Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-54-03
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BC dla II roku II stopnia biologii
Przedmioty dla specjalności BSIM dla II roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_W05,BI2_W06,BI2_U02,BI2_U02,BI2_U09,BI2_K01,BI2_K07
Wymagania wstępne:

Pozytywna ocena z przedmiotów o tematyce biologii człowieka.

Skrócony opis:

Pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie III ma na celu przygotować dyplomantów i dyplomantki do napisania pracy oraz przygotowania się do egzaminu dyplomowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy

EP1. Student zna dylematy współczesnej cywilizacji związane z naukami biologicznymi, zna formy pozyskiwania funduszy na badania, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, planując prace badawcze

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności

EP2. Student potrafi zdobywać zdobywać rzetelne informacje ze źródeł elektronicznych

EP3. Student potrafi zaplanować samodzielne uczenie się przez całe życie

Efekty przedmiotowe w zakresie kompetencji społecznych:

EP4. Student ma świadomość krytycznej oceny posiadanej wiedzy, potrafi zastosować ją praktycznie, a także brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceniania jest obecność na zajęciach. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Ponadto student ma obowiązek przesyłać materiały, o które poprosi prowadzący seminarium.

Wiedza/Umiejętności/Kompetencje społeczne

Na ocenę 2 student nie wypełnia przedmiotowych efektów uczenia się

Na ocenę 3 student w stopniu podstawowym wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się

Na ocenę 4 student w stopniu dobrym wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się

Na ocenę 5 student w stopniu bardzo wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Budnik, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Jerzy Romanowski, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz, Joanna Nieczuja-Dwojacka
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Wanda Kłopocka, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

9 ECTS:

- udział w seminariach 30h

- poszukiwanie literatury 90h

- przygotowanie wersji roboczej pracy magisterskiej 90h

- konsultacje z opiekunem pracy 60h

270h [270/30h = 9 ECTS]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)