Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Student internship

General data

Course ID: WB-IS-II-13-PR
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Student internship
Name in Polish: Praktyki
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla II r. II stopnia IS - specjalność - specjalność Technologie gospodarki cyrkulacyjnej
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 8.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) IS2P_W01; IS2P_U05; IS2P_U07; IS2P_U19; IS2P_U20; IS2P_K01; IS2P_K02; IS2P_K03; IS2P_K06; IS2P_K07; IS2P_K08

Preliminary Requirements:

(in Polish) w zależności od zakładu pracy wiedza związana z inżynierią środowiska

Short description: (in Polish)

Praktyki mają na celu poszerzenie i zastosowanie w praktyce zawodowej wiedzy zdobywanej w trakcie studiów, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie w efektami kształcenia przyjętymi dla kierunku Inżynieria Środowiska. Ich celem jest również kształtowanie umiejętności zawodowych właściwych dla miejsca odbywania praktyk.

Zgodnie z programami kształcenia praktyki studentów Inżynierii Środowiska trwają nie krócej niż 240 godzin.

Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk wystawiane są przez Biuro Karier.

Full description: (in Polish)

Praktyki mogą odbywać się min. w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych, biurach projektowych laboratoriach lub innych jednostkach organizacyjnych, przy czym charakter odbywanych praktyk powinien być zgodny z profilem kierunku studiów.

Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez Biuro Karier UKSW.

Studenci mogą odbywać praktyki również w wybranych przez siebie Instytucjach, przy czym muszą one być zgodne z profilem kierunku studiów i w wymiarze liczby godzin przewidzianych w programie studiów. W tym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt 1: absolwent zna i rozumiem w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczących metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem inżynieria środowiska [IS2P_W01]

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt 2: absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z inżynierią środowiska [IS2P_U05]

Efekt 3: absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne dotyczące inżynierii środowiska ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców [IS2P_U07]

Efekt 4: absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii właściwych dla inżynierii środowiska, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską [IS2P_U19]

Efekt 5: absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu potrafi wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla inżynierii środowiska [IS2P_U20]

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 6: absolwent jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczącej inżynierii środowiska [IS2P_K01]

Efekt 7: absolwent jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczących inżynierii środowiska [IS2P_K02]

Efekt 8: absolwent jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego [IS2P_K03]

Efekt 9: absolwent jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym rozwijania dorobku zawodu [IS2P_K06]

Efekt 10: absolwent jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym podtrzymywania etosu zawodu [IS2P_K07]

Efekt 11: absolwent jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad [IS2P_K08]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Praktyka jest zaliczana na podstawie dokumentów wskazanych w Regulaminie praktyk studenckich w UKSW - wypełnionego dzienniczka praktyk z opisem przebiegu pracy oraz karty praktykanta, zatwierdzonych przez Instytucję przyjmującą studenta.

Zaliczenie praktyk stanowi warunek zaliczenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

Weryfikacja osiągniętych efektów odbywa się na podstawie oceny osoby nadzorującej praktykanta w instytucji przyjmującej, a formalnego zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Wiedza:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z inżynierią środowiska.

Umiejętności:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi ocenić procesów, rozwiązań technicznych dotyczących inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi ocenić procesy, rozwiązania techniczne dotyczące inżynierii środowiska.

Kompetencje:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia technologii dla ludzi.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent zna znaczenie wiedzy technologicznej dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Practical placement: (in Polish)

Program praktyk stanowi uzupełnienie procesu kształcenia studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W toku praktyk student kierunku Inżynieria Środowiska powinien uzyskać kompetencje społeczne wskazane w opisie efektów kształcenia. Praktyki powinny przygotować studenta do podjęcia pracy zawodowej, w tym do profesjonalnego postępowania przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, organizacji pracy, aktywnego współdziałania w zespole.

Student powinien mieć możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku studiów przez aktywne uczestnictwo w pracy instytucji przyjmującej.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 240 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Macherzyński
Group instructors: Bartłomiej Macherzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 240 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Macherzyński
Group instructors: Bartłomiej Macherzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

wiedza, umiejętności i kompetencje z całego programu studiów inżynierskich

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 240 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Macherzyński
Group instructors: Bartłomiej Macherzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 240 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Macherzyński
Group instructors: Bartłomiej Macherzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:


Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w praktykach - 240 h

suma: 240h [240/30=8]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)