Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-12-34
Kod Erasmus / ISCED: 01.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zdegradowanych
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty do wyboru dla I r. II stopnia IS - specjalność Technologie gospodarki cyrkulacyjnej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład - IS2P_W01

Ćwiczenia - IS2P_U01 IS2P_U05 IS2P_U07

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu gospodarki odpadami.

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wiedzy i rozwiązań z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja wiedzy i rozwiązań z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych. Analizowane będą: procedury prawne i administracyjne, efekty społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty finansowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

• Ustawa o rewitalizacji.

• Prawo ochrony środowiska,

• Ministerstwo infrastruktury - podręcznik rewitalizacji. Zasady procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. - Urząd mieszkalnictwa i rozwoju miast, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

• Prawo geologiczne i górnicze,

• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

• Prawo budowlane,

• Prawo wodne,

• Ustawa o lasach,

• Ustawa o opłatach o podatkach lokalnych oraz stosowne rozporządzenia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt przedmiotowy nr 1 - Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu rozwiązania techniczne i technologiczne rewitalizacji terenów zdegradowanych, np.: poprzemysłowych, miejskich, powojskowych, przyrodniczym. Potrafi powiązać nabytą wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków degradacji z możliwościami technicznymi przywrócenia obiektów zdegradowanych do standardów technicznych i środowiskowych. Absolwent zna i rozumie w podstawowym stopniu procedury prawne i administracyjne oraz finansowanie programów rewitalizacji. Potrafi dla konkretnego przypadku przedstawić cele rekultywacji oraz skuteczne narzędzia realizacji zakładanych celów (IS2P_W01).

Efekt przedmiotowy nr 2 - Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do zrozumienia złożonych problemów rewitalizacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych. Potrafi wykorzystać akty prawne, opracowania naukowe i techniczne do ceny i krytycznej analizy stanu degradacji i kierunków rewitalizacji (IS2P_U01).

Efekt przedmiotowy nr 3– Absolwent potrafi komunikować się ze specjalistami z różnych dziedzin w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz opinii. Potrafi formułować i monitorować realizowane cele rewitalizacji takie jak: społeczne, gospodarcze wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców, ochrony zasobów przyrodniczych i historycznych (IS2P_U05).

Efekt przedmiotowy nr 4 – Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu zagospodarowania i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 oraz specjalistyczną terminologią ( IS2P_U07).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

Student w zakresie wiedzy:

- na ocenę 5 (bdb) – posiada kompletną wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków degradacji środowiska. Potrafi bardzo dobrze ocenić stopień degradacji środowiska i zaplanować działania naprawcze. Bardzo dobrze zna sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych. Bardzo dobrze potrafi uwzględnić potrzeby społeczne w procesie rewitalizacji.

- na ocenę 4 (db) - posiada wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków degradacji środowiska. Potrafi dobrze ocenić stopień degradacji środowiska i zaplanować działania naprawcze. Dobrze zna sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych. Potrafi uwzględnić potrzeby społeczne w procesie rewitalizacji.

- na ocenę 3 (dst) - zna podstawowe pojęcia dotyczące przyczyn i skutków degradacji środowiska. Potrafi ocenić stopień degradacji środowiska i zaplanować działania naprawcze. Potrafi wskazać sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych. Potrafi uwzględnić potrzeby społeczne w procesie rewitalizacji.

- na ocenę 2 (ndst) - nie zna podstawowych pojęć dotyczących przyczyn i skutków degradacji środowiska. Nie potrafi ocenić stopnia degradacji środowiska i zaplanować działań naprawczych. Nie zna sposobów zagospodarowania terenów zdegradowanych. Nie potrafi uwzględnić potrzeb społecznych w procesie rewitalizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Sułek
Prowadzący grup: Marian Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wiedzy i rozwiązań z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych. Analizowane będą: procedury prawne i administracyjne, efekty społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty finansowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

• Ustawa o rewitalizacji.

• Prawo ochrony środowiska,

• Ministerstwo infrastruktury - podręcznik rewitalizacji. Zasady procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. - Urząd mieszkalnictwa i rozwoju miast, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

• Prawo geologiczne i górnicze,

• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

• Prawo budowlane,

• Prawo wodne,

• Ustawa o lasach,

• Ustawa o opłatach o podatkach lokalnych oraz stosowne rozporządzenia.

Wymagania wstępne:

Gospodarka odpadami, rekultywacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Sułek
Prowadzący grup: Marian Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wiedzy i rozwiązań z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych. Analizowane będą: procedury prawne i administracyjne, efekty społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty finansowe.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Literatura podstawowa

• Ustawa o rewitalizacji.

• Prawo ochrony środowiska,

• Ministerstwo infrastruktury - podręcznik rewitalizacji. Zasady procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. - Urząd mieszkalnictwa i rozwoju miast, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

• Prawo geologiczne i górnicze,

• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

• Prawo budowlane,

• Prawo wodne,

• Ustawa o lasach,

• Ustawa o opłatach o podatkach lokalnych oraz stosowne rozporządzenia.

Wymagania wstępne:

Gospodarka odpadami, rekultywacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Sułek
Prowadzący grup: Marian Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wiedzy i rozwiązań z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wiedzy i rozwiązań z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych. Analizowane będą: procedury prawne i administracyjne, efekty społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty finansowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

• Ustawa o rewitalizacji.

• Prawo ochrony środowiska,

• Ministerstwo infrastruktury - podręcznik rewitalizacji. Zasady procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. - Urząd mieszkalnictwa i rozwoju miast, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

• Prawo geologiczne i górnicze,

• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

• Prawo budowlane,

• Prawo wodne,

• Ustawa o lasach,

• Ustawa o opłatach o podatkach lokalnych oraz stosowne rozporządzenia.

Wymagania wstępne:

Gospodarka odpadami, rekultywacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Sułek
Prowadzący grup: Marian Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

Udział w wykładzie - 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę -15 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma: 35 godzin

Punkty ECTS - 35/30 - 1


Ćwiczenia:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma: 65 godzin

Punkty ECTS - 65/30 - 2

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wiedzy i rozwiązań z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy i rozwiązań z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych. Analizowane będą: procedury prawne i administracyjne, efekty społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty finansowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

• Ustawa o rewitalizacji.

• Prawo ochrony środowiska,

• Ministerstwo infrastruktury - podręcznik rewitalizacji. Zasady procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. - Urząd mieszkalnictwa i rozwoju miast, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

• Prawo geologiczne i górnicze,

• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

• Prawo budowlane,

• Prawo wodne,

• Ustawa o lasach,

• Ustawa o opłatach o podatkach lokalnych oraz stosowne rozporządzenia.

Wymagania wstępne:

Gospodarka odpadami, rekultywacja.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)