Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

IT fundamentals of design

General data

Course ID: WB-IS-12-24
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: IT fundamentals of design
Name in Polish: Informatyczne podstawy projektowania
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I roku inżynierii środowiska
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 4.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) IS1P_U02 IS1P_U08 IS1P_U11


Preliminary Requirements:

(in Polish) podstawowa wiedza z zakresu GIS i rysunku technicznego.

Full description: (in Polish)

Całość zagadnień poruszanych na zajęciach, ma na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej obsługi programu typu CAD. Treście przekazywane w ramach zajęć mają na celu zbudowanie wysokiej sprawności posługiwania się oprogramowaniem kosynierskim przez słuchaczy.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

IS1P_U02 - student umie wykorzystać oprogramowanie typu CAD do prezentacji danych utworów inżynierskich w tym projektów graficzno-koncepcyjnych

IS1P_U08 - student umie zaplanować pracę potrzebną do wykonania zadania na zajęciach

IS1P_U11 - student umie wykorzystać metody projektowe do wykonania rysunków techniczno-inżynierskich

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykonanie dziesięciu rysunków technicznych w programie AutoCAD. Za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 5 pkt.

Łącznie można uzyskać 50 pkt.

Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane z zadań:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Wiedza:

ocena 2 (ndost): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu informatycznych podstaw projektowania w CAD.

ocena 3 (dost): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada zaledwie

podstawową wiedzę z zakresu informatycznych podstaw projektowania w CAD, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dost plus): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu informatycznych podstaw projektowania w CAD, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna dobrze zagadnienia

z zakresu informatycznych podstaw projektowania w CAD, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db plus): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna niemal w pełni

zagadnienia związane z technologią oczyszczania ścieków, potrafi

wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent opanował wiedzę z

z zakresu informatycznych podstaw projektowania w CAD,a w w stopniu bardzo dobrym oraz rozszerzył swoją wiedzę o dalsze istotne zagadnienia związane z projektowaniem w CAD.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi skorzystać z

literatury fachowej, nie potrafi dokonać oceny sytuacji z punktu widzenia

podstaw projektowania w CAD, pomimo prób, nie potrafi zaliczyć wykonanego/-ych zadania/-ń,

ocena 3 (dost): weryfikacja wskazuje, że absolwent w zaledwie podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów

inżynierskich w zakresie podstaw projektowania w CAD, słabo radzi sobie

z pracą w programie graficznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dost+): weryfikacja wskazuje, że absolwent w podstawowym

zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów

inżynierskich w zakresie podstaw projektowania w CAD, słabo radzi sobie

z przygotowaniem sprawozdania z danych uzyskanych podczas wykonywanych zadań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi dobrze na

podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w

zakresie podstaw projektowania CAD, dobrze radzi sobie z wykonaniem zadań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni potrafi

na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w

zakresie podstaw projektowania CAD, dobrze radzi sobie z

wykonaniem zadań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze potrafi na

podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w

zakresie podstaw projektowania CAD, bardzo dobrze radzi sobie z wykonaniem zadań.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec

znaczenia wiedzy informatycznej do zaprojektowania obiektów, urządzeń i systemów inżynierii środowiska w programie graficznym.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo słabo rozumie

znaczenie wiedzy informatycznej do zaprojektowania obiektów, urządzeń i systemów inżynierii środowiska w programie graficznym, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent słabo rozumie

znaczenie wiedzy informatycznej do zaprojektowania obiektów, urządzeń i systemów inżynierii środowiska w programie graficznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent dobrze zna znaczenie

wiedzy informatycznej do zaprojektowania obiektów, urządzeń i systemów inżynierii środowiska w programie graficznym, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni zna

znaczenie wiedzy z zakresu informatycznych podstaw projektowania w CAD do do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze zna

znaczenie wiedzy z podstaw projektowania CAD do rozwiązywania

problemów inżynierskich, potrafi logicznie projektować w programie.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 60 hours more information
Coordinators: Andrzej Długoński
Group instructors: Andrzej Długoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Intensywny kurs projektowania z użyciem nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Full description: (in Polish)

Całość zagadnień poruszanych na zajęciach, ma na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej obsługi programu typu CAD. Treście przekazywane w ramach zajęć mają na celu zbudowanie wysokiej sprawności posługiwania się oprogramowaniem kosynierskim przez słuchaczy.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

MATERIALY DYDAKTYCZNE szkolenia Autodesk Map3D realizowanego w zadaniu 41 „Rozszerzenie i certyfikacji kwalifikacji studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Literatura dodatkowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowe umiejętności pracy z komputerem w środowisku Windows.

Podstawowa wiedza z zakresu rysunku technicznego i geometrii wykreślnej.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 60 hours more information
Coordinators: Andrzej Długoński
Group instructors: Andrzej Długoński
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b4c5641dba04ec08cb5aa2ac06b26f1%40thread.tacv2/conversations?groupId=935fe008-a780-4d17-833c-7c764764ac4e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Intensywny kurs projektowania z użyciem nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Full description: (in Polish)

Całość zagadnień poruszanych na zajęciach, ma na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej obsługi programu typu CAD. Treście przekazywane w ramach zajęć mają na celu zbudowanie wysokiej sprawności posługiwania się oprogramowaniem kosynierskim przez słuchaczy.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

MATERIALY DYDAKTYCZNE szkolenia Autodesk Map3D realizowanego w zadaniu 41 „Rozszerzenie i certyfikacji kwalifikacji studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Literatura dodatkowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowe umiejętności pracy z komputerem w środowisku Windows.

Podstawowa wiedza z zakresu rysunku technicznego i geometrii wykreślnej.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 60 hours more information
Coordinators: Andrzej Długoński
Group instructors: Andrzej Długoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Intensywny kurs projektowania z użyciem nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Full description: (in Polish)

Całość zagadnień poruszanych na zajęciach, ma na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej obsługi programu typu CAD. Treście przekazywane w ramach zajęć mają na celu zbudowanie wysokiej sprawności posługiwania się oprogramowaniem kosynierskim przez słuchaczy.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

MATERIALY DYDAKTYCZNE szkolenia Autodesk Map3D realizowanego w zadaniu 41 „Rozszerzenie i certyfikacji kwalifikacji studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Literatura dodatkowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowe umiejętności pracy z komputerem w środowisku Windows.

Podstawowa wiedza z zakresu rysunku technicznego i geometrii wykreślnej.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Długoński
Group instructors: Andrzej Długoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych- 30 h

Przygotowanie do zajęć - 10 h

Wykonanie projektu -20h

60 h/30h = 2 punkty ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)