Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne rozwiązania instalacyjne w energooszczędnym budownictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-12-32
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne rozwiązania instalacyjne w energooszczędnym budownictwie
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I r. II stopnia IS
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS2P_W03 IS2P_K03

Wymagania wstępne:

Ukończone przedmioty związane z obszarem projektowania w ramach I stopnia IŚ.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakres przedmiotu obejmuje omówienie nowoczesnych technologii w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wodociągowych i innych, stosowanych w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana jest analiza materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona jest możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione są współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1: absolwent zna i rozumie: w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce [IS2P_W03]

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 1: analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej [IS2P_K03]

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

Na ocenę 2 (ndst) student miernie zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie zna i rozumie: w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce

Na ocenę 4 (db) student dobrze zna i rozumie: w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce

Na ocenę 5 (bdb) student bardzo dobrze zna i rozumie: w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce

Kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych:

Na ocenę 2 (ndst) student w stopniu miernym jest gotowy do analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Na ocenę 3 (dst) student w stopniu dostatecznym jest gotowy do analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Na ocenę 4 (db) student w stopniu dobrym jest gotowy do analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Na ocenę 5 (bdb) student w stopniu bardzo dobrym jest gotowy do analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Forma zaliczenia przedmiotu: test obejmujący 25 pytań (jedna na trzy odpowiedzi jest prawidłowa). Ocenę pozytywną otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 13 punktów. System ocen wzorowany jest na systemie ocen ECTS.

Oceny:

2,0: 0-12 punktów

3,0: 13-14 punktów

3,5: 15-16 punktów

4,0: 17-21 punkty

4,5: 22-23 punktów

5,0: 24-25 punktów

Wykład: sprawozdania na ocenę + kolokwium lub odpowiedź ustna.

Ćwiczenia: sprawozdania.

Forma przesłania prac/złożenia egzaminu/zaliczeń:

Sprawozdania należy przesyłać do końca maja. Egzamin w terminie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.

Wpływ na ocenę końcową: 30% oceny końcowej z przedmiotu wynika z ocen uzyskanych z kolokwium/kolokwiów, 70% z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie kolokwiów.

Zasady archiwalne - wcześniejsze lata:

Forma zaliczenia przedmiotu: test obejmujący 25 pytań (jedna na trzy odpowiedzi jest prawidłowa, możliwe są inne warianty liczby pytań w ramach testu). Ocenę pozytywną otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 13 punktów. System ocen wzorowany jest na systemie ocen ECTS.

Oceny:

2,0: 0-12 punktów

3,0: 13-14 punktów

3,5: 15-16 punktów

4,0: 17-21 punkty

4,5: 22-23 punktów

5,0: 24-25 punktów

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jelec
Prowadzący grup: Paweł Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakresem przedmiotu objęto instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, wodociągowe i inne, stosowane w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana będzie analizy materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona będzie możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione zostaną współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne:

Przygotowanie z budownictwa, termodynamiki oraz mechaniki płynów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jelec
Prowadzący grup: Paweł Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakres przedmiotu obejmuje omówienie nowoczesnych technologii w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wodociągowych i innych, stosowanych w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana jest analiza materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona jest możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione są współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Link do kanału na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a23cecd8b32b9446da2eb6b1738e1290c%40thread.tacv2/conversations?groupId=a74607a9-724d-4e30-909a-9c9eb115eff1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne:

Przygotowanie z matematyki na poziomie akademickim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jelec
Prowadzący grup: Paweł Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakres przedmiotu obejmuje omówienie nowoczesnych technologii w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wodociągowych i innych, stosowanych w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana jest analiza materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona jest możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione są współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jelec
Prowadzący grup: Paweł Jelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS wykład: 1

[1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładzie (bezpośredni kontakt z wykładowcą): 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 12 godzin

Konsultacje: 3 godziny

Suma: 30 godzin [1 ECTS]


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakres przedmiotu obejmuje omówienie nowoczesnych technologii w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wodociągowych i innych, stosowanych w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana jest analiza materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona jest możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione są współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)