Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Human Ecology

General data

Course ID: WB-BI-36-07
Erasmus code / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Human Ecology
Name in Polish: Ekologia człowieka
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

BI1_W01 BI1_W04 BI1_W05 BI1_U02 BI1_U03 BI1_U10 BI1_U11 BI1_K02 BI1_K05 BI1_K07

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studentów z oceną wrażliwości organizmu człowieka na czynniki środowiska (metody oceny reaktywności w oparciu o posiadany sprzęt i aparaturę badawczą).

Przedstawienie ekologii człowieka (EC) jako transdyscyplinarnej nauki o człowieku i jego kulturze jako dynamicznym elemencie ekosystemów.

Zapoznanie studentów z metodami oceny i monitoringu w oparciu o posiadany sprzęt i aparaturę badawczą.

Full description:

The course of Human Ecology (HE) covers two main topics: (1) the sensitivity of the human organism to environmental factors and appropriate adaptive biological changes and (2) evolutionary processes and biocultural adjustments. The first topic is superior with respect to the second one. In addition to human ecology issues in relation to the general ecology, and history of EC, very important is the methodology used, including monitoring and modeling of the HC phenomena. The most important part concerns the biological adaptational changes (reactivity of the organism, biological strategy towards the environment, types of these changes). Against this background, diversity and geographical distribution of Homo sapiens are considered as well as the environmental physiology phenomena are also considered. The second topic covers issues related to the creation of Homo sapiens and socio-cultural forms of its existence. Detailed analysis concerns the cultural and bio-cultural adaptations.

During the lectures the main methods of monitoring and modeling of the described phenomena based on the equipment and scientific apparatus will be described and shown. Lectures of this type are the basis for conducting tutorials, which include students’ presentations concerning the different ways of biological, bio-cultural and cultural adaptation to various climatic zones of the globe.

These elaborations refer to the problems of the first settlements (the largest cultural centers in the world), to material and immaterial culture, cultural change, migration and nutrition.

Tutorials are based on information provided during lectures. Tutorials take place after completed lectures

Subjects of lectures which are the base for tutorials

• What is human ecology (HE)

• Area of interest in Human Ecology

• Methodology in Human Ecology -the equipment and apparatus for testing in EC

• Organism reactivity – equipment for reactivity assessment

• Adaptation to environment – the way of monitoring, apparatus display

• Ecological problems of human development – display of bones with pathological changes

• Anthropogeography and environmental physiology – methods assessing this phenomenon

• Human differentiation as result of adaptive changes - what study we can lead and what research we cannot do - research equipment that serves this purpose

• Region, human settlement and family as environment of human development - assessment of rural and urban populations - how we measure and assess the differences associated with the chest shape, deformities of lower extremities and spine flexibility.

• Cultural adjustments – methods of assessment using different scientific equipment (1)

• Cultural adjustments to various biomes - methods of assessment using different scientific equipment (2)

• Civilization as adaptive strategy - methods of assessment

• City-industrial civilization and environmental problems – environmental pollution assessment – what kind of studies can be provided.

• Ecology of nutrition, health and disease

• Preparation for tutorials

Exam

Bibliography:

Basic literature:

1. Campbell B., Ekologia człowieka, Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995;

2. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;

3. Moran E.F. Human Adaptability, An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press, Boulder 2008;

4. Siniarska A., Wolański N. (eds). Ecology of Aging. Kamla-Raj Enterprises, Delhi 2000;

5. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 1 – Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

6. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 2 – Ewolucja i dostosowania biokulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

7. Wolański N. i B. Bogin (eds), The Family as an Environment for Human Development. Kamla-Raj Enterprises, Delhi 1996;

8.Young G.L., A conceptual framework for an interdisciplinary human ecology. Acta Oecologiae Hominis, 1, Lund 1989.

Supplementary reading:

1. Baker P.T., Human Adaptability. In "Human Biology. An introduction to human evolution, variation, growth, and adaptability" G.H. Harrison et al (eds), 3rd edition, Oxford Science Publications, Oxford, New York, Tokyo 1988. Boothroyd J. People and the Environment. Lerner Publishing Group, 2009;

2. Ellen R., Environment, Subsistence and System: The Ecology of Small-Scale Social Formations, Cambridge University Press, 1982;

3. Fox J., Rindfuss R.R., Walsh S.J., Mishra V., People and Environment. Springer, 2008;

4. Frisancho A.R., Human Adaptation and Accommodation. The University of Michigan Press, Ann Arbor 1993;

5. Moran E.F., The Ecosystem Approach in Anthropology: From Concept to Practice. University of Michigan Press, 1991;

6. Moran E.F., Ostrom E., Seeing the Forest and the Trees: Human-Environment Interactions in Forest Ecosystems. MIT Press, 2005;

7. Siniarska A., Dickinson F., Annotated Bibliography in Human Ecology. Kamla-Raj Enterprises, Delhi1996;

8. Young G.L., Origins of Human Ecology. Benchmark Papers in Ecology, 12, Hutchinson Ross Publ.Comp., Stroudsbourg 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student rozumie i wymienia podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 2. Student ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów w ekologii człowieka oraz zna metody ich oceny

Efekt przedmiotowy 3. Student ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w ekologii człowieka oraz ma znajomość rozwoju tej dyscypliny nauki i stosownych w niej metod badawczych

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 4. Student rozumie literaturę z zakresu ekologii człowieka w języku polskim i czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

Efekt przedmiotowy 5. Student wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne w ramach ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 6. Student posiada umiejętność wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 7. Student uczy się samodzielnie i w sposób ukierunkowany w ramach ekologii człowieka

Efekty przedmiotowe w ramach kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 8. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Efekt przedmiotowy 9. Student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w ramach ekologii człowieka

Efekt przedmiotowy 10. Student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w ekologii człowieka

ECTS - wykłady

ECTS [1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładzie: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

Suma: 60 godzin

Liczba ECTS: 60/30=2

Wykłady mają na celu przygotowanie do ćwiczeń.

Student nie powinien opuścić żadnego wykładu.

Egzamin jest przeprowadzany w sesji letniej.

Przedmiotowe efekty kształcenia przypisane do wykładów (1-3).

ECTS - ćwiczenia

Udział w dyskusji w oparciu o wcześniejsze wykłady: 30 godzin

Odpowiedzi na pytania i dyskusje dotyczące tematyki ćwiczeń: 30 godzin

Suma: 60 godzin

Liczba ECTS: 60/30=2

Student może opuścić 1 ćwiczenia, w tym są zwolnienia lekarskie

Przedmiotowe efekty kształcenia przypisane do ćwiczeń (4-10).

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Siniarska-Wolańska
Group instructors: Anna Siniarska-Wolańska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

akres

Wymagania wstępne:

The scope of high school knowledge, extended with knowledge of Human Development Biology

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)