Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-36-07
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia człowieka
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BI1_W01 BI1_W04 BI1_W05 BI1_U02 BI1_U03 BI1_U10 BI1_U11 BI1_K02 BI1_K05 BI1_K07

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami rozwoju człowieka, czynnikami powodującymi przystosowania człowieka do określonego środowiska. Poruszana tematyka interdyscyplinarna, włączająca wpływ kultury Homo sapiens.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Campbell B., Ekologia człowieka, Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995;

2. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;

3. Moran E.F. Human Adaptability, An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press, Boulder 2008;

4. Siniarska A., Wolański N. (eds). Ecology of Aging. Kamla-Raj Enterprises, Delhi 2000;

5. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 1 – Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

6. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 2 – Ewolucja i dostosowania biokulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

7. Wolański N. i B. Bogin (eds), The Family as an Environment for Human Development. Kamla-Raj Enterprises, Delhi 1996;

8.Young G.L., A conceptual framework for an interdisciplinary human ecology. Acta Oecologiae Hominis, 1, Lund 1989.

Supplementary reading:

1. Baker P.T., Human Adaptability. In "Human Biology. An introduction to human evolution, variation, growth, and adaptability" G.H. Harrison et al (eds), 3rd edition, Oxford Science Publications, Oxford, New York, Tokyo 1988. Boothroyd J. People and the Environment. Lerner Publishing Group, 2009;

2. Ellen R., Environment, Subsistence and System: The Ecology of Small-Scale Social Formations, Cambridge University Press, 1982;

3. Fox J., Rindfuss R.R., Walsh S.J., Mishra V., People and Environment. Springer, 2008;

4. Frisancho A.R., Human Adaptation and Accommodation. The University of Michigan Press, Ann Arbor 1993;

5. Moran E.F., The Ecosystem Approach in Anthropology: From Concept to Practice. University of Michigan Press, 1991;

6. Moran E.F., Ostrom E., Seeing the Forest and the Trees: Human-Environment Interactions in Forest Ecosystems. MIT Press, 2005;

7. Siniarska A., Dickinson F., Annotated Bibliography in Human Ecology. Kamla-Raj Enterprises, Delhi1996;

8. Young G.L., Origins of Human Ecology. Benchmark Papers in Ecology, 12, Hutchinson Ross Publ.Comp., Stroudsbourg 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student rozumie i wymienia podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 2. Student ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów w ekologii człowieka oraz zna metody ich oceny

Efekt przedmiotowy 3. Student ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w ekologii człowieka oraz ma znajomość rozwoju tej dyscypliny nauki i stosownych w niej metod badawczych

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 4. Student rozumie literaturę z zakresu ekologii człowieka w języku polskim i czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

Efekt przedmiotowy 5. Student wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne w ramach ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 6. Student posiada umiejętność wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 7. Student uczy się samodzielnie i w sposób ukierunkowany w ramach ekologii człowieka

Efekty przedmiotowe w ramach kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 8. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Efekt przedmiotowy 9. Student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w ramach ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 10. Student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w ekologii człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie Wiedzy:

Na ocenę 2 ndst., student nie rozumie i nie wymienia podstawowych zjawisk i procesów biologicznych w zakresie ekologii człowieka; nie ma wiedzy ma w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów w ekologii człowieka oraz nie zna metod ich oceny; nie ma wiedzy w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w ekologii człowieka oraz nie ma znajomości rozwoju tej dyscypliny nauki i stosownych w niej metod badawczych

Na ocenę 3 dst., student w podstawowym stopniu rozumie i wymienia podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie ekologii człowieka; w podstawowym stopniu ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów w ekologii człowieka oraz zna metody ich oceny; w podstawowym stopniu ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w ekologii człowieka oraz ma znajomość rozwoju tej dyscypliny nauki i stosownych w niej metod badawczych

Na ocenę 4 db., student w dobrym stopniu rozumie i wymienia podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie ekologii człowieka; w dobrym stopniu ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów w ekologii człowieka oraz zna metody ich oceny; w dobrym stopniu ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w ekologii człowieka oraz ma znajomość rozwoju tej dyscypliny nauki i stosownych w niej metod badawczych

Na ocenę 5 bdb., student w bardzo dobrym stopniu rozumie i wymienia podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie ekologii człowieka; w bardzo dobrym stopniu ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów w ekologii człowieka oraz zna metody ich oceny; w bardzo dobrym stopniu ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w ekologii człowieka oraz ma znajomość rozwoju tej dyscypliny nauki i stosownych w niej metod badawczych

Kryteria oceniania w zakresie Umiejętności:

Na ocenę 2 ndst., student nie rozumie literatury z zakresu ekologii człowieka w języku polskim i nie czyta ze zrozumieniem nieskomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim; nie wykorzystuje dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych w ramach ekologii człowieka; nie posiada umiejętności wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii człowieka; nie uczy się samodzielnie i w sposób ukierunkowany w ramach ekologii człowieka

Na ocenę 3 dst., student w stopniu podstawowym rozumie literaturę z zakresu ekologii człowieka w języku polskim i czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim; w stopniu podstawowym wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne w ramach ekologii człowieka; w stopniu podstawowym posiada umiejętność wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii człowieka; w stopniu podstawowym uczy się samodzielnie i w sposób ukierunkowany w ramach ekologii człowieka

Na ocenę 4 db., student w stopniu dobrym rozumie literaturę z zakresu ekologii człowieka w języku polskim i czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim; w stopniu dobrym wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne w ramach ekologii człowieka; w stopniu dobrym posiada umiejętność wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii człowieka; w stopniu dobrym uczy się samodzielnie i w sposób ukierunkowany w ramach ekologii człowieka

Na ocenę 5 bdb., student w stopniu bardzo dobrym rozumie literaturę z zakresu ekologii człowieka w języku polskim i czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim; w stopniu bardzo dobrym wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne w ramach ekologii człowieka; w stopniu bardzo dobrym posiada umiejętność wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii człowieka; w stopniu bardzo dobrym uczy się samodzielnie i w sposób ukierunkowany w ramach ekologii człowieka

Kryteria oceniania w zakresie Kompetencji społecznych:

Na ocenę 2 ndst., student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; nie rozumie potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w ramach ekologii człowieka; nie wykazuje potrzeby stałego aktualizowania wiedzy w ekologii człowieka

Na ocenę 3 dst., student w stopniu podstawowym potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; w stopniu podstawowym rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w ramach ekologii człowieka; w stopniu podstawowym wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w ekologii człowieka

Na ocenę 4 db., student w stopniu dobrym potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; w stopniu dobrym rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w ramach ekologii człowieka; w stopniu dobrym wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w ekologii człowieka

Na ocenę 5 db., student w stopniu bardzo dobrym potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; w stopniu bardzo dobrym rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w ramach ekologii człowieka; w stopniu bardzo dobrym wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w ekologii człowieka

Egzamin testowy

Punktacja:

100-94% - 5

93-88% - 4,5

87-80& - 4

79-70% - 3,4

69-60% - 3

59 i mniej - 2

Kolokwium pisemne:

Punktacja:

100-94% - 5

93-88% - 4,5

87-80& - 4

79-70% - 3,4

69-60% - 3

59 i mniej - 2

Prezentacja może podnieść ocenę z ćwiczeń o 0,5. Student jest zobowiązany wypełniać karty pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kobus
Prowadzący grup: Magdalena Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - wykłady

ECTS [1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładzie: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

Suma: 60 godzin

Liczba ECTS: 60/30=2


ECTS - ćwiczenia

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Konsultacje: 10 godzin

Suma: 60 godzin

Liczba ECTS: 60/30=2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)