Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Modern installation solutions in energy-efficient buildings

General data

Course ID: WB-IS-II-12-32
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Modern installation solutions in energy-efficient buildings
Name in Polish: Współczesne rozwiązania instalacyjne w energooszczędnym budownictwie
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I r. II stopnia IS
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

IS2P_W03 IS2P_K03

Preliminary Requirements:

Completed subjects related to the design area under the 1st degree IŚ.

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Full description:

The subject concerns modern solutions used in construction installations. In particular, technological solutions used in energy-saving construction are considered.

The scope of the course covers modern technologies in the field of heating, ventilation and air-conditioning systems, installations using renewable energy sources, water supply and others, used in energy-saving and passive buildings.

In addition, as part of the subject:

- An analysis of Polish and foreign industry source materials is performed (analysis of solutions offered by entities present on the market);

- The possibility of obtaining energy and environmental benefits resulting from the use of given technological solutions is proven;

- Contemporary trends related to the development of installation technologies in energy-saving and passive construction are discussed

Channel link on MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a23cecd8b32b9446da2eb6b1738e1290c%40thread.tacv2/conversations?groupId=a74607a9-724d-4e30-909a-9c9eb115eff1&tenantId=816b78-4307-816b78-4307-816b784c16-816b78-483

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Subject learning outcomes in terms of knowledge:

Subject effect 1: the graduate knows and understands: in-depth the issues of design, reliability and safety of engineering systems in the field of energy-saving construction, in particular construction installations, as well as can classify concepts related to innovation, knows the issues of modern construction installations, knows methods of supporting innovative activities in the field of energy-saving construction available in the economy [IS2P_W03]

Subject learning outcomes in terms of social competences:

Objective effect 1: analysis related to initiating entrepreneurship and innovation within the employing institution (or institutions supporting innovative activities) and for the needs of own business [IS2P_K03]

Assessment methods and assessment criteria:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

Na ocenę 2 (ndst) student miernie zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie zna i rozumie: w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce

Na ocenę 4 (db) student dobrze zna i rozumie: w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce

Na ocenę 5 (bdb) student bardzo dobrze zna i rozumie: w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu projektowania oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich w zakresie energooszczędnego budownictwa, w tym w szczególności instalacji budowlanych, jak również potrafi sklasyfikować pojęcia związane z innowacyjnością, zna problematykę nowoczesnych instalacji budowlanych, zna metody wspierania działań o charakterze innowacyjnym w zakresie energooszczędnego budownictwa dostępne w gospodarce

Kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych:

Na ocenę 2 (ndst) student w stopniu miernym jest gotowy do analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Na ocenę 3 (dst) student w stopniu dostatecznym jest gotowy do analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Na ocenę 4 (db) student w stopniu dobrym jest gotowy do analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Na ocenę 5 (bdb) student w stopniu bardzo dobrym jest gotowy do analizy związanej z inicjowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach zatrudniającej instytucji (lub instytucji wspierających działania o charakterze innowacyjnym) i na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Forma zaliczenia przedmiotu: test obejmujący 25 pytań (jedna na trzy odpowiedzi jest prawidłowa). Ocenę pozytywną otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 13 punktów. System ocen wzorowany jest na systemie ocen ECTS.

Oceny:

2,0: 0-12 punktów

3,0: 13-14 punktów

3,5: 15-16 punktów

4,0: 17-21 punkty

4,5: 22-23 punktów

5,0: 24-25 punktów

Wykład: sprawozdania na ocenę + kolokwium lub odpowiedź ustna.

Ćwiczenia: sprawozdania.

Forma przesłania prac/złożenia egzaminu/zaliczeń:

Sprawozdania należy przesyłać do końca maja. Egzamin w terminie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.

Wpływ na ocenę końcową: 30% oceny końcowej z przedmiotu wynika z ocen uzyskanych z kolokwium/kolokwiów, 70% z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie kolokwiów.

Zasady archiwalne - wcześniejsze lata:

Forma zaliczenia przedmiotu: test obejmujący 40 pytań (jedna na trzy odpowiedzi jest prawidłowa). Ocenę pozytywną otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 21 punktów. System ocen wzorowany jest na systemie ocen ECTS.

Oceny:

2,0: 0-20 punktów

3,0: 21-22 punkty

3,5: 23-27 punktów

4,0: 28-33 punkty

4,5: 34-38 punktów

5,0: 39-40 punktów

Forma zaliczeniowa w trybie e-learningowym (online) stosowanym w związku z zagrożeniem epidemicznym:

Wykład: sprawozdania na ocenę + kolokwium lub odpowiedź ustna.

Ćwiczenia: sprawozdania.

Forma przesłania prac/złożenia egzaminu/zaliczeń:

Przesłanie przez Moodle, bądź drogą e-mailową, możliwa rozmowa przez Microsoft Teams w ramach ewentualnych odpowiedzi.

Sprawozdania należy przesyłać do końca maja. Egzamin w terminie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.

Przewiduje się co najmniej 1 kolokwium dotyczące części materiału dydaktycznego (opisowe lub w formie testu).

Wpływ na ocenę końcową: 30% oceny końcowej z przedmiotu wynika z ocen uzyskanych z kolokwium/kolokwiów, 70% z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie kolokwiów.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakresem przedmiotu objęto instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, wodociągowe i inne, stosowane w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana będzie analizy materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona będzie możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione zostaną współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Przygotowanie z budownictwa, termodynamiki oraz mechaniki płynów.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakres przedmiotu obejmuje omówienie nowoczesnych technologii w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wodociągowych i innych, stosowanych w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana jest analiza materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona jest możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione są współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Link do kanału na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a23cecd8b32b9446da2eb6b1738e1290c%40thread.tacv2/conversations?groupId=a74607a9-724d-4e30-909a-9c9eb115eff1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Przygotowanie z matematyki na poziomie akademickim.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakres przedmiotu obejmuje omówienie nowoczesnych technologii w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wodociągowych i innych, stosowanych w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana jest analiza materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona jest możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione są współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS lecture: 1

[1 ECTS = 30 hours]

Participation in the lecture (direct contact with the lecturer): 15 hours

Preparation for the exam: 12 hours

Consultation: 3 hours

Total: 30 hours [1 ECTS]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych. W szczególności rozpatrywane są rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Zakres przedmiotu obejmuje omówienie nowoczesnych technologii w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wodociągowych i innych, stosowanych w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ponadto w ramach przedmiotu:

- Dokonana jest analiza materiałów źródłowych branżowych polskich i zagranicznych (analiza rozwiązań oferowanych przez podmioty obecne na rynku);

- Sprawdzona jest możliwość uzyskania korzyści energetycznych oraz środowiskowych, wynikających ze stosowania danych rozwiązań technologicznych;

- Omówione są współczesne trendy związane z rozwojem technologii instalacyjnych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa/obowiązkowa (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji): Materiały branżowe pochodzące ze stron producentów, pozyskiwane na bieżąco, w trakcie realizacji semestru z aktualizowanych stron producentów.

W tym:

- katalogi do doboru urządzeń i przewodów oraz armatury instalacyjnej,

- poradniki,

- dostępne aktualne opracowania zawierające analizy zaleceń według obowiązujących norm,

- rozporządzenia i ustawy (z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP),

Literatura uzupełniająca:

- instrukcje wybranych programów komputerowych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)