Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Civilisation threats and sustainable development

General data

Course ID: WB-IS-II-12-31
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Civilisation threats and sustainable development
Name in Polish: Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ogólna znajomość problemów ochrony środowiska

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wyzwaniami rozwoju zrównoważonego i wskaźnikami ekorozwoju.

Full description: (in Polish)

W pierwszej części omawiane są zagrożenia cywilizacyjne, które są barierą rozwoju społeczno-gospodarczego. Następnie przedstawiony jest system zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz przykłady działań w różnych sektorach gospodarki (produkcja, budownictwo, logistyka, nowe usługi, urbanistyka, transport, gospodarka komunalna, konsumpcja). Ostatnia część obejmuje wskaźniki dobrobytu ekonomicznego i społecznego oraz wskaźniki ekorozwoju.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Kroneberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, https://sendzimir.org.pl/publikacje/podrecznik-wyzwania-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce/

2. Łuszczyk M., Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013,

3. Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997,

2. Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003,

3. Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, EkoPress Andrzej Poskrobko, Białystok-Wrocław 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

IS2P_W01 - w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem.

Umiejętności. Absolwent potrafi:

IS2P_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,

IS2P_U12 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

IS2P_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

IS2P_K03 - wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,

IS2P_K04 - inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Liczba punktów ECTS (wykład, rok akademicki 2019/2020) - 1

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

Suma godzin: 40

Liczba ECTS = 40 godz. / 30 (25) godz. = ok. 1

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

(1) Wiedza:

ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonego.

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z zakresu rozwoju zrównoważonego; ma słabo uporządkowana wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych związanych z ochroną środowiska.

ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawową wiedzę z zakresu rozwoju zrównoważonego; ma średnio uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych związanych z ochroną środowiska.

ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową wiedzę z zakresu rozwoju zrównoważonego; ma w pełni uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych związanych z ochroną środowiska

(2) Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi korzystać z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu rozwoju zrównoważonego.

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu rozwoju zrównoważonego, potrafi w ograniczonym stopniu integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji.

ocena 4 (db): student posiada umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu rozwoju zrównoważonego, potrafi w zadowalającym stopniu integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji.

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętność korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu rozwoju zrównoważonego, potrafi integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji.

Ocena końcowa:

- aktywność na wykładach,

- kolokwium zaliczeniowe testowe, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wyzwaniami rozwoju zrównoważonego i wskaźnikami ekorozwoju.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Kroneberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, https://sendzimir.org.pl/publikacje/podrecznik-wyzwania-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce/

2. Łuszczyk M., Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013,

3. Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997,

2. Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003,

3. Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, EkoPress Andrzej Poskrobko, Białystok-Wrocław 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ogólna znajomość problemów ochrony środowiska

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wyzwaniami rozwoju zrównoważonego i wskaźnikami ekorozwoju.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Kroneberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, https://sendzimir.org.pl/publikacje/podrecznik-wyzwania-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce/

2. Łuszczyk M., Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013,

3. Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997,

2. Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003,

3. Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, EkoPress Andrzej Poskrobko, Białystok-Wrocław 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ogólna znajomość problemów ochrony środowiska

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wyzwaniami rozwoju zrównoważonego i wskaźnikami ekorozwoju.

Full description: (in Polish)

W pierwszej części omawiane są zagrożenia cywilizacyjne, które są barierą rozwoju społeczno-gospodarczego. Następnie przedstawiony jest system zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz przykłady działań w różnych sektorach gospodarki (produkcja, budownictwo, logistyka, nowe usługi, urbanistyka, transport, gospodarka komunalna, konsumpcja). Ostatnia część obejmuje wskaźniki dobrobytu ekonomicznego i społecznego oraz wskaźniki ekorozwoju.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Kroneberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, https://sendzimir.org.pl/publikacje/podrecznik-wyzwania-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce/

2. Łuszczyk M., Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013,

3. Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997,

2. Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003,

3. Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, EkoPress Andrzej Poskrobko, Białystok-Wrocław 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ogólna znajomość problemów ochrony środowiska

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)