Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-36-07
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia człowieka
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BI1_W01 BI1_W04 BI1_W05 BI1_U02 BI1_U03 BI1_U10 BI1_U11 BI1_K02 BI1_K05 BI1_K07

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z oceną wrażliwości organizmu człowieka na czynniki środowiska (metody oceny reaktywności w oparciu o posiadany sprzęt i aparaturę badawczą).

Przedstawienie ekologii człowieka (EC) jako transdyscyplinarnej nauki o człowieku i jego kulturze jako dynamicznym elemencie ekosystemów.

Zapoznanie studentów z metodami oceny i monitoringu w oparciu o posiadany sprzęt i aparaturę badawczą.

Pełny opis:

Zajęcia z Ekologii Człowieka (EC) obejmują dwa główne tematy: (1) wrażliwość organizmu ludzkiego na czynniki

środowiska i odpowiednie biologiczne zmiany przystosowawcze oraz (2) procesy ewolucyjne i dostosowania biokulturowe. Temat pierwszy jest nadrzędny względem tematu drugiego. Poza przedstawieniem zakresu problematyki ekologii człowieka w stosunku do ekologii ogólnej oraz zapoznaniem się z historią rozwoju EC, ważna jest stosowana metodologia, w tym monitorowanie i modelowanie opisywanych zjawisk. Najważniejsza część dotyczy biologicznych przemian przystosowawczych (reaktywności organizmu, strategii przystosowania do środowiska, rodzajów zmian przystosowawczych). Na tym tle rozpatruje się zróżnicowanie i geograficzne rozmieszczenie człowieka oraz zagadnienia fizjologii środowiskowej. Drugi temat obejmuje zagadnienia związane z powstaniem człowieka i społeczno-kulturowymi formami jego występowania. Szczegółowa analiza dotyczy przystosowań kulturowych i biokulturowych. W czasie wykładów opisane zostaną główne sposoby monitorowania i modelowania opisanych zjawisk na podstawie posiadanego sprzętu i aparatury. Wykłady tego typu są podstawą do prowadzenia ćwiczeń, które opierają się na czynnym udziale studentów w tematach ćwiczeniowych, dotyczących sposobów przystosowania lub dostosowania populacji ludzkich do różnych stref klimatycznych kuli ziemskiej. Opracowania te dotyczą też problemów związanych z pierwszym osadnictwem (największe centra kulturowe na świecie), kultury materialnej i niematerialnej, zmian kulturowych, migracji i żywienia. Ćwiczenia są oparte o informacje przekazane w czasie wykładów. Ćwiczenia odbywają się po zakończonych wykładach.

Tematyka wykładów będąca podstawą ćwiczeń

• Czym jest ekologia człowieka (EC)

• Zakres ekologii człowieka

• Metodologia ekologii człowieka -pokaz sprzętu i aparatury do badań w EC

• Reaktywność organizmu – aparatura badawcza do badań reaktywności

• Przystosowania do środowiska – W jaki sposób oceniamy, pokaz aparatury

• Ekologiczne problemy rozwoju człowieka – pokaz kości ze śladami zamian patologicznych

• Antropogeografia i fizjologia środowiskowa – sposoby przystosowania- metody oceniające to zjawisko

• Zróżnicowanie człowieka jako wynik zmian przystosowawczych – jakie badania możemy poprowadzić a jakie nie –aparatura badawcza temu służąca

• Region, systemy osadnicze i rodzina, jako środowisko życia i rozwoju człowieka – ocena populacji na wsi i w mieście – jak mierzymy i oceniamy różnice związane z głębokością i spłaszczeniem klatki piersiowej, ze szpotawością i koślawością kończyn dolnych i gibkością kręgosłupa

• Kulturowe przystosowania – metody oceny na podstawie różnego sprzętu badawczego (1)

• Kulturowe przystosowania do życia w poszczególnych biomach - metody oceny na podstawie posiadanego sprzętu badawczego (2)

• Cywilizacja jako strategia adaptacyjna – metody oceny

• Cywilizacja miejsko-przemysłowa a problemy środowiska – ocena zanieczyszczeń środowiskowych – jakie badania można przeprowadzić.

• Ekologia żywienia, zdrowia i chorób

• Przygotowanie do ćwiczeń

Kolokwium i Egzamin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Campbell B., Ekologia człowieka, Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995;

2. Dyball R and Newell B., 2014. Understanding Human Ecology: A System Approach to Sustainability, Routledge, London and New York;

3. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;

4. Moran E.F. Human Adaptability, An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press, Boulder 2008;

5. Siniarska A., 2016. Human ecology in higher education in Poland. In: Human Ecology Studies and Higher Education for Sustainable Development. European Experiences and Examples, A. Franz-Balsen and L. Kruse (eds.), Edition Humanökologie: Volume 10, 142-151, Oekom Verlag, München

6. Siniarska A., Wolański N. (eds). Ecology of Aging. Kamla-Raj Enterprises, Delhi 2000;

7. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 1 – Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

8. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 2 – Ewolucja i dostosowania biokulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

9. Wolański N. i B. Bogin (eds), The Family as an Environment for Human Development. Kamla-Raj Enterprises, Delhi 1996;

10. Young G.L., A conceptual framework for an interdisciplinary human ecology. Acta Oecologiae Hominis, 1, Lund 1989.

Literatura uzupełniająca:

1. Baker P.T., Human Adaptability. In "Human Biology. An introduction to human evolution, variation, growth, and adaptability" G.H. Harrison et al (eds), 3rd edition, Oxford Science Publications, Oxford, New York, Tokyo 1988. Boothroyd J. People and the Environment. Lerner Publishing Group, 2009;

2. Ellen R., Environment, Subsistence and System: The Ecology of Small-Scale Social Formations, Cambridge University Press, 1982;

3. Fox J., Rindfuss R.R., Walsh S.J., Mishra V., People and Environment. Springer, 2008;

4. Frisancho A.R., Human Adaptation and Accommodation. The University of Michigan Press, Ann Arbor 1993;

5. Moran E.F., The Ecosystem Approach in Anthropology: From Concept to Practice. University of Michigan Press, 1991;

6. Moran E.F., Ostrom E., Seeing the Forest and the Trees: Human-Environment Interactions in Forest Ecosystems. MIT Press, 2005;

7. Siniarska A., Dickinson F., Annotated Bibliography in Human Ecology. Kamla-Raj Enterprises, Delhi 1996;

8. Young G.L., Origins of Human Ecology. Benchmark Papers in Ecology, 12, Hutchinson Ross Publ.Comp., Stroudsbourg 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student rozumie i wymienia podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 2. Student ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów w ekologii człowieka oraz zna metody ich oceny

Efekt przedmiotowy 3. Student ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w ekologii człowieka oraz ma znajomość rozwoju tej dyscypliny nauki i stosownych w niej metod badawczych

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 4. Student rozumie literaturę z zakresu ekologii człowieka w języku polskim i czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

Efekt przedmiotowy 5. Student wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne w ramach ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 6. Student posiada umiejętność wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 7. Student uczy się samodzielnie i w sposób ukierunkowany w ramach ekologii człowieka

Efekty przedmiotowe w ramach kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 8. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Efekt przedmiotowy 9. Student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w ramach ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 10. Student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w ekologii człowieka

ECTS - wykłady

ECTS [1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładzie: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

Suma: 60 godzin

Liczba ECTS: 60/30=2

Wykłady mają na celu przygotowanie do ćwiczeń.

Student nie powinien opuścić żadnego wykładu.

Egzamin jest przeprowadzany w sesji letniej.

Przedmiotowe efekty kształcenia przypisane do wykładów (1-3).

ECTS - ćwiczenia

Udział w dyskusji w oparciu o wcześniejsze wykłady: 30 godzin

Odpowiedzi na pytania i dyskusje dotyczące tematyki ćwiczeń: 30 godzin

Suma: 60 godzin

Liczba ECTS: 60/30=2

Student może opuścić 1 ćwiczenia, w tym są zwolnienia lekarskie

Przedmiotowe efekty kształcenia przypisane do ćwiczeń (4-10).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Siniarska-Wolańska
Prowadzący grup: Anna Siniarska-Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Efektem ukończenia tego przedmiotu przez studentów jest:

a) rozumienie podstaw Ekologii Człowieka (EC), gdzie obok biologii dochodzą nauki kulturowe i społeczne (w szczególności antropologia kulturowa, socjologia i ekonomia)

b) rozumienie definicji ekosystemu w EC, która obejmuje przepływ energii, materii i informacji

c) rozumienie miejsca EC w ekologii ogólnej

d) rozumienie kulturowej (nie biologicznej) adaptacji do środowiska i mechanizmów obronnych przed oddziaływanie niekontrolowanych zmian

e) przewidywanie zmian w organizmie człowieka, spowodowanych różnymi czynnikami ekologicznymi

f) rozwój świadomości ekologicznej w relacji do zmieniającego się środowiska

g) rozumienie i interpretacja filozoficznych aspektów zmian środowiskowych

Wymagania wstępne:

Zakres wiedzy szkoły średniej poszerzony o wiadomości z Biologii Rozwoju Człowieka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Paluchowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)