Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

English in Environmental Engineering

General data

Course ID: WB-IS-II-12-39
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: English in Environmental Engineering
Name in Polish: Język angielski w inżynierii środowiska
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Efekty kształcenia: IS2P_W01; IS2P_U01; IS2P_U07; IS2P_U09; IS2P_U11; IS2P_K01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Zaliczenie lektoratu z języka obcego.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym językiem angielskim z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii.

Full description: (in Polish)

Pierwsza część zajęć polega na poznaniu słownictwa z jęz. angielskiego dot. zanieczyszczeń, odpadów, radioaktywności, gospodarki wodno-ściekowej, eutrofizacji, jakości powietrza, monitoringu, wylesienia, kwaśnych deszczy, środowiska miejskiego i świadomości ekologicznej. Następna część to analiza tekstów raportów dot. emisji gazów cieplarnianych, efektywności ekonomicznej inwestycji oraz śladu wodnego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Tertil R., Słownictwo ochrony środowiska. Aura znaczeń / The Aura of meaning, Społeczny Instytut Ekologiczny, materiał powielony,

2. Czekierda K., Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, English - Polish i Polish-English, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995,

Literatura uzupełniająca:

1. The Environmental Implementation Review 2019. Country Report Poland, European Commission, Brussels 2019,

2. State of the Environment in Poland. 2011 Signals, Chief Inspectorate for Environmental Protection, Warsaw 2011,

3. Trends and projections in Europe 2019. Tracking progress towards Europe's climate and energy targets, EEA Report No 15/2019, European Environment Agency, Luxembourg 2019,

4. Cygler M., Miłaszewski R. (red.), Materials for studying water supply and water pollution control economics, Foundation of Environmnetal and Resource Economists, Białystok 2008,

5. Foldery i materiały informacyjne w jęz. angielskim.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

IS2P_W01 - w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem.

Umiejętności. Absolwent potrafi:

IS2P_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,

IS2P_U07 - komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,

IS2P_U09 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią,

IS2P_U11 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach,

IS2P_U12 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

IS2P_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

Punkty ECTS: 2

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie tłumaczenia tekstu specjalistycznego - 30 godz.

Suma - 60 godz.

Liczba ECTS: 60 godz. /30(25) godz. = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

(1) Wiedza:

ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy ze specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii,

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę ze specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii,

ocena 4 (db): student opanował podstawową wiedzę ze specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii,

ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową wiedzę ze specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii,

(2) Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi korzystać z literatury anglojęzycznej z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii,

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności korzystania z literatury anglojęzycznej z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii,

ocena 4 (db): student posiada umiejętności korzystania z literatury anglojęzycznej z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii,

Ocena końcowa:

- aktywność na ćwiczeniach,

- przygotowanie tłumaczenia tekstu specjalistycznego, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym językiem angielskim z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Tertil R., Słownictwo ochrony środowiska. Aura znaczeń / The Aura of meaning, Społeczny Instytut Ekologiczny, materiał powielony,

2. Czekierda K., Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, English - Polish i Polish-English, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995,

Literatura uzupełniająca:

1. The Environmental Implementation Review 2019. Country Report Poland, European Commission, Brussels 2019,

2. State of the Environment in Poland. 2011 Signals, Chief Inspectorate for Environmental Protection, Warsaw 2011,

3. Trends and projections in Europe 2019. Tracking progress towards Europe's climate and energy targets, EEA Report No 15/2019, European Environment Agency, Luxembourg 2019,

4. Cygler M., Miłaszewski R. (red.), Materials for studying water supply and water pollution control economics, Foundation of Environmnetal and Resource Economists, Białystok 2008,

5. Foldery i materiały informacyjne w jęz. angielskim.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zaliczenie lektoratu z języka obcego.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6FXSnUk-DLiNm0Bu_u4_DIMHmMescTa2X1M7r2vo3D01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a5d4bd44-51ae-425a-af05-acc26456902e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym językiem angielskim z dziedziny inżynierii środowiska i ekonomii.

Full description: (in Polish)

Pierwsza część zajęć polega na poznaniu słownictwa z jęz. angielskiego dot. zanieczyszczeń, odpadów, radioaktywności, gospodarki wodno-ściekowej, eutrofizacji, jakości powietrza, monitoringu, wylesienia, kwaśnych deszczy, środowiska miejskiego i świadomości ekologicznej. Następna część to analiza tekstów raportów dot. emisji gazów cieplarnianych, efektywności ekonomicznej inwestycji oraz śladu wodnego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Tertil R., Słownictwo ochrony środowiska. Aura znaczeń / The Aura of meaning, Społeczny Instytut Ekologiczny, materiał powielony,

2. Czekierda K., Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, English - Polish i Polish-English, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995,

Literatura uzupełniająca:

1. The Environmental Implementation Review 2019. Country Report Poland, European Commission, Brussels 2019,

2. State of the Environment in Poland. 2011 Signals, Chief Inspectorate for Environmental Protection, Warsaw 2011,

3. Trends and projections in Europe 2019. Tracking progress towards Europe's climate and energy targets, EEA Report No 15/2019, European Environment Agency, Luxembourg 2019,

4. Cygler M., Miłaszewski R. (red.), Materials for studying water supply and water pollution control economics, Foundation of Environmnetal and Resource Economists, Białystok 2008,

5. Foldery i materiały informacyjne w jęz. angielskim.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zaliczenie lektoratu z języka obcego.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)