Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Financial analysis of investments

General data

Course ID: WB-IS-II-11-29
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Financial analysis of investments
Name in Polish: Analiza finansowa inwestycji
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I r. II stopnia IS
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

(in Polish) IS2P_W01, IS2P_U01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość podstaw ekonomii

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy finansowej inwestycji oraz wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach przedstawiane są metody analizy finansowej inwestycji: net present value (NPV), współczynnik zyskowności (PI), metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) oraz statyczne (okresu zwrotu, zdyskontowanego okresu zwrotu). W drugiej części zajęć omawiane są metody wyceny przedsiębiorstw (majątkowe, dochodowe, porównawczo-rynkowe i mieszane) oraz metody wyceny nieruchomości.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004,

2. Komisja Europejska, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2008,

3. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005,

4. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Komisja Europejska, Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2014,

2. Komisja Europejska, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik,

3. Czechowski L i in., Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK Gdańsk 1999,

4. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1 - student zna metody analizy finansowej,

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2 - student potrafi dokonać obliczeń wskaźników finansowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

(1) Wiedza:

ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z analizy finansowej,

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z analizy finansowej,

ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawową wiedzę z analizy finansowej, z niepełną wiedzą o metodach wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości,

ocena 5 (bdb): student opanował w pełni podstawową wiedzę z analizy finansowej, z pełną wiedzą o metodach wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

(2) Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 4 (db): student potrafi wystarczająco poprawnie dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

(3) Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie ma świadomości ważności i nie rozumie ekonomicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu ma świadomość ważności i rozumie ekonomiczne aspekty i skutki

działalności inżynierskiej, potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy,

ocena 4 (db): student ma świadomość ważności i dobrze rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

ocena 5 (bdb): student ma świadomość ważności i doskonale rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Ocena końcowa:

- aktywność na zajęciach,

- kolokwium zaliczeniowe pisemne, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy finansowej inwestycji oraz wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004,

2. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005,

3. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Czechowski L i in., Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK Gdańsk 1999,

2. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstaw ekonomii

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy finansowej inwestycji oraz wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004,

2. Komisja Europejska, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2008,

3. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005,

4. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Komisja Europejska, Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2014,

2. Komisja Europejska, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik,

3. Czechowski L i in., Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK Gdańsk 1999,

4. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstaw ekonomii

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 26 places more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy finansowej inwestycji oraz wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004,

2. Komisja Europejska, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2008,

3. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005,

4. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Komisja Europejska, Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2014,

2. Komisja Europejska, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik,

3. Czechowski L i in., Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK Gdańsk 1999,

4. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstaw ekonomii

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Punkty ECTS: 2

Udział w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 30 godz.

Suma - 60 godz.

Liczba ECTS: 60 godz. /30(25) godz. = 2 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy finansowej inwestycji oraz wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach przedstawiane są metody analizy finansowej inwestycji: net present value (NPV), współczynnik zyskowności (PI), metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) oraz statyczne (okresu zwrotu, zdyskontowanego okresu zwrotu). W drugiej części zajęć omawiane są metody wyceny przedsiębiorstw (majątkowe, dochodowe, porównawczo-rynkowe i mieszane) oraz metody wyceny nieruchomości.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004,

2. Komisja Europejska, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2008,

3. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005,

4. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Komisja Europejska, Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2014,

2. Komisja Europejska, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik,

3. Czechowski L i in., Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK Gdańsk 1999,

4. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Wymagania wstępne:
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)