Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Graphical design in environmental engineering

General data

Course ID: WB-IS-II-11-28
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Graphical design in environmental engineering
Name in Polish: Gospodarka o obiegu zamkniętym
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I r. II stopnia IS
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

(in Polish) Efekty uczenia się wykładu:

IS2P_W04, IS2P_W06


Efekty uczenia się ćwiczeń:

IS2P_U03, IS2P_U05, IS2P_K01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość zagadnień związanych z zasadami gospodarowania odpadami i zasobami

Short description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym i przedstawienie na wybranych przykładach tej koncepcji.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym, która jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

Czasopismo „Energia i Recykling: Gospodarka Obiegu Zamkniętego”

Biuletyn Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

Literatura uzupełniająca:

“Concept. What is a circular economy? A framework for an economy that is restorative and regenerative by design”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

“Business. Business-led collaboration & disruptive innovation are key to building a circular economy”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/business

“Institutions, Governments & Cities. We work with city, regional, and national governments as well as international institutions”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/government-and-cities

“CE100. The world’s leading circular economy network”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/ce100

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

- Komunikat Komisji Europejskiej z 2 grudnia 2015 r. o Zamknięcie obiegu https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl

- Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Literatura uzupełniająca:

- https://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-szansa-i-wyzwanie/

- www.igoz.org,

- www.facebook.com/groups/InstytutGOZ

- http://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/

- POLSKA DROGA DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, OPIS SYTUACJI I REKOMENDACJi, M. Bachorz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 2017

- W co się pakujemy? Opakowania i odpady opakowaniowe. Poradnik dla dostawców. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- Innowacyjne Eco Miasto, zdrowe środowiska, zdrowi ludzie, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- ANALIZA KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYMBIOZY PRZEMYSŁOWEJ Michał Preisner, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – NOWA IDEA CZY STARE PODEJŚCIE? DOBRE PRAKTYKI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, Ewa Jastrzębska, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY Magdalena Pichlak, Mariusz Kruczek

- RECYKLING ODPADÓW KOMUNALNYCH JAKO MIERNIK REALIZACJI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI I SŁOWENII Agnieszka Ciechelska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- ZNACZENIE POSTAW I ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, Agnieszka Lorek PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT I FIRMA W UWARUNKOWANIACH PARADYGMATU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM Robert Blażlak PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI O OBEGU ZAMKNIĘTYM – RYNEK TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY, Małgorzata Koszewska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO BIZNES I KONSUMENT NA ŚCIEŻCE ZMIANY, Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, RECONOMY Warszawa 2017

- W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu, Instyut Innowacyjna gospodarka

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WYKŁAD

Przedmiotowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student zna zagadnienia z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym,

Przedmiotowy efekt uczenia się w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2. Student potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym,

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WYKŁAD

(1) Wiedza:

ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

ocena 4 (db): student ma średnio uporządkowaną wiedzę gospodarki o obiegu zamkniętym.

ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową wiedzę z gospodarki o obiegu zamkniętym.

(2) Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi korzystać z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

ocena 4 (db): student posiada umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętność korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł

dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ocena końcowa:

- aktywność na wykładach, studenci regularnie chodzący na wykłady mają prawo do egzaminu w terminie zerowym,

- egzamin pisemny, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

ĆWICZENIA

Wiedza:

Ocena 2 (ndst) –absolwent nie zna i nie rozumie–faktów, obiektów i zjawisk oraz metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi, stanowiących zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem; absolwent nie zna i nie rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

Ocena 3 (dst) – absolwent w ograniczonym stopniu rozumie fakty, obiekty i zjawiska oraz metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem; absolwent w ograniczonym stopniu zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

Ocena 4 (db) – absolwent w dobrym stopniu rozumie fakty, obiekty i zjawiska oraz metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem; absolwent w dobrym stopniu zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

Ocena 5 (bdb) –student w pogłębionym stopniu rozumie fakty, obiekty i zjawiska oraz metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem; absolwent w pogłębionym stopniu zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) –absolwent nie potrafi wykorzystywać posiadanej wiedzy poprzez formułowanie i rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów inżynierskich oraz innowacyjne wykonywanie zadań w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Absolwent nie potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Absolwent nie potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach. Absolwent nie potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez samodzielne planowanie i realizowanie własne uczenia się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Ocena 3 (dst) –absolwent w niewielkim stopniu potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów inżynierskich oraz innowacyjne wykonywanie zadań w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Absolwent w niewielkim stopniu potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Absolwent w niewielkim stopniu potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach. Absolwent w ograniczonym stopniu potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez samodzielne planowanie i realizowanie własne uczenia się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Ocena 4 (db) – absolwent dobrze potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów inżynierskich oraz innowacyjne wykonywanie zadań w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Absolwent w dobrym stopniu potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach. Absolwent w dobrym stopniu potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez samodzielne planowanie i realizowanie własne uczenia się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Ocena 5 (bdb) –Absolwent w bardzo dobrym stopniu potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów inżynierskich oraz innowacyjne wykonywanie zadań w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Absolwent w pogłębionym stopniu potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach. Absolwent w pogłębionym stopniu potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez samodzielne planowanie i realizowanie własne uczenia się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst) –absolwent nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści zagadnień związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Absolwent nie jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Ocena 3 (dst) – absolwent w ograniczonym stopniu jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści zagadnień związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Absolwent w ograniczonym stopniu jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Ocena 4 (db) – absolwent w dużym stopniu jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści zagadnień związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym absolwent w dobrym stopniu jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Ocena 5 (bdb) –student w bardzo dużym stopniu jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści zagadnień związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym Ocena 5 (bdb) –student w bardzo dobrym stopniu jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Metody oceniania ćwiczeń:

obecność na zajęciach (student może opuścić bez usprawiedliwienia 1 zajęcia), aktywność, umiejętność pracy zespołowej oraz udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.

Na ocenę końcową składają się:

- średnia z ocen za wykonanie zadań domowych

- obecność na zajęciach- dopuszcza się 1 nieobecność

Ocena końcowa, średnia ocen z zadań domowych, ocena może zostać podwyższona za aktywność na zajęciach.

Punktacja zadań:

94-100% -5

93-88% -4,5

87-80% -4

79-70% -3,5

69-60% -3

mniej niż 59,9% -2

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af98dfa5422f24a889178dc4176d9bb85%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6e576f6-c657-4491-a2c7-0216318e385e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

Short description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym i przedstawienie na wybranych przykładach tej koncepcji.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym, która jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Bibliography: (in Polish)

Czasopismo „Energia i Recykling: Gospodarka Obiegu Zamkniętego”

Biuletyn Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

“Concept. What is a circular economy? A framework for an economy that is restorative and regenerative by design”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

“Business. Business-led collaboration & disruptive innovation are key to building a circular economy”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/business

“Institutions, Governments & Cities. We work with city, regional, and national governments as well as international institutions”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/government-and-cities

“CE100. The world’s leading circular economy network”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/ce100

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość zagadnień związanych z zasadami gospodarowania odpadami i zasobami

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af98dfa5422f24a889178dc4176d9bb85%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6e576f6-c657-4491-a2c7-0216318e385e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

Short description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym i przedstawienie na wybranych przykładach tej koncepcji.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym, która jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Bibliography: (in Polish)

Czasopismo „Energia i Recykling: Gospodarka Obiegu Zamkniętego”

Biuletyn Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

“Concept. What is a circular economy? A framework for an economy that is restorative and regenerative by design”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

“Business. Business-led collaboration & disruptive innovation are key to building a circular economy”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/business

“Institutions, Governments & Cities. We work with city, regional, and national governments as well as international institutions”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/government-and-cities

“CE100. The world’s leading circular economy network”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/ce100

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość zagadnień związanych z zasadami gospodarowania odpadami i zasobami

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) WYKŁAD


Liczba punktów ECTS - 2

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godz.

Suma godzin: 60

Liczba ECTS = 60 godz. / 30 (25) godz. = ok. 2


ĆWICZENIA


Liczba punktów ECTS - 2

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

suma: 60h [60/30=2]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym i przedstawienie na wybranych przykładach tej koncepcji.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym, która jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Czasopismo „Energia i Recykling: Gospodarka Obiegu Zamkniętego”

Biuletyn Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

Literatura uzupełniająca:

“Concept. What is a circular economy? A framework for an economy that is restorative and regenerative by design”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

“Business. Business-led collaboration & disruptive innovation are key to building a circular economy”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/business

“Institutions, Governments & Cities. We work with city, regional, and national governments as well as international institutions”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/government-and-cities

“CE100. The world’s leading circular economy network”, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/ce100

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)