Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Hydrobiology

General data

Course ID: WB-BI-41-06lab
Erasmus code / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Hydrobiology
Name in Polish: Hydrobiologia
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

BI2_U01, BI2_U04, BI2_K05


Short description:

The research topics that limnology deals with. Knowledge of freshwater ecosystems. Trophic networks and interactions in freshwater. Life strategies of aquatic organisms. Acquiring skills in planning and carrying out laboratory experiments on aquatic organisms.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie oraz omówienie zakresu badań oraz metod badawczych, którymi zajmuje się hydrobiologia. Student rozumie najważniejsze problemy z zakresu sieci troficznych w biocenozach morskich: fito- i zooplanktonu. Zależności pokarmowe w strefie pelagicznej. Zależności drapieżca-ofiara. Strategie obronne organizmów wodnych. Migracje pionowe oraz strefowość występowania planktonu i nektonu. Sposoby zasiedlania środowiska wodnego oraz strategie rozrodcze organizmów wodnych. Student zdobywa umiejętności wnioskowania na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących ekologii i strategii życiowych organizmów wodnych oraz jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty przedmiotowe z zakresu wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student zna w pogłębionym stopniu zaawansowane zjawiska i procesy biologiczne oraz kluczowe zagadnienia z zakresu zaawansowanej szczegółowej wiedzy hydrobiologicznej. Zna typy wód na kuli ziemskiej oraz zespoły ekologiczne wód słodkich i morskich, rozumie metody badawcze w hydrobiologii:

Efekt przedmiotowy 2. Student zna i rozumie najważniejsze problemy z zakresu różnych działów biologii oraz zna wzajemne powiązania nauk biologicznych z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz z naukami ścisłymi. Formułuje procesy rządzące biocenozami wodnymi, rozróżnia faunę i florę słodko- i słonowodną:

Efekty przedmiotowe z zakresu umiejętności:

Efekt przedmiotowy 3. Student potrafi stosować narzędzia badawcze hydrobiologii.

Efekt przedmiotowy 4. Student formułuje wnioski na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących ekologii i strategii życiowych organizmów wodnych.

Efekty przedmiotowe z zakresu kompetencji:

Efekt przedmiotowy 5. Student jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Potrafi ocenić warunki eksperymentalne oraz współdziałać i pracować w grupie.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 18 places more information
Coordinators: Anita Kaliszewicz
Group instructors: Anita Kaliszewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Short description:

The research topics that limnology deals with. Knowledge of freshwater ecosystems. Trophic networks and interactions in freshwater. Life strategies of aquatic organisms. Acquiring skills in planning and carrying out laboratory experiments on aquatic organisms.

Full description:

1. Research interests of hydrobiology. Research methods. The description of marine ecosystems – ocean currents and oceanic divisions.

2. Macrofits – freshwater plants. Food selectivity of aquatic animals– settling and conducting of laboratory experiments. Food webs in aquatic environments.

3. Ecological groups of organisms found in freshwaters. Plankton as a key group.

4. Algae- macrofits competition – conducting of laboratory experiments.Algae as a functional and specific group in aquatic habitats. Assessment of eutrophication.

5. Food chain for marine biocenoses – herbivores in the ocean. Food chain for marine biocenoses – predators in the ocean.

6. Freshwater ecosystems – lentic waters. Freshwater ecosystems – lotic waters.

7. Food chain for marine biocenoses – phyto- and zooplankton.Predator-prey interactions. Defensive strategies of aquatic organisms. Vertical migrations and zonal occurrence in the ocean.

8. Reproductive strategies of aquatic organisms.

9. Graphical presentation of the experimental data. A test of knowledge.

Bibliography:

1. Dobson M., Frid C. 2008. Ecology of aquatic systems. Oxford University Press.

2. Mann K. H. 2000. Ecology of coastal waters. With implications for management. Blackwell Science

3. Moss B. 2010. Ecology of freshwaters. A view for the twenty-first century. Wiley-Blacwell.

4. Pennak R. W. 1978. Fresh-water invertebrates of the United States. A Wiley-Interscience Publication. New York

Wymagania wstępne:

Knowledge of botany and zoology. Understanding the basic concepts and mechanisms in ecology.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Anita Kaliszewicz
Group instructors: Anita Kaliszewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Short description:

The research topics that limnology deals with. Knowledge of freshwater ecosystems. Trophic networks and interactions in freshwater. Life strategies of aquatic organisms. Acquiring skills in planning and carrying out laboratory experiments on aquatic organisms.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Anita Kaliszewicz
Group instructors: Anita Kaliszewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The research topics that limnology deals with. Knowledge of freshwater ecosystems. Trophic networks and interactions in freshwater. Life strategies of aquatic organisms. Acquiring skills in planning and carrying out laboratory experiments on aquatic organisms.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Anita Kaliszewicz
Group instructors: Anita Kaliszewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 3 ECTS [1 ECTS=30h]

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 5

czas na opracowanie i interpretację wyników eksperymentów 10

czas na przygotowanie prezentacji 15

przygotowanie do kolokwium końcowego 15


SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS 90 godz./30 godz. = 3


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The research topics that limnology deals with. Knowledge of freshwater ecosystems. Trophic networks and interactions in freshwater. Life strategies of aquatic organisms. Acquiring skills in planning and carrying out laboratory experiments on aquatic organisms.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)