Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Basics of computer science

General data

Course ID: WB-IS-12-22-cw
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Basics of computer science
Name in Polish: Podstawy informatyki
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw informatyki, a w szczególności:

- podstawowych narzędzi informatycznych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

- podstaw programowania,

- baz danych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów (15h) i ćwiczeń (30h).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Adam Jaronicki, ABC. MS Office 2016 PL, Wydawnictwo Helion, 2016

2. Curtis Frye, Microsoft Excel 2016. Krok po kroku, APN Promise, 2015

3. Thomas Nield, Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podejście dla początkujących, Wydawnictwo Helion, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Cay S. Horstmann, Java. Podstawy, Wydawnictwo Helion, 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykład:

ECTS: 1

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w wykładach - 15 h

Przygotowanie do zaliczenia - 13 h

Konsultacje - 2 h

15 h/15 h = 1 punkt ECTS

wiedza:

ISIP_W01 - absolwent w zaawansowanym stopniu zna wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu podstaw informatyki tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i

podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz

wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej.

IS1P_W03 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane

obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie, wyjaśniające złożone

zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu informatyki

umiejętności:

ISIP_U01 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu informatyki, w tym formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących

IS1P_U03 - absolwent potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i

syntezy uzyskanych informacji z właściwie dobranych źródeł przy

wykonywaniu zadań w nie pełni przewidywalnych warunkach dotyczących

informatyki

IS1P_U10 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, w tym formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez planowanie i organizowanie pracy indywidualnej oraz w zespole

ISIP_U15 - student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu

funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania

kompetencje:

IS1P_K01 - student potrafi krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu informatyki

Ćwiczenia:

ECTS: 2

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w ćwiczeniach - 30 h

Przygotowanie do zaliczenia - 30 h

Wykonanie zadań - 30h

60 h/30 h = 2 punkty ECTS

wiedza:

IS1P_W03 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane

obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie, wyjaśniające złożone

zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu informatyki

umiejętności:

ISIP_U01 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu informatyki, w tym formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących

ISIP_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy

tych informacji z zakresu informatyki

IS1P_U03 - absolwent potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i

syntezy uzyskanych informacji z właściwie dobranych źródeł przy

wykonywaniu zadań w nie pełni przewidywalnych warunkach dotyczących

informatyki

IS1P_U04 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z inżynierią środowiska

IS1P_U05 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez komunikowanie się z otoczeniem z użyciem

specjalistycznej terminologii

IS1P_U09 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez współdziałanie z innymi osobami w ramach prac

zespołowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym

IS1P_U10 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, w tym formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez planowanie i organizowanie pracy indywidualnej oraz w zespole

IS1P_U12 - absolwent potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, w tym komputerowe

ISIP_U15 - absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania

Kompetencje:

IS1P_K01 - absolwent potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu informatyki

IS1P_K02 - absolwent ma zdolność uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu informatyki

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Andrzejewska-Górecka
Group instructors: Dorota Andrzejewska-Górecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw informatyki, a w szczególności:

- podstawowych narzędzi informatycznych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje)

- podstaw programowania (algorytmy, języki programowania),

- baz danych,

- technologii informatycznych we współczesnym świecie.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń (30h).

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw informatyki.

Zakres tematyczny:

1. Technologie informatycznych we współczesnym świecie między innymi profil zaufany, e-usługi, e-zagrożenia.

2. Podstawowe narzędzia informatyczne:

- edytor tekstu,

- arkusz kalkulacyjny,

- skuteczne prezentacje.

3. Bazy danych:

- podstawy SQL,

- modele predykcyjne, podejmowanie decyzji, sztuczna inteligencja.

4. Podstaw programowania:

- algorytmy,

- języki programowania.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń (30h).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Adam Jaronicki, ABC. MS Office 2016 PL, Wydawnictwo Helion, 2016

2. Curtis Frye, Microsoft Excel 2016. Krok po kroku, APN Promise, 2015

3. Thomas Nield, Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podejście dla początkujących, Wydawnictwo Helion, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Cay S. Horstmann, Java. Podstawy, Wydawnictwo Helion, 2019

Wymagania wstępne: (in Polish)

Matematyka

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Andrzejewska-Górecka
Group instructors: Dorota Andrzejewska-Górecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw informatyki, a w szczególności:

- podstawowych narzędzi informatycznych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje)

- podstaw programowania (algorytmy, języki programowania),

- baz danych,

- technologii informatycznych we współczesnym świecie.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń (30h).

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw informatyki.

Zakres tematyczny:

1. Podstawowe narzędzia informatyczne:

- edytor tekstu,

- arkusz kalkulacyjny,

2. Bazy danych:

- podstawy SQL,

3. Podstaw programowania:

- języki programowania.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń (30h).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Adam Jaronicki, ABC. MS Office 2016 PL, Wydawnictwo Helion, 2016

2. Curtis Frye, Microsoft Excel 2016. Krok po kroku, APN Promise, 2015

3. Thomas Nield, Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podejście dla początkujących, Wydawnictwo Helion, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Cay S. Horstmann, Java. Podstawy, Wydawnictwo Helion, 2019

Wymagania wstępne: (in Polish)

Matematyka

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Andrzejewska-Górecka
Group instructors: Dorota Andrzejewska-Górecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw informatyki, a w szczególności:

- podstawowych narzędzi informatycznych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje)

- podstaw programowania (algorytmy, języki programowania),

- baz danych,

- technologii informatycznych we współczesnym świecie.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń (30h).

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw informatyki.

Zakres tematyczny:

1. Podstawowe narzędzia informatyczne:

- edytor tekstu,

- arkusz kalkulacyjny,

2. Bazy danych:

- podstawy SQL,

3. Podstaw programowania:

- języki programowania.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń (30h).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Adam Jaronicki, ABC. MS Office 2016 PL, Wydawnictwo Helion, 2016

2. Curtis Frye, Microsoft Excel 2016. Krok po kroku, APN Promise, 2015

3. Thomas Nield, Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podejście dla początkujących, Wydawnictwo Helion, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Cay S. Horstmann, Java. Podstawy, Wydawnictwo Helion, 2019

Wymagania wstępne: (in Polish)

Matematyka

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)