Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Intellectual property management and technology brokerage in the economy

General data

Course ID: WB-IS-II-12-30
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Intellectual property management and technology brokerage in the economy
Name in Polish: Zarządzanie własnością intelektualną i brokerstwo technologiczne w gospodarce
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) I stopień IŚ.

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Link do zespołu na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2eedb506a7f84a79b99d5c8aa3449573%40thread.tacv2/conversations?groupId=1563a7a3-47f1-466d-984e-37ca4d486ea3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

IS2P_W01 absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem.

IS2P_W02 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji - ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z inżynierią środowiska, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

IS2P_U01 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących

IS2P_U12 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

IS2P_U15 absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne

IS2P_K01 absolwent jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

IS2P_K03 absolwent jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

IS2P_K04 absolwent jest gotowy do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

IS2P_K08 absolwent jest gotowy do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Forma zaliczenia przedmiotu: test obejmujący 40 pytań (jedna na trzy odpowiedzi jest prawidłowa). Ocenę pozytywną otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 21 punktów. System ocen wzorowany jest na systemie ocen ECTS.

Oceny:

2,0: 0-20 punktów

3,0: 21-22 punkty

3,5: 23-27 punktów

4,0: 28-33 punkty

4,5: 34-38 punktów

5,0: 39-40 punktów

Przewiduje się co najmniej 1 kolokwium dotyczące części materiału dydaktycznego (opisowe lub w formie testu).

Wpływ na ocenę końcową: 30% oceny końcowej z przedmiotu wynika z ocen uzyskanych z kolokwium/kolokwiów, 70% z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie kolokwiów.

Forma zaliczeniowa w trybie e-learningowym (online) stosowanym w związku z zagrożeniem epidemicznym:

Konwersatorium: sprawozdania oraz odpowiedź ustna.

Forma przesłania prac:

Przesłanie przez Moodle, bądź drogą e-mailową, możliwa rozmowa przez Microsoft Teams w ramach ewentualnych odpowiedzi.

Sprawozdania należy przesyłać do końca maja. Egzamin w terminie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Link do zespołu na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2eedb506a7f84a79b99d5c8aa3449573%40thread.tacv2/conversations?groupId=1563a7a3-47f1-466d-984e-37ca4d486ea3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza o technologiach stosowanych w inżynierii środowiska uzyskana w wyniku realizacji przedmiotów w toku studiów.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Link do zespołu na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2eedb506a7f84a79b99d5c8aa3449573%40thread.tacv2/conversations?groupId=1563a7a3-47f1-466d-984e-37ca4d486ea3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza o technologiach w inżynierii środowiska na poziomie inżynierskim.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy tematyki zarządzania własnością intelektualną i brokerstwa technologicznego w gospodarce. W ramach przedmiotu następuje omówienie aktualnych, obowiązujących ustawy i rozporządzeń powiązanych tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej. Ponadto omówione są aspekty gospodarcze związane z dostępnością i strategią wdrażania nowych technologii w gospodarce, jak również ze sposobem uzyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

Aktualne, obowiązujące wybrane ustawy i rozporządzenia (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP), powiązane tematycznie z ochroną praw własności intelektualnej.

Analizy prawne, wybrane teksty poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej.

Wybrane materiały (w tym podręcznik OSLO), dotyczące współczesnej definicji innowacyjności oraz rozumienia czym są nowoczesne technologie.

Inne wybrane, publicznie dostępne materiały informacyjne, związane z tematyką innowacyjności, a także dotyczące sposobu uzyskiwania dofinansowań projektów obejmujących innowacyjne technologie.

Literatura uzupełniająca (w pełni dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów).

Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)