Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-11-28-cw
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka o obiegu zamkniętym
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I r. II stopnia IS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

IS2P_W04 IS2P_W06

Ćwiczenia:

IS2P_U03 IS2P_U05 IS2P_K01

Skrócony opis:

Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym i przedstawienie na wybranych przykładach tej koncepcji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym, która jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Komunikat Komisji Europejskiej z 2 grudnia 2015 r. o Zamknięcie obiegu https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl

- Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Literatura dodatkowa:

- https://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-szansa-i-wyzwanie/

- www.igoz.org,

- www.facebook.com/groups/InstytutGOZ

- http://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/

- POLSKA DROGA DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, OPIS SYTUACJI I REKOMENDACJi, M. Bachorz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 2017

- W co się pakujemy? Opakowania i odpady opakowaniowe. Poradnik dla dostawców. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- Innowacyjne Eco Miasto, zdrowe środowiska, zdrowi ludzie, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- ANALIZA KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYMBIOZY PRZEMYSŁOWEJ Michał Preisner, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – NOWA IDEA CZY STARE PODEJŚCIE? DOBRE PRAKTYKI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, Ewa Jastrzębska, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY Magdalena Pichlak, Mariusz Kruczek

- RECYKLING ODPADÓW KOMUNALNYCH JAKO MIERNIK REALIZACJI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI I SŁOWENII Agnieszka Ciechelska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- ZNACZENIE POSTAW I ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, Agnieszka Lorek PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT I FIRMA W UWARUNKOWANIACH PARADYGMATU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM Robert Blażlak PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI O OBEGU ZAMKNIĘTYM – RYNEK TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY, Małgorzata Koszewska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO BIZNES I KONSUMENT NA ŚCIEŻCE ZMIANY, Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, RECONOMY Warszawa 2017

- W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu, Instyut Innowacyjna gospodarka

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykłady:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy nr 1 - absolwent w pogłębionym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami

Efekt przedmiotowy nr 2 - student w pogłębionym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska

Ćwiczenia:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 3 absolwent potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim

Efekt przedmiotowy 4 absolwent potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji:

Efekt przedmiotowy 5. absolwent potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

Na ocenę 2 (ndst) student w miernym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w miernym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 3 (dst) student w dostatecznym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w dostatecznym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowi

Na ocenę 3+ (dst+) student w więcej niż dostatecznym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w dostatecznym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowi

Na ocenę 4 (db) student w dobrym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w dobrym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska.

Na ocenę 4+(db+) student w więcej niż dobrym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w dobrym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska.

Na ocenę 5 (bdb) student w bardzo dobrym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w bardzo dobrym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska.

Kryteria oceniania w zakresie umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst) student miernie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student miernie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student dostatecznie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 3+ (dst+) student więcej niż dostatecznie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student dostatecznie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 4 (db) student na dobrym poziomie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student na dobrym poziomie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 5 (bdb) student na bardzo dobrym poziomie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student na bardzo dobrym poziomie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 4+(db+) student na więcej niż dobrym poziomie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student na dobrym poziomie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych:

Na ocenę 2 (ndst) student miernie potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 3+ (dst+) student więcej niż dostatecznie potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 4 (db) student dobrze potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 4+ (db+) student więcej niż dobrze potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 5 (bdb) student bardzo dobrze potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Agnieszka Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym, na wybranych przykładach.

Pełny opis:

Zajęcia audytoryjne mające na celu zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym i przedstawienie na wybranych przykładach tej koncepcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Komunikat Komisji Europejskiej z 2 grudnia 2015 r. o Zamknięcie obiegu https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl

- Projekt Mapy drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Literatura dodatkowa:

- https://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-szansa-i-wyzwanie/

- www.igoz.org,

- www.facebook.com/groups/InstytutGOZ

- http://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/

- POLSKA DROGA DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, OPIS SYTUACJI I REKOMENDACJi, M. Bachorz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 2017

- W co się pakujemy? Opakowania i odpady opakowaniowe. Poradnik dla dostawców. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- Innowacyjne Eco Miasto, zdrowe środowiska, zdrowi ludzie, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- ANALIZA KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYMBIOZY PRZEMYSŁOWEJ Michał Preisner, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – NOWA IDEA CZY STARE PODEJŚCIE? DOBRE PRAKTYKI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, Ewa Jastrzębska, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY Magdalena Pichlak, Mariusz Kruczek

- RECYKLING ODPADÓW KOMUNALNYCH JAKO MIERNIK REALIZACJI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI I SŁOWENII Agnieszka Ciechelska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- ZNACZENIE POSTAW I ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, Agnieszka Lorek PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT I FIRMA W UWARUNKOWANIACH PARADYGMATU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM Robert Blażlak PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI O OBEGU ZAMKNIĘTYM – RYNEK TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY, Małgorzata Koszewska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO BIZNES I KONSUMENT NA ŚCIEŻCE ZMIANY, Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, RECONOMY Warszawa 2017

- W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu, Instyut Innowacyjna gospodarka

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień związanych z zasadami gospodarowania odpadami i zasobami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Agnieszka Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Agnieszka Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Agnieszka Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS [1 ECTS=30h]

wykład:

udział w wykładach: 30h

przygotowanie do egzaminu: 30h

ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

suma: 120h [120/30=4]


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)