Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Graphical design in environmental engineering

General data

Course ID: WB-IS-II-11-27
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Graphical design in environmental engineering
Name in Polish: Graficzne projektowanie w inżynierii środowiska
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15946
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Efekty uczenia się:

IS2P_W01 IS2P_U01

IS2P_U03 IS2P_U04

IS2P_U14 IS2P_K01

IS2P_K02

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z projektowania przestrzeni publicznych z użyciem programów graficznych na poziomie zaawansowanym.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z projektowania przestrzeni publicznych z użyciem programów graficznych. W trakcie zajęć prezentowane i ćwiczone będą metody rysunkowe stosowane w programach graficznych: Metody rysunkowe stosowane w programach graficznych, przykłady zagospodarowania terenów publicznych, inwentaryzacja terenu, projekt zagospodarowania terenu.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Neufert E. 2012. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Tołwiński T. 1963. Urbanistyka. Zieleń w urbanistyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Skowroński W., Miśniakiewicz E. 2009. Rysunek techniczny budowlany, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Umiejętności:

IS1P_U01 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z inżynierii środowiska, w tym formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy projektowe oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (wizja lokalna terenu, inwentaryzacja terenu) przez właściwy dobór źródeł z zakresu inwentaryzacji i projektowania przestrzeni, a także innych informacji z części teoretycznej zajęć;

IS1P_U03 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z inżynierii środowiska, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach (wizja lokalna terenu, inwentaryzacja terenu) przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi graficznych i terenowych , w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych typu CAD,

IS1P_U04 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z inżynierii środowiska, w tym formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (wizja lokalna terenu, inwentaryzacja terenu) przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy z inżynierii środowiska formułować i rozwiązywać problemy inżynierskie oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z inżynierią środowiska (projektowanie graficzne);

IS1P_U14 - absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań projektowych i

podejmowanych działań inżynierskich z zakresu projektowania przestrzeniu publicznej

Kompetencje:

IS1P_K01 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i odbieranych treści w inżynierii środowiska;

IS1P_K02 - absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów z inżynierii środowiska, budownictwa, architektury i urbanistyki w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w postaci projektu.

ECTS [3 ECTS=60 godzin]

Udział w ćwiczeniach: 60 godzin

Studiowanie literatury przedmiotu: 10 godzin

Wykonanie zadań projektowych: 20 godzin

Praca terenowa: 30 godzin

Praca w domu: 20 godzin

Wykonanie projektu: 30 godzin

Konsultacje: 10 godzin

suma: 60 godzin [180/60=3] 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

ocena 2 (ndst)

- nie ma podstawowej wiedzy z zakresu zagospodarowania terenów publicznych,

- nie zna podstawowych przykładów zagospodarowania terenów publicznych,

- nie zna metod rysunkowych stosowanych w programach graficznych,

- nie potrafi posługiwać się i wykonać rysunku technicznego w celu pozyskania lub przedstawienia danych inżynierskich zgodnych z obowiązującymi normami,

ocena 3 (dst)

- ma podstawową wiedzę z zakresu zagospodarowania terenów publicznych;

- zna dostatecznie podstawowe przykłady zagospodarowania terenów publicznych,

- zna dostatecznie metody rysunkowe stosowane w programach graficznych,

- potrafi dostatecznie posługiwać się i wykonać rysunek techniczny w celu pozyskania lub przedstawienia danych inżynierskich zgodnych z obowiązującymi normami.

ocena 4 (db)

- ma podstawową wiedzę z zakresu zagospodarowania terenów publicznych;

- zna dobrze podstawowe przykłady zagospodarowania terenów publicznych;

- zna dobrze metody rysunkowe stosowane w programach graficznych;

- potrafi dobrze posługiwać się i wykonać rysunek techniczny w celu pozyskania lub przedstawienia danych inżynierskich zgodnych z obowiązującymi normami.

ocena 5 (bdb)

- ma podstawową wiedzę z zakresu zagospodarowania terenów publicznych

- zna bardzo dobrze podstawowe przykłady zagospodarowania terenów publicznych;

- zna bardzo dobrze metody rysunkowe stosowane w programach graficznych;

- potrafi bardzo dobrze posługiwać się i wykonać rysunek techniczny w celu pozyskania lub przedstawienia danych inżynierskich zgodnych z obowiązującymi normami.

Na ocenę końcową składają się:

- ocena ze sprawdzianu wiedzy,

- ocena z projektu,

- obecność na zajęciach - dopuszcza się 3 nieobecności,

- aktywność na zajęciach.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 60 hours, 32 places more information
Coordinators: Andrzej Długoński
Group instructors: Andrzej Długoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Nazwa przedmiotu: Graficzne projektowanie w inżynierii środowiska

Poziom przedmiotu : zaawansowany

Cele przedmiotu:

opanowanie wiedzy i umiejętności z projektowania przestrzeni publicznych z użyciem programów graficznych.

Wymagania wstępne:

posiadanie wiedzy podstawowej z zakresu ochrony środowiska, grafiki inżynierskiej, planowania przestrzennego, informatycznych podstaw projektowania CAD.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z projektowania przestrzeni publicznych z użyciem programów graficznych. W trakcie zajęć prezentowane i ćwiczone będą metody rysunkowe stosowane w programach graficznych: Metody rysunkowe stosowane w programach graficznych, przykłady zagospodarowania terenów publicznych, inwentaryzacja terenu, projekt zagospodarowania terenu

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Neufert E. 2012. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Tołwiński T. 1963. Urbanistyka. Zieleń w urbanistyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Skowroński W., Miśniakiewicz E. 2009. Rysunek techniczny budowlany, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza z rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej, informatycznych podstaw projektowania

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 60 hours, 19 places more information
Coordinators: Andrzej Długoński
Group instructors: Andrzej Długoński
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15946
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z projektowania przestrzeni publicznych z użyciem programów graficznych na poziomie zaawansowanym.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z projektowania przestrzeni publicznych z użyciem programów graficznych. W trakcie zajęć prezentowane i ćwiczone będą metody rysunkowe stosowane w programach graficznych: Metody rysunkowe stosowane w programach graficznych, przykłady zagospodarowania terenów publicznych, inwentaryzacja terenu, projekt zagospodarowania terenu.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Neufert E. 2012. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Tołwiński T. 1963. Urbanistyka. Zieleń w urbanistyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Skowroński W., Miśniakiewicz E. 2009. Rysunek techniczny budowlany, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Wymagania wstępne: (in Polish)

posiadanie wiedzy podstawowej z zakresu ochrony środowiska, grafiki inżynierskiej, planowania przestrzennego, informatycznych podstaw projektowania CAD.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 60 hours, 26 places more information
Coordinators: Andrzej Długoński
Group instructors: Andrzej Długoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Projekt - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z projektowania przestrzeni publicznych z użyciem programów graficznych na poziomie zaawansowanym.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z projektowania przestrzeni publicznych z użyciem programów graficznych. W trakcie zajęć prezentowane i ćwiczone będą metody rysunkowe stosowane w programach graficznych: Metody rysunkowe stosowane w programach graficznych, przykłady zagospodarowania terenów publicznych, inwentaryzacja terenu, projekt zagospodarowania terenu, opracowanie posteru.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Neufert E. 2012. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Tołwiński T. 1963. Urbanistyka. Zieleń w urbanistyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Skowroński W., Miśniakiewicz E. 2009. Rysunek techniczny budowlany, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Wymagania wstępne: (in Polish)

posiadanie wiedzy podstawowej z zakresu ochrony środowiska, grafiki inżynierskiej, planowania przestrzennego, informatycznych podstaw projektowania CAD.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)