogą odbywać praktyki również w wybranych przez siebie Instytucjach, przy czym muszą one być zgodne z profilem kierunku studiów i w wymiarze liczby godzin przewidzianych w programie studiów. W tym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Praktyki mogą być realizowane w trybie online (np. opracowanie projektów,

strategii, materiałów, analiza danych, itp.).

Zgodnie z programami kształcenia praktyki studentów Kierunku Biologia trwają nie krócej niż 120 godzin.

Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk wystawiane są przez Biuro Karier.

Bibliography: (in Polish)

nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

-

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Paweł Rusin
Group instructors: Paweł Rusin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Paweł Rusin
Group instructors: Paweł Rusin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)