Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Engineering project I

General data

Course ID: WB-IS-35-15
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Engineering project I
Name in Polish: Projekt inżynierski I
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla III roku inżynierii środowiska
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

IS1P_W03 IS1P_W04

IS1P_W01 IS1P_U01

IS1P_U02 IS1P_U01

IS1P_U03 IS1P_U04

IS1P_U08 IS1P_U15

IS1P_U16 IS1P_K02

IS1P_K06 IS1P_K07

Short description: (in Polish)

Przenikanie ciepła przez przegrody, bilans cieplny budynku, wentylacyjne straty ciepła i inne, powiązane zagadnienia związane z projektowym obciążeniem cieplnym budynku.

Zaliczenie: wykonanie opracowania pisemnego obejmującego między innymi odpowiednie opisy oraz wydruki uzyskane za pomocą oprogramowania Audytor OZC, w zakresie obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla wybranego budynku.

Full description: (in Polish)

Analiza przenikania ciepła przez przegrody, analiza projektowego obciążenia cieplnego dla budynku.

Bibliography: (in Polish)

Norma PN-EN 12831:2006 oraz inne, powiązane tematycznie oraz związane z tematyką projektu wytyczne do projektowania, rozporządzenia i ustawy.

Informacje na temat oprogramowania Audytor OZC.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

IS1_W01 - Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych w tym instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.

IS1_W02- Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zadań jakie spełniają sieci i instalacje sanitarne w tym systemy ogrzewnictwa i wentylacji.

IS1_W03 - Student posiada wzbogaconą wiedzę z zakresu inżynierii środowiska o dodatkowe elementy związane z sieciami i instalacjami sanitarnymi w tym centralnego ogrzewania i wentylacji. Zna ich wady i zalety, potrafi przedstawić różne warianty zastosowań.

IS1_W06 - Student posiada niezbędną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu technologii wody i ścieków, instalacji sanitarnych w tym systemów ogrzewania i wentylacji, ponadto potrafi wykorzystywać programy komputerowe do projektowania oraz różnego rodzaju nomogramy do ustalania danych projektowych jak : średnica rurociągu, spadki, wielkości przepływu, czy też prędkości przepływu.

IS1_W09 - Student ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i użytkowaniu urządzeń wchodzących w skład instalacji sanitarnych w tym systemów ogrzewnictwa i wentylacji.

Umiejętności:

IS1_U02 - Student potrafi skorzystać z literatury naukowej oraz z dostępnych informacji ogólnych i wyszukać niezbędne wiadomości z zakresu sieci i instalacji sanitarnych w tym systemów grzewczych i wentylacyjnych.

IS1_U03 - Student potrafi swoją wiedzę przekazać i sformułować w postaci prezentacji ustnej.

IS1_U09 - Student potrafi sprecyzować zadanie inżynierskie i rozważyć je pod względem ekonomicznym.

IS1_U10- Student potrafi sformułować i przedstawić różne warianty rozwiązań zadania inżynierskiego, obiektywnie i krytycznie ocenić przydatność poszczególnych wariantów, zaproponować i omówić wady i zalety różnych instalacji przewidzianych do zastosowania.

IS1_U11 - Student potrafi sformułować i przeprowadzić proste zadania inżynierskie zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

IS1_U12 - przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich Student potrafi skorzystać z różnych metod i narzędzi, potrafi wybrać i uzasadnić najwłaściwszą metodę.

IS1_U13 - Student potrafi zaprojektować najprostsze układy kanalizacyjne, wodociągowe oraz proste instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji.

IS1_U14 - student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w tym w ramach pracy w biurze projektowym, wykonywania robót budowlanych, pracy w laboratoriach inżynierii środowiska.

Kompetencje:

IS1_K02 - Student ma świadomość ważności przedmiotu zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla społeczeństwa.

IS1_K04 - Student potrafi dostrzec, zidentyfikować i rozstrzygnąć różnego rodzaju dylematy ludzkie, występujące w związku z projektowaniem instalacji sanitarnych w tym instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.

IS1_K06 - Student potrafi określać priorytety w czasie realizacji zadań inżynierskich realizowanych w różnych miejscach jak: biuro projektowe, plac budowy, laboratorium.

ECTS [1 ECTS = 30 godzin]

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 60 godz.

suma godzin 90 [90/30 = 3]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie: wykonanie opracowania pisemnego obejmującego między innymi odpowiednie opisy oraz wydruki uzyskane za pomocą oprogramowania Audytor OZC, w zakresie obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla wybranego budynku.

Zaliczone może zostać opracowanie kompletne i nie zawierające uchybień merytorycznych, poparte odpowiednią wiedzą podczas odpowiedzi ustnej.

Classes in period "First trimester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2019-12-14
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 30 hours more information
Coordinators: Krystian Kurowski
Group instructors: Krystian Kurowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu zgłębienie podstaw projektowania w zakresie zaopatrzenia w energię (cieplną i elektryczną) do celów bytowych w oparciu o energię środowiskową.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawy fizyki, matematyki technologii energetycznych.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt more information
Coordinators: Krystian Kurowski
Group instructors: Krystian Kurowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)