Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie własnością intelektualną i brokerstwo technologiczne w gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-12-30
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie własnością intelektualną i brokerstwo technologiczne w gospodarce
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II r. II stopnia IS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS2P_W02 IS2P_W10 (rok akademicki 2023/24)


Efekty uczenia się: IS2P_W01; IS2P_W02; IS2P_U01; IS2P_U12;

IS2P_U15; IS2P_K01; IS2P_K03; IS2P_K04;

IS2P_K08

Wymagania wstępne:

I stopień IŚ.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Link do zespołu na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2eedb506a7f84a79b99d5c8aa3449573%40thread.tacv2/conversations?groupId=1563a7a3-47f1-466d-984e-37ca4d486ea3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

IS2P_W01 absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem.

IS2P_W02 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji - ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z inżynierią środowiska, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

IS2P_U01 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących

IS2P_U12 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

IS2P_U15 absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne

IS2P_K01 absolwent jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

IS2P_K03 absolwent jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

IS2P_K04 absolwent jest gotowy do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

IS2P_K08 absolwent jest gotowy do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: test obejmujący 40 pytań (jedna na trzy odpowiedzi jest prawidłowa). Ocenę pozytywną otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 21 punktów. System ocen wzorowany jest na systemie ocen ECTS.

Oceny:

2,0: 0-20 punktów

3,0: 21-22 punkty

3,5: 23-27 punktów

4,0: 28-33 punkty

4,5: 34-38 punktów

5,0: 39-40 punktów

Przewiduje się co najmniej 1 kolokwium dotyczące części materiału dydaktycznego (opisowe lub w formie testu).

Wpływ na ocenę końcową: 30% oceny końcowej z przedmiotu wynika z ocen uzyskanych z kolokwium/kolokwiów, 70% z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie kolokwiów.

Forma zaliczeniowa w trybie e-learningowym (online) stosowanym w związku z zagrożeniem epidemicznym:

Konwersatorium: sprawozdania oraz odpowiedź ustna.

Forma przesłania prac:

Przesłanie przez Moodle, bądź drogą e-mailową, możliwa rozmowa przez Microsoft Teams w ramach ewentualnych odpowiedzi.

Sprawozdania należy przesyłać do końca maja. Egzamin w terminie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jelec
Prowadzący grup: Paweł Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jelec
Prowadzący grup: Paweł Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)