Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-41-06lab
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

ćwiczenia laboratoryjne: BI2_U01, BI2_U04, BI2_K05Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie oraz omówienie zakresu badań oraz metod badawczych, którymi zajmuje się hydrobiologia. Student rozumie najważniejsze problemy z zakresu sieci troficznych w biocenozach morskich: fito- i zooplanktonu. Zależności pokarmowe w strefie pelagicznej. Zależności drapieżca-ofiara. Strategie obronne organizmów wodnych. Migracje pionowe oraz strefowość występowania planktonu i nektonu. Sposoby zasiedlania środowiska wodnego oraz strategie rozrodcze organizmów wodnych. Student zdobywa umiejętności wnioskowania na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących ekologii i strategii życiowych organizmów wodnych oraz jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe z zakresu wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student zna w pogłębionym stopniu zaawansowane zjawiska i procesy biologiczne oraz kluczowe zagadnienia z zakresu zaawansowanej szczegółowej wiedzy hydrobiologicznej. Zna typy wód na kuli ziemskiej oraz zespoły ekologiczne wód słodkich i morskich, rozumie metody badawcze w hydrobiologii:

Efekt przedmiotowy 2. Student zna i rozumie najważniejsze problemy z zakresu różnych działów biologii oraz zna wzajemne powiązania nauk biologicznych z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz z naukami ścisłymi. Formułuje procesy rządzące biocenozami wodnymi, rozróżnia faunę i florę słodko- i słonowodną:

Efekty przedmiotowe z zakresu umiejętności:

Efekt przedmiotowy 3. Student potrafi stosować narzędzia badawcze hydrobiologii.

Efekt przedmiotowy 4. Student formułuje wnioski na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących ekologii i strategii życiowych organizmów wodnych.

Efekty przedmiotowe z zakresu kompetencji:

Efekt przedmiotowy 5. Student jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Potrafi ocenić warunki eksperymentalne oraz współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia BI2_U01 potrafi stosować narzędzia badawcze hydrobiologii:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie dobrać odpowiednich narzędzi eksperymentalnych do wykonywanych zadań badawczych;

- na ocenę 3 (dst.): umie dobrać kilka narzędzi eksperymentalnych do wykonywanych zadań badawczych;

- na ocenę 4 (db.): umie dobrać większość narzędzi eksperymentalnych do wykonywanych zadań badawczych;

- na ocenę 5 (bdb.): umie poprawnie dobrać i zastosować narzędzia eksperymentalne do wykonywanych zadań

badawczych;

Efekt kształcenia BI2_U04 formułuje wnioski na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących ekologii i strategii

życiowych organizmów wodnych:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie sformułować wniosków na podstawie danych uzyskanych z eksperymentów laboratoryjnych

mimo pomocy prowadzącego;

- na ocenę 3 (dst.): umie sformułować wnioski na podstawie danych eksperymentalnych z pomocą uwag prowadzącego;

- na ocenę 4 (db.): umie poprawnie sformułować większość wniosków na podstawie danych eksperymentalnych;

- na ocenę 5 (bdb.): umie poprawnie zinterpretować wyniki i sformułować wnioski na podstawie danych eksperymentalnych.

Efekt kształcenia BI2_K05 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie

lub innych zadania. Potrafi ocenić warunki eksperymentalne oraz współdziałać i pracować w grupie:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie pracować w grupie i nie wykazuje zainteresowania wspólnym dla grupy tematem badawczym;

- na ocenę 3 (dst.): częściowo umie pracować w grupie, z błędami wykonuje przydzielone mu zadanie badawcze;

- na ocenę 4 (db.): umie pracować w grupie, poprawnie wykonuje przydzielone mu zadanie badawcze;

- na ocenę 5 (bdb.): wykazuje wiodąca rolę w grupie w realizowaniu przydzielonych zadań badawczych.

Ocena z ćwiczeń:

Ocena końcowa z laboratoriów jest zależna od średniej uzyskanej z kolokwium oraz z prezentacji z wykonanych samodzielnie eksperymentów laboratoryjnych.

Punktacja kolokwiów:

95-100% - 5

81-94% - 4,5

71-80% - 4

66-70% - 3,5

55-65% - 3

0-54% - 2

Student jest zobowiązany wypełniać karty pracy, a także posiadać umiejętność poszukiwania i dobierania odpowiednich źródeł (artykuły naukowe i źródła elektroniczne, również w języku angielskim). Student może mieć

2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS [1 ECTS=30h]

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 5

czas na opracowanie i interpretację wyników eksperymentów 10

czas na przygotowanie prezentacji 15

przygotowanie do kolokwium końcowego 15


SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS 90 godz./30 godz. = 3


Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS [1 ECTS=30h]

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 5

czas na opracowanie i interpretację wyników eksperymentów 10

czas na przygotowanie prezentacji 15

przygotowanie do kolokwium końcowego 15


SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS 90 godz./30 godz. = 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)