Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Water and wastewater management in industry

General data

Course ID: WB-IS-II-12-28-P
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Water and wastewater management in industry
Name in Polish: Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania wstępne obejmują wiedzy z zakresu technologii wody i ścieków.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat gospodarki wodno-ściekowej w wybranych zakładach przemysłowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekt 1: Absolwent zna i rozumie potrzeby racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, zna przeznaczenie oraz możliwości efektywnego wykorzystania wód technologicznych (wykład, ćwiczenia, projekt) [IS2P_W01]

Efekt 2: Absolwent potrafi odpowiedni dobierać właściwie źródła informacyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych (wykład, ćwiczenia, projekt) [IS2_U01]

Efekt 3: Absolwent potrafi dokonywać oceny oraz krytycznej analizy i syntezy informacji odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle (projekt) [IS2P_U02]

Efekt 4: Absolwent potrafi dobierać oraz stosować właściwych metody i narzędzia w celu rozwiązywania problemów w gospodarce wodno-ściekowej w przemyśle (projekt) [IS2P_U03]

Efekt 5: Absolwent potrafi formułować rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z gospodarka wodno-ściekowej w przemyśle (ćwiczenia) [IS2P_U05]

Efekt 6: Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach dotyczących zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w przemyśle (ćwiczenia) [IS2P_U11]

Efekt 7: Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (wykład, ćwiczenia) [IS2_U12]

Efekt 8: Absolwent potrafi projektować urządzenia stosowane w gospodarce wodno-ściekowej w przemyśle (projekt) [IS2P_U18]

Efekt 9: Absolwent gotowy jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle (ćwiczenia, projekt) [ IS2_K01]

Efekt 10: Absolwent gotowy jest do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w gospodarce wodno-ściekowej (ćwiczenia, projekt) [IS2P_K02]

Opis ECTS

30 h/30 h = 1 punkty ECTS

wykład:

Udział w wykładzie - 15 h

Przygotowanie do egzaminu - 15 h

Suma godzin [30/30 = 1]

ćwiczenia:

Udział w ćwiczeniach - 15 h

Przygotowanie do kolokwium - 15 h

Suma godzin [30/30 = 1]

projekt:

Udział w projekcie - 15 h

Przygotowanie projektu - 15 h

Suma godzin [30/30 = 1]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada zaledwie podstawową wiedzę na temat gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada podstawową wiedzę na temat gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna dobrze zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekowej w przemyśle, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna niemal w pełni zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekowej w przemyśle, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent opanował wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle w stopniu bardzo dobrym oraz rozszerzył swoją wiedzę o dalsze istotne zagadnienia związane z technologią wody i ścieków.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi skorzystać z literatury fachowej, nie potrafi dokonać oceny sytuacji z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent w zaledwie podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent w podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi dobrze na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla środowiska.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo słabo rozumie znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent słabo rozumie znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent dobrze zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Wykład:

Egzamin końcowy pisemny (pytania otwarte).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i projektu.

Końcowa ocena:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Ćwiczenia:

Kolokwium zaliczeniowe.

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Projekt:

Ocena końcowa jest zależna od poprawności wykonania projektu oraz od zaprezentowania projektu.

Ocena ulega obniżeniu za:

- nie oddanie pracy w terminie,

- błędy w obliczeniach,

- złą skalę na rysunkach,

- brak formatki na rysunkach,

- nie udzielenie odpowiedzi na temat funkcjonowania urządzeń do chłodzenia wody w zakładach przemysłowych

Ocena końcowa to średnia ocena z projektu oraz z obrony projektu.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 15 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Macherzyński
Group instructors: Bartłomiej Macherzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne obejmują wiedzy z zakresu technologii wody i ścieków.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 15 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Macherzyński
Group instructors: Bartłomiej Macherzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne obejmują wiedzy z zakresu technologii wody i ścieków.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 15 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Macherzyński
Group instructors: Bartłomiej Macherzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne obejmują wiedzy z zakresu technologii wody i ścieków.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)