Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Environmental protection

General data

Course ID: WB-IS-11-17-ćw
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Environmental protection
Name in Polish: Ochrona środowiska
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I roku inżynierii środowiska
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

(in Polish) Efekty uczenia:

IS1P_U03

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ogólna znajomość biologii, chemii i fizyki

Short description:

The aim of the course is to acquaint students with the basic issues related to environmental protection.

Full description: (in Polish)

Projekt:

Celem zajęć jest zapoznanie się studentów z lokalnymi problemami ekologicznymi w swoim powiecie/dzielnicy Warszawy - jakością wody w rzekach, jakością powietrza, poziomem hałasu komunikacyjnego, stężeniem metali ciężkich w glebach oraz formami ochrony przyrody (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody)

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Andrew S. Pullin, Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

2. January Weiner. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

3. Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

4. Symonides E. Ochrona przyrody. Wyd.Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

5. Artykuły w czasopismach naukowych, witryny internetowe (sugerowane przez wykładowcę).

PROJEKT

Literatura:

* województwo mazowieckie

1) Stan środowiska w województwie mazowieckim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2021, GIOŚ, Warszawa 2021,

3a) Klasyfikacja i ocena stanu JCWP rzek 2017, WIOŚ Warszawa, 2018,

3b) Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej PIG w roku 2017 na terenie województwa mazowieckiego, WIOŚ Warszawa, 2018,

4a) Strategiczna mapa hałasu m.st. Warszawy 2022, Urząd m.st. Warszawy, 2022,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa mazowieckiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ Warszawa 2020,

4c) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Warszawa 2019,

* województwo lubelskie

1) Stan środowiska w województwie lubelskim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ, Lublin 2021,

3) WIOŚ Lublin - zakładka Monitoring wód (rzek, wód podziemnych), 2018,

4a) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubelskiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ, Lublin 2020,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Lublin 2019,

* województwo podlaskie

1) Stan środowiska w województwie podlaskim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ, Białystok 2021,

3) Klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych płynących woj. podlaskiego na podstawie badań z 2017 r., WIOŚ Białystok, 2018,

4a) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa podlaskiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ, Białystok 2020,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Białystok 2019,

* dla całej Polski

1) Klasyfikacja wskaźników jakości jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2020 - tabela, GIOŚ, 2021,

2) 2021 - Klasy jakości wód podziemnych - monitoring jakości wód podziemnych - monitoring operacyjny, GIOŚ, 2022,

3) Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski. Wyniki szczegółowe, GIOŚ & IUNG, 2022,

4) Geoserwis. Mapy, GDOŚ, 2022,

5) Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ, 2022,

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WYKŁAD

Przedmiotowy efekt uczenia w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1 - student zna w zaawansowanym stopniu procesy z zakresu ochrony środowiska

PROJEKT

Przedmiotowy efekt uczenia w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2 - student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych i innych źródeł w zakresie ochrony środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

(1) Wiedza:

ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z zakresu przyrodniczych, prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony środowiska; ma słabo uporządkowana wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych związanych z ochroną środowiska.

ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska; ma średnio uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych związanych z ochroną środowiska.

ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową wiedzę z ochrony środowiska; ma w pełni uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych związanych z ochroną środowiska

(2) Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi korzystać z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska, potrafi w ograniczonym stopniu integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji.

ocena 4 (db): student posiada umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska, potrafi w zadowalającym stopniu integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji.

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętność korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska, potrafi integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji.

WYKŁAD

Ocena końcowa:

- aktywność na wykładach, studenci regularnie chodzący na wykłady mają prawo do kolokwium w terminie zerowym,

- kolokwium zaliczeniowe testowe, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0

PROJEKT

Końcowa ocena z zajęć projektowych:

- obecność na zajęciach,

- przygotowanie raportu: Stan środowiska w moim powiecie /dzielnicy Warszawy, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Full description: (in Polish)

Wykład:

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska. Przedstawiane są trendy rozwojowe związane z ochroną środowiska a także przyrodnicze, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Charakteryzowany jest także wpływ przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa na środowisko.

Bibliography: (in Polish)

* województwo mazowieckie

1) Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2017 roku, WIOŚ Warszawa, 2018,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2018, WIOŚ Warszawa, 2019

3) WIOŚ Warszawa - zakładka Monitoring wód (rzek, jezior, wód podziemnych),

4) Mapa akustyczna m.st. Warszawy 2017, Urząd m.st. Warszawy, 2017,

5) Monitoring hałasu komunikacyjnego w 2018 roku, WIOŚ Warszawa, 2019,

* województwo lubelskie

1) Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku, WIOŚ Lublin, 2018,

2) Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2018 r., WIOŚ Lublin, 2019,

3) WIOŚ Lublin - zakładka stan środowiska (monitoring jakości powietrza, monitoring wód, monitoring hałasu),

* województwo podlaskie

1) Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w 2017 roku, WIOŚ Białystok, 2018,

2) informacje o stanie środowiska na terenie powiatów, WIOŚ Białystok, 2018-19, http://www.wios.bialystok.pl/?go=pub

3) Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2018 roku, WIOŚ Białystok, 2019,

4) Klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych płynących woj. podlaskiego na podstawie badań w 2018 roku (ocena w punktach pomiarowo-kontrolnych), WIOŚ Białystok, 2019,

5) Ocena wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2018 roku, WIOŚ Białystok, 2019,

6) informacje o stanie środowiska na terenie powiatów (za 2018 rok),

* dla całej Polski

1) Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski. Wyniki szczegółowe, GIOŚ & IUNG, 2019,

2) Geoserwis. Mapy, GDOŚ, 2019,

3) Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ, 2019,

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ogólna znajomość biologii, chemii i fizyki

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 45 places more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Full description: (in Polish)

Wykład:

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska. Przedstawiane są trendy rozwojowe związane z ochroną środowiska a także przyrodnicze, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Charakteryzowany jest także wpływ przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa na środowisko.

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Andrew S. Pullin, Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

2. January Weiner. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

3. Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

4. Symonides E. Ochrona przyrody. Wyd.Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

5. Artykuły w czasopismach naukowych, witryny internetowe (sugerowane przez wykładowcę).

ĆWICZENIA

Literatura:

* województwo mazowieckie

1) Stan środowiska w województwie mazowieckim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2019, GIOŚ, Warszawa 2020,

3a) Klasyfikacja i ocena stanu JCWP rzek 2017, WIOŚ Warszawa, 2018,

3b) Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej PIG w roku 2017 na terenie województwa mazowieckiego, WIOŚ Warszawa, 2018,

4a) Mapa akustyczna m.st. Warszawy 2017, Urząd m.st. Warszawy, 2017,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa mazowieckiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ Warszawa 2020,

4c) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Warszawa 2019,

* województwo lubelskie

1) Stan środowiska w województwie lubelskim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2019, GIOŚ, Lublin 2020,

3) WIOŚ Lublin - zakładka Monitoring wód (rzek, wód podziemnych), 2018,

4a) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubelskiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ, Lublin 2020,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Lublin 2019,

* województwo podlaskie

1) Stan środowiska w województwie podlaskim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2019, GIOŚ, Białystok 2020,

3) Klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych płynących woj. podlaskiego na podstawie badań z 2017 r., WIOŚ Białystok, 2018,

4a) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa podlaskiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ, Białystok 2020,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Białystok 2019,

* dla całej Polski

1) Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski. Wyniki szczegółowe, GIOŚ & IUNG, 2020,

2) Geoserwis. Mapy, GDOŚ, 2020,

3) Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ, 2020,

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ogólna znajomość biologii, chemii i fizyki

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Full description: (in Polish)

Wykład:

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska. Przedstawiane są trendy rozwojowe związane z ochroną środowiska a także przyrodnicze, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Charakteryzowany jest także wpływ przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa na środowisko.

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Andrew S. Pullin, Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

2. January Weiner. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

3. Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

4. Symonides E. Ochrona przyrody. Wyd.Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

5. Artykuły w czasopismach naukowych, witryny internetowe (sugerowane przez wykładowcę).

ĆWICZENIA

Literatura:

* województwo mazowieckie

1) Stan środowiska w województwie mazowieckim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ, Warszawa 2021,

3a) Klasyfikacja i ocena stanu JCWP rzek 2017, WIOŚ Warszawa, 2018,

3b) Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej PIG w roku 2017 na terenie województwa mazowieckiego, WIOŚ Warszawa, 2018,

4a) Mapa akustyczna m.st. Warszawy 2017, Urząd m.st. Warszawy, 2017,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa mazowieckiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ Warszawa 2020,

4c) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Warszawa 2019,

* województwo lubelskie

1) Stan środowiska w województwie lubelskim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ, Lublin 2021,

3) WIOŚ Lublin - zakładka Monitoring wód (rzek, wód podziemnych), 2018,

4a) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubelskiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ, Lublin 2020,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Lublin 2019,

* województwo podlaskie

1) Stan środowiska w województwie podlaskim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ, Białystok 2021,

3) Klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych płynących woj. podlaskiego na podstawie badań z 2017 r., WIOŚ Białystok, 2018,

4a) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa podlaskiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ, Białystok 2020,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Białystok 2019,

* dla całej Polski

1) Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski. Wyniki szczegółowe, GIOŚ & IUNG, 2021,

2) Geoserwis. Mapy, GDOŚ, 2021,

3) Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ, 2021,

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ogólna znajomość biologii, chemii i fizyki

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 15 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) WYKŁAD


Liczba punktów ECTS - 1


Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

Suma godzin: 25

Liczba ECTS = 25 godz. / 30 (25) godz. = ok. 1


PROJEKT


Liczba punktów ECTS: 1


Udział w zajęciach projektowych - 15 godz.

Przygotowanie raportu - 15 godz.

Suma - 30 godz.

Liczba ECTS: 30 godz. /30(25) godz. = 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie się studentów z lokalnymi problemami ekologicznymi w swoim powiecie/dzielnicy Warszawy - jakością wody w rzekach, jakością powietrza, poziomem hałasu komunikacyjnego, stężeniem metali ciężkich w glebach oraz formami ochrony przyrody (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody)

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura obowiązkowa:

1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Andrew S. Pullin, Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

2. January Weiner. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

3. Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

4. Symonides E. Ochrona przyrody. Wyd.Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

5. Artykuły w czasopismach naukowych, witryny internetowe (sugerowane przez wykładowcę).

PROJEKT

Literatura:

* województwo mazowieckie

1) Stan środowiska w województwie mazowieckim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2021, GIOŚ, Warszawa 2021,

3a) Klasyfikacja i ocena stanu JCWP rzek 2017, WIOŚ Warszawa, 2018,

3b) Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej PIG w roku 2017 na terenie województwa mazowieckiego, WIOŚ Warszawa, 2018,

4a) Strategiczna mapa hałasu m.st. Warszawy 2022, Urząd m.st. Warszawy, 2022,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa mazowieckiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ Warszawa 2020,

4c) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Warszawa 2019,

* województwo lubelskie

1) Stan środowiska w województwie lubelskim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ, Lublin 2021,

3) WIOŚ Lublin - zakładka Monitoring wód (rzek, wód podziemnych), 2018,

4a) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubelskiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ, Lublin 2020,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Lublin 2019,

* województwo podlaskie

1) Stan środowiska w województwie podlaskim. Raport 2020, GIOŚ, Warszawa 2020,

2) Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ, Białystok 2021,

3) Klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych płynących woj. podlaskiego na podstawie badań z 2017 r., WIOŚ Białystok, 2018,

4a) Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa podlaskiego na podstawie monitoringowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 2019, GIOŚ, Białystok 2020,

4b) Ocena stanu akustycznego środowiska… w roku 2018, GIOŚ, Białystok 2019,

* dla całej Polski

1) Klasyfikacja wskaźników jakości jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2020 - tabela, GIOŚ, 2021,

2) 2021 - Klasy jakości wód podziemnych - monitoring jakości wód podziemnych - monitoring operacyjny, GIOŚ, 2022,

3) Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski. Wyniki szczegółowe, GIOŚ & IUNG, 2022,

4) Geoserwis. Mapy, GDOŚ, 2022,

5) Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ, 2022,

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ogólna znajomość biologii, chemii i fizyki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)