Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-21-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II r. II stopnia IS - specjalność - specjalność Technologie gospodarki cyrkulacyjnej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia:

IS2P_W01; IS2P_W02; IS2P_U01; IS2P_U12; IS2P_U16; IS2P_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem

Pełny opis:

Zasoby wodne i ich wykorzystanie, koszty środowiskowe, zasobowe oraz ich internalizacja za pomocą opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza efektywności kosztowej systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, organizacja i zarządzanie sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1 - student zna problemy ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2 - przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich student potrafi dostrzegać ich aspekty ekonomiczne,

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji:

Efekt przedmiotowy 3 - student uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód oraz zasięgania opinii ekspertów.,

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Kryteria oceniania:

(1) Wiedza:

- ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

- ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

- ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, z niepełną wiedzą dotyczącą ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

- ocena 5 (bdb): student opanował w pełni podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, z pełną wiedzą dotyczącą ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

(2) Umiejętności:

- ocena 2 (ndst): student nie potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 3 (dst): student potrafi, w ograniczonym stopniu, dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 4 (db): student potrafi poprawnie opracować wstępną analizę ekonomiczną działań inżynierskich, podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi opracować wstępną analizę ekonomiczną działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

(3) Kompetencje:

- ocena 2 (ndst): student nie ma świadomości ważności i nie rozumie ekonomicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej,

- ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu ma świadomość ważności i rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

- ocena 4 (db): student ma świadomość ważności i dobrze rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

- ocena 5 (bdb): student ma bardzo dobrą świadomość ważności i doskonale rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej.

Ocena końcowa:

- aktywność na zajęciach,

- egzamin pisemny, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

ĆWICZENIA

Kryteria oceniania:

(1) Wiedza:

- ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

- ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

- ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, z niepełną wiedzą dotyczącą ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

- ocena 5 (bdb): student opanował w pełni podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, z pełną wiedzą dotyczącą ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

(2) Umiejętności:

- ocena 2 (ndst): student nie potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 3 (dst): student potrafi, w ograniczonym stopniu, dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 4 (db): student potrafi poprawnie opracować wstępną analizę ekonomiczną działań inżynierskich, podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi opracować wstępną analizę ekonomiczną działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

(3) Kompetencje:

- ocena 2 (ndst): student nie ma świadomości ważności i nie rozumie ekonomicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej,

- ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu ma świadomość ważności i rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

- ocena 4 (db): student ma świadomość ważności i dobrze rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

- ocena 5 (bdb): student ma bardzo dobrą świadomość ważności i doskonale rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej.

Ocena końcowa:

- aktywność na zajęciach,

- kolokwium pisemne, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Miłaszewski
Prowadzący grup: Rafał Miłaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasoby wodne i ich wykorzystanie, koszty środowiskowe, zasobowe oraz ich internalizacja za pomocą opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza efektywności kosztowej systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, organizacja i zarządzanie sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Miłaszewski
Prowadzący grup: Rafał Miłaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasoby wodne i ich wykorzystanie, koszty środowiskowe, zasobowe oraz ich internalizacja za pomocą opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza efektywności kosztowej systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, organizacja i zarządzanie sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Miłaszewski
Prowadzący grup: Rafał Miłaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS: 1

Udział w zajęciach: - 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.

Suma – 30 godz.

Liczba ECTS: 30 godz. /30 godz. = 1 ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zasoby wodne i ich wykorzystanie, koszty środowiskowe, zasobowe oraz ich internalizacja za pomocą opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza efektywności kosztowej systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, organizacja i zarządzanie sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Literatura:

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)