Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Reliability and safety of engineering systems

General data

Course ID: WB-IS-II-11-03-cw
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Reliability and safety of engineering systems
Name in Polish: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I r. II stopnia IS
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Wykład - IS2P_W01 IS2P_W03 IS2P_U01 IS2P_U12 IS2P_K01 IS2P_K03 IS2P_K04

Ćwiczenia - IS2P_W01 IS2P_U01 IS2P_U05 IS2P_U11 IS2P_U12 IS2P_K01 IS2P_K02 IS2P_K03 IS2P_K04


Short description: (in Polish)

Wykład: Podstawowe pojęcia teorii niezawodności i ryzyka. Metody analizy ryzyka oraz podstawowe miary niezawodności opisujące bezpieczeństwo systemów technicznych i ich operatora.

Ćwiczenia: analiza wybranych systemów - i pozostałych zagadnień omawianych na wykładzie.

Full description: (in Polish)

IS2P_W01 – absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

IS2P_W03 – absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

IS2P_U01 – absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,

IS2P_U12 – absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez samodzielne planowanie i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

IS2P_K01 – absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

IS2P_K03 – absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

IS2P_K04 – absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

IS2P_U05 – absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z inżynierią środowiska

IS2P_U11– absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach

IS2P_K02 – absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Punkty ECTS:

Aktywność studenta (nakład pracy studenta w godz.):

- udział w wykładach – 15

- konsultacje - 10

- przygotowanie do egzaminu – 20

- udział w ćwiczeniach – 30

- przygotowanie do zaliczenia – 20

Liczba punktów ECTS: 90/30 przypisano 3 ECTS

Bibliography: (in Polish)

Bobrowski D. Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1985.

Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Bajer J., Iwanejko R., Kapcia J.: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006,

RakJ. i in. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, OWPR, Rzeszów, 2012

Rak J. Wybrane zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę. OWPR, Rzeszów 2008

Tchórzewska-Cieślak B. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych. OWPR, Rzeszów, 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

IS2_W02

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z inżynierią środowiska, w tym z budownictwem, gospodarką przestrzenną i biologią

IS2_W04

Ma rozszerzoną i szczegółową wiedzę, opartą na podstawach teoretycznych, a także aktualnym stanie wiedzy i regulacjach normowych i prawnych polskich i Unii Europejskiej, w tym odnoszące się do związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska,

IS2_W05

Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii środowiska, aktualnych założeniach teoretycznych, normowych i prawnych, a także kierunkach rozwoju technologii w zakresie ochrony środowiska naturalnego i oszczędności energii oraz o najnowszych osiągnięciach naukowych w powyższym zakresie, a także w zakresie pokrewnych dyscyplin naukowych

IS2_W07

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska, w tym w zakresie projektowania instalacji, sieci i wybranych urządzeń

Umiejętności:

IS2_U01

Potrafi pozyskiwać najnowsze i wyselekcjonowane informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,

IS2_ U03

Ma umiejętność samokształcenia się

IS2_ U08

Posiada sprofilowane przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna w stopniu szczegółowym zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

IS2_ U10

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić – zwłaszcza w powiązaniu z inżynierią środowiska – istniejące najnowsze rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi

IS2_U14

Potrafi ocenić przydatność najnowszych metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla wybranych obszarów inżynierii środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i najbardziej odpowiednie narzędzia

IS2_U17

Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i technologiczne oraz pozatechniczne w szczególności wykorzystywać wiedzę z różnych obszarów inżynierii środowiska.

IS2_U18

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi, w tym z uwzględnieniem energooszczędności i aspektów ekologicznych

IS2_U22

Potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, dokumentacją techniczną, opisem technicznym lub inną formą opisu charakteryzującą realizowane zadanie w zakresie inżynierii środowiska, w tym uwzględniającą aspekty pozatechniczne — zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, instalację, sieć, system lub proces, związane z inżynierią środowiska oraz zrealizować powyższy projekt — co najmniej w części — używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując lub modernizując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia

Kompetencje

IS2_K04

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w tym: w celu realizacji zadania projektowego, wykonywania robót budowlanych oraz prowadzenia prac laboratoryjnych

IS2_K05

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

IS2P_W01 – absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

IS2P_W03 – absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

IS2P_U01 – absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,

IS2P_U12 – absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez samodzielne planowanie i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

IS2P_K01 – absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

IS2P_K03 – absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

IS2P_K04 – absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

IS2P_U05 – absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z inżynierią środowiska

IS2P_U11– absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach

IS2P_K02 – absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Punkty ECTS:

Aktywność studenta (nakład pracy studenta w godz.):

- udział w wykładach – 15

- konsultacje - 10

- przygotowanie do egzaminu – 20

- udział w ćwiczeniach – 30

- przygotowanie do zaliczenia – 20

Liczba punktów ECTS: 90/30 przypisano 3 ECTS

Practical placement: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Tomasz Śnieżek
Group instructors: Tomasz Śnieżek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Ewa Szymura
Group instructors: Ewa Szymura
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak wymagań.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 22 places more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład: Podstawowe pojęcia teorii niezawodności i ryzyka. Metody analizy ryzyka oraz podstawowe miary niezawodności opisujące bezpieczeństwo systemów technicznych i ich operatora.

Ćwiczenia: analiza wybranych systemów - i pozostałych zagadnień omawianych na wykładzie.

Full description: (in Polish)

Wykład: Podstawowe pojęcia teorii niezawodności i ryzyka. Metody analizy ryzyka oraz podstawowe miary niezawodności opisujące bezpieczeństwo systemów technicznych i ich operatora.

Ćwiczenia: analiza wybranych systemów - i pozostałych zagadnień omawianych na wykładzie.

Bibliography: (in Polish)

Bobrowski D. Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1985.

Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Bajer J., Iwanejko R., Kapcia J.: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006,

RakJ. i in. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, OWPR, Rzeszów, 2012

Rak J. Wybrane zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę. OWPR, Rzeszów 2008

Tchórzewska-Cieślak B. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych. OWPR, Rzeszów, 2008

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)