Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie i gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-11-39-CW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie i gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I r. II stopnia IS
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS2P_W04 - wykład

IS2P_W08 - wykład

IS2P_U10 - ćwiczenia

IS2P_U9 - projekt

IS2P_U11 - projekt

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne obejmują wiedzy z zakresu technologii wody i ścieków.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat gospodarki wodno-ściekowej w wybranych zakładach przemysłowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt 1: Absolwent zna i rozumie potrzeby racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, zna przeznaczenie oraz możliwości efektywnego wykorzystania wód technologicznych (wykład) [IS2P_W04]

Efekt 2: Absolwent zna i rozumie potrzeby uzdatnia wody i oczyszczania ścieków (wykład) [IS2P_W08]

Efekt 3: Absolwent potrafi dokonywać oceny oraz krytycznej analizy i syntezy informacji odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle (projekt) [IS2P_U09]

Efekt 4: Absolwent potrafi dobierać oraz stosować właściwych metody i narzędzia w celu rozwiązywania problemów w gospodarce wodno-ściekowej w przemyśle (ćwiczenia) [IS2P_U10]

Efekt 5: Absolwent potrafi projektować urządzenia stosowane w gospodarce wodno-ściekowej w przemyśle (projekt) [IS2P_U11]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada zaledwie podstawową wiedzę na temat gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada podstawową wiedzę na temat gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna dobrze zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekowej w przemyśle, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna niemal w pełni zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekowej w przemyśle, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent opanował wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle w stopniu bardzo dobrym oraz rozszerzył swoją wiedzę o dalsze istotne zagadnienia związane z technologią wody i ścieków.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi skorzystać z literatury fachowej, nie potrafi dokonać oceny sytuacji z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent w zaledwie podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent w podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi dobrze na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla środowiska.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo słabo rozumie znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent słabo rozumie znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent dobrze zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Wykład:

Egzamin końcowy pisemny (pytania otwarte).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i projektu.

Końcowa ocena:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Ćwiczenia:

Kolokwium zaliczeniowe.

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Projekt:

Ocena końcowa jest zależna od poprawności wykonania projektu oraz od zaprezentowania projektu.

Ocena ulega obniżeniu za:

- nie oddanie pracy w terminie,

- błędy w obliczeniach,

- złą skalę na rysunkach,

- brak formatki na rysunkach,

- nie udzielenie odpowiedzi na temat funkcjonowania urządzeń do chłodzenia wody w zakładach przemysłowych

Ocena końcowa to średnia ocena z projektu oraz z obrony projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

30 h/30 h = 1 punkty ECTS


wykład:

Udział w wykładzie - 15 h

Przygotowanie do egzaminu - 15 h

Suma godzin [30/30 = 1]


ćwiczenia:

Udział w ćwiczeniach - 15 h

Przygotowanie do kolokwium - 15 h

Suma godzin [30/30 = 1]projekt:

Udział w projekcie - 15 h

Przygotowanie projektu - 15 h

Suma godzin [30/30 = 1]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)