Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Circular economy

General data

Course ID: WB-IS-II-11-28-cw
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Circular economy
Name in Polish: Gospodarka o obiegu zamkniętym
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I r. II stopnia IS
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym i przedstawienie na wybranych przykładach tej koncepcji.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym, która jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Komunikat Komisji Europejskiej z 2 grudnia 2015 r. o Zamknięcie obiegu https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl

- Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Literatura dodatkowa:

- https://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-szansa-i-wyzwanie/

- www.igoz.org,

- www.facebook.com/groups/InstytutGOZ

- http://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/

- POLSKA DROGA DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, OPIS SYTUACJI I REKOMENDACJi, M. Bachorz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 2017

- W co się pakujemy? Opakowania i odpady opakowaniowe. Poradnik dla dostawców. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- Innowacyjne Eco Miasto, zdrowe środowiska, zdrowi ludzie, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- ANALIZA KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYMBIOZY PRZEMYSŁOWEJ Michał Preisner, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – NOWA IDEA CZY STARE PODEJŚCIE? DOBRE PRAKTYKI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, Ewa Jastrzębska, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY Magdalena Pichlak, Mariusz Kruczek

- RECYKLING ODPADÓW KOMUNALNYCH JAKO MIERNIK REALIZACJI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI I SŁOWENII Agnieszka Ciechelska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- ZNACZENIE POSTAW I ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, Agnieszka Lorek PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT I FIRMA W UWARUNKOWANIACH PARADYGMATU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM Robert Blażlak PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI O OBEGU ZAMKNIĘTYM – RYNEK TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY, Małgorzata Koszewska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO BIZNES I KONSUMENT NA ŚCIEŻCE ZMIANY, Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, RECONOMY Warszawa 2017

- W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu, Instyut Innowacyjna gospodarka

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykłady:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy nr 1 - absolwent w pogłębionym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami

Efekt przedmiotowy nr 2 - student w pogłębionym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska

Ćwiczenia:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 3 absolwent potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim

Efekt przedmiotowy 4 absolwent potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji:

Efekt przedmiotowy 5. absolwent potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

Na ocenę 2 (ndst) student w miernym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w miernym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 3 (dst) student w dostatecznym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w dostatecznym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowi

Na ocenę 3+ (dst+) student w więcej niż dostatecznym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w dostatecznym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowi

Na ocenę 4 (db) student w dobrym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w dobrym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska.

Na ocenę 4+(db+) student w więcej niż dobrym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w dobrym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska.

Na ocenę 5 (bdb) student w bardzo dobrym stopniu zna zagadnienia z zakresu gospodarki wodnościekowej, rekultywacji gruntów, procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, procesów mikrobiologicznych, gospodarki odpadami; student w bardzo dobrym stopniu zna zagadnienia o cyklu życia urządzeń, eksploatacji oraz działania obiektów związanych z inżynierią środowiska.

Kryteria oceniania w zakresie umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst) student miernie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student miernie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student dostatecznie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 3+ (dst+) student więcej niż dostatecznie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student dostatecznie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 4 (db) student na dobrym poziomie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student na dobrym poziomie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 5 (bdb) student na bardzo dobrym poziomie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student na bardzo dobrym poziomie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Na ocenę 4+(db+) student na więcej niż dobrym poziomie potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące badań naukowych i opracowań inżynierskich wykazując umiejętność napisania opracowania naukowego o nich w języku polskim; student na dobrym poziomie potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych oraz wyrażać różne opinie dotyczące zagadnień związanych z inżynierią środowiska wykorzystując specjalistyczną terminologię

Kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych:

Na ocenę 2 (ndst) student miernie potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 3+ (dst+) student więcej niż dostatecznie potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 4 (db) student dobrze potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 4+ (db+) student więcej niż dobrze potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Na ocenę 5 (bdb) student bardzo dobrze potrafi uaktualniać posiadaną wiedzę i umiejętności, zasięgania opinii ekspertów w zakresie problemów i wyzwań zawodowych związanych z inżynierią środowiska

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Agnieszka Poniatowska
Group instructors: Agnieszka Poniatowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym, na wybranych przykładach.

Full description: (in Polish)

Zajęcia audytoryjne mające na celu zapoznanie studentów z gospodarką o obiegu zamkniętym i przedstawienie na wybranych przykładach tej koncepcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Komunikat Komisji Europejskiej z 2 grudnia 2015 r. o Zamknięcie obiegu https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl

- Projekt Mapy drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Literatura dodatkowa:

- https://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-szansa-i-wyzwanie/

- www.igoz.org,

- www.facebook.com/groups/InstytutGOZ

- http://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/

- POLSKA DROGA DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, OPIS SYTUACJI I REKOMENDACJi, M. Bachorz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 2017

- W co się pakujemy? Opakowania i odpady opakowaniowe. Poradnik dla dostawców. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- Innowacyjne Eco Miasto, zdrowe środowiska, zdrowi ludzie, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

- ANALIZA KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYMBIOZY PRZEMYSŁOWEJ Michał Preisner, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – NOWA IDEA CZY STARE PODEJŚCIE? DOBRE PRAKTYKI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, Ewa Jastrzębska, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY Magdalena Pichlak, Mariusz Kruczek

- RECYKLING ODPADÓW KOMUNALNYCH JAKO MIERNIK REALIZACJI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI I SŁOWENII Agnieszka Ciechelska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- ZNACZENIE POSTAW I ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, Agnieszka Lorek PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT I FIRMA W UWARUNKOWANIACH PARADYGMATU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM Robert Blażlak PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI O OBEGU ZAMKNIĘTYM – RYNEK TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY, Małgorzata Koszewska PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2017

- GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO BIZNES I KONSUMENT NA ŚCIEŻCE ZMIANY, Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, RECONOMY Warszawa 2017

- W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu, Instyut Innowacyjna gospodarka

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość zagadnień związanych z zasadami gospodarowania odpadami i zasobami

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Agnieszka Poniatowska
Group instructors: Agnieszka Poniatowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 26 places more information
Coordinators: Agnieszka Poniatowska
Group instructors: Agnieszka Poniatowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Poniatowska
Group instructors: Agnieszka Poniatowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS [1 ECTS=30h]

wykład:

udział w wykładach: 30h

przygotowanie do egzaminu: 30h

ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

suma: 120h [120/30=4]


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)