Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Energy management in buildings

General data

Course ID: WB-IS-II-21-06
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Energy management in buildings
Name in Polish: Gospodarka energią w budynkach
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla II r. II stopnia IS - specjalność - specjalność Technologie gospodarki cyrkulacyjnej
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a595ed41af4dd48c2b58f2d36d2532fca%40thread.tacv2/Gospodarka%2520energi%25C4%2585%2520w%2520budynkach%2520-%2520wyk%25C5%2582ad?groupId=e423f32c-9410-4a1d-9a22-a15c4b1de7ca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

IS2P_W01 IS2P_U01

IS2P_U12 IS2P_U15

IS2P_K01

Short description: (in Polish)

Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania energią w budynkach. Pojęcia w ramach obowiązujących przepisów. Obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście budownictwa energooszczędnego i pasywnego/bilansu cieplnego budynków. Energooszczędność, budownictwo zrównoważone, klasy energetyczne budynków, metodyka wykonywania obliczeń bilansu cieplnego, sposoby racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, building intelligence, Smart Home.

Full description:

The subject is to learn the principles of designing energy-efficient buildings, as well as those with increased energy efficiency, in particular passive ones. As part of the course, the student learns about the applicable regulations and standards in force in Poland in the field of the subject matter. As part of the course, the student learns the basic concepts and definitions concerning rational energy management in buildings. The student learns the applicable Polish and European standards in the context of the development of energy-saving construction in Poland, including passive construction, as well as learns how to improve the energy efficiency of the building through appropriate insulation, modernization of existing building installations, recuperation, use of insolation gains, appropriate design of the building envelope, location, skilful use of any additional heat gains in the building. The subject will cover issues related to basic concepts and definitions in the field of energy efficiency and energy management in buildings, within the framework of applicable regulations, applicable Polish and European standards in the context of energy-saving and passive construction / heat balance of buildings, energy efficiency, sustainable construction, energy classes of buildings , methodology of performing heat balance calculations, methods of rational energy management in buildings, building intelligence, Smart Home.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a595ed41af4dd48c2b58f2d36d2532fca%40thread.tacv2/Gospodarka%2520energi%25C4%2585%2520w%2520budynkach%2520-%2520wyk%25C5%d82ad?23-4groupa%d82ad? -9a22-a15c4b1de7ca & tenantId = 12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązująca:

- Ustawa Prawo budowlane i powiązane przepisy wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

- Wybrane, powiązane tematycznie z przedmiotem, obowiązujące normy z zakresu budownictwa (przywołane i aktualnie w okresie realizacji przedmiotu wyszczególnione ustawowo);

- Wybrana aktualnie dostępna literatura branżowa dotycząca tematyki budownictwa energooszczędnego i pasywnego w wersji drukowanej lub elektronicznej.

Literatura uzupełniająca:

- Dostępne w wersji elektronicznej materiały branżowe na portalach instytucjonalnych i firmowych (wybrane podmioty oferujące aktualne, nowe technologie) poświęconych tematyce budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Dodatkowe informacje dotyczące wymaganej literatury (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

- Aktualne przepisy i normy (m. in. PN-EN 12831, PN-EN ISO 6946), powiązane z tematyką termomodernizacji budynków;

- Aktualna literatura branżowa pojawiająca się w przedmiotowym okresie w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska, powiązana z obszarem standardów energetycznych budynków;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 228, poz. 1514);

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i inne powiązane dyrektywy;

- Aktualny poradnik H. Recknagel, E. Sprenger, E. R. Schramek „Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo”;

- Wszelkie publikacje czołowych fizyków budowli w Polsce (L.Wolski. P.Klemm i inni);

- Materiały informacyjne i instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego w ramach przedmiotu oraz strona internetowa producenta oprogramowania (www.wufi.de, www.antherm.com i inne, wybrane, dotyczące aktualnego na rynku oprogramowania, a przydatne do zajęć, np. z serwisu www.sankom.pl)

- Dokumentacja aktualnego oprogramowanie komputerowego.

Literatura uzupełniająca (w tym dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów):

- Dokumentacja techniczna programu WUFI i innych programów takich jak AnTherm itp. programy do obliczeń w ramach analiz problemów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych i w ramach fizyki budowli;

- Aktualne publikacje w zakresie przedmiotowej tematyki, na bieżąco aktualizowane, z czasopism branżowych takich jak „Materiały Budowlane”, „IZOLACJE”, „Rynek Instalacyjny”;

- Wszelkie aktualne publikacje naukowe z przedmiotowego zakresu oraz materiały branżowe producentów materiałów termoizolacyjnych, urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Subject learning outcomes in terms of knowledge:

Subject effect 1: the graduate knows and understands: to a greater extent - selected facts, objects and phenomena, as well as methods and theories related to them, explaining the complex relationships between them, constituting advanced general knowledge in the field of energy management in buildings, creating theoretical, structured and theoretically founded foundations knowledge covering key issues and selected issues in the field of advanced detailed knowledge of energy management in buildings - as well as practical application of this knowledge in the professional activity of an environmental engineer [IS2P_W01]

Subject Learning Outcomes for Skills:

Subject effect 1: the graduate is able to: use his knowledge - formulate and solve complex and unusual engineering problems related to energy management in buildings and perform tasks in an innovative way in unpredictable conditions related to the assessment of the heat balance based on design documentation or measurement by: - ​​proper selection of sources and information derived from them [IS2P_U01]

Subject effect 2: the graduate is able to: use his knowledge - formulate and solve complex and unusual engineering problems related to the heat balance of the building and energy management in the building, and perform tasks in an innovative manner in unpredictable conditions related to different conditions in real buildings or on the basis of building design documentation by : independently plan and implement one's own lifelong learning and direct others in this area [IS2P_U12]

Subject effect 3: the graduate is able to: identify and formulate the specification of engineering tasks related to the assessment of energy consumption in a building and solve them: - see their systemic and non-technical aspects, including ethical aspects [IS2P_U15]

Subject learning outcomes in terms of social competences:

Subject effect 1: the graduate is ready to: critically evaluate his knowledge and received content related to the building design documentation in the field of energy management [IS2P_K01]

Assessment methods and assessment criteria:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

Na ocenę 2 (ndst) student miernie zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu gospodarki energią w budynkach, tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej gospodarowania energią w budynkach – jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej inżyniera środowiska

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu gospodarki energią w budynkach, tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej gospodarowania energią w budynkach – jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej inżyniera środowiska

Na ocenę 4 (db) student dobrze zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu gospodarki energią w budynkach, tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej gospodarowania energią w budynkach – jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej inżyniera środowiska

Na ocenę 5 (bdb) student bardzo dobrze zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu gospodarki energią w budynkach, tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej gospodarowania energią w budynkach – jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej inżyniera środowiska

Kryteria oceniania w zakresie umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst) student miernie potrafi: wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie związane z gospodarowaniem energią w budynkach oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach związanych z oceną bilansu cieplnego na podstawie dokumentacji projektowej lub obmiaru przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, jak również wykonywać zadania w nieprzewidywanych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się, identyfikować i formułować specyfikacje zadań inżynierskich, dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne, wykonywać zadania w sposób innowacyjny

Na ocenę 3 (dst) potrafi: wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie związane z gospodarowaniem energią w budynkach oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach związanych z oceną bilansu cieplnego na podstawie dokumentacji projektowej lub obmiaru przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, jak również wykonywać zadania w nieprzewidywanych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się, identyfikować i formułować specyfikacje zadań inżynierskich, dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne, wykonywać zadania w sposób innowacyjny

Na ocenę 4 (db) potrafi: wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie związane z gospodarowaniem energią w budynkach oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach związanych z oceną bilansu cieplnego na podstawie dokumentacji projektowej lub obmiaru przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, jak również wykonywać zadania w nieprzewidywanych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się, identyfikować i formułować specyfikacje zadań inżynierskich, dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne, wykonywać zadania w sposób innowacyjny

Na ocenę 5 (bdb) potrafi: wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie związane z gospodarowaniem energią w budynkach oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach związanych z oceną bilansu cieplnego na podstawie dokumentacji projektowej lub obmiaru przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, jak również wykonywać zadania w nieprzewidywanych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się, identyfikować i formułować specyfikacje zadań inżynierskich, dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne, wykonywać zadania w sposób innowacyjny

Kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych:

Na ocenę 2 (ndst) student w stopniu miernym jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści związanych z dokumentacją projektową budynku w zakresie gospodarowania energią

Na ocenę 3 (dst) w stopniu dostatecznym jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści związanych z dokumentacją projektową budynku w zakresie gospodarowania energią

Na ocenę 4 (db) w stopniu dobrym jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści związanych z dokumentacją projektową budynku w zakresie gospodarowania energią

Na ocenę 5 (bdb) w stopniu bardzo dobrym jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści związanych z dokumentacją projektową budynku w zakresie gospodarowania energią

Sprawdziany pisemne w trakcie semestru, kolokwia, egzamin końcowy w formie testu, opisowy lub w formie zadaniowej. Zaliczenie wszelkich sprawdzianów pisemnych. Wykonanie, w ramach danego sprawdzianu obejmującego zadania, minimalnej liczby zadań oraz wykonanie ich w sposób właściwy pod względem merytorycznym lub - w przypadku punktowego systemu oceny - uzyskanie ponad połowy możliwych do uzyskania punktów.

Wykład: Egzamin pisemny. W przypadku testu – zaliczenie uzyskuje się powyżej 50% uzyskanych poprawnych odpowiedzi.

Ćwiczenia: zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów obejmujących zadania obliczeniowe lub zagadnienia teoretyczne, powiązane z rozwiązywanymi zadaniami.

Wykład ma charakter nieobowiązkowy, jednak ze względu na bardzo praktyczny charakter wiedzy - zalecana jest obecność, szczególnie w kontekście konieczności uzyskania przez studenta założonych efektów kształcenia się/uczenia się.

Wykład: zaliczenie testu lub pisemnego sprawdzianu w formie odpowiedzi na pytania opisowe (2-3 pytania). W przypadku testu zalicza co najmniej połowa punktów (możliwe jest dostosowanie punktacji do rezultatów w skali całej grupy, np. niewielkie obniżenie dolnego progu punktacji).

W przypadku pytań opisowych - co najmniej jedno pytanie - w pełni prawidłowa odpowiedź oraz co najmniej w niewielkim stopniu drugie pytanie. W przypadku 3 pytań - niezbędna jest prawidłowa odpowiedź w stopniu zadowalającym co najmniej na dwa pytania.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a595ed41af4dd48c2b58f2d36d2532fca%40thread.tacv2/Gospodarka%2520energi%25C4%2585%2520w%2520budynkach%2520-%2520wyk%25C5%2582ad?groupId=e423f32c-9410-4a1d-9a22-a15c4b1de7ca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania energią w budynkach. Pojęcia w ramach obowiązujących przepisów. Obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście budownictwa energooszczędnego i pasywnego/bilansu cieplnego budynków. Energooszczędność, budownictwo zrównoważone, klasy energetyczne budynków, metodyka wykonywania obliczeń bilansu cieplnego, sposoby racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, building intelligence, Smart Home.

Full description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu poznanie zasad projektowania budynków energooszczędnych, jak również o zwiększonej energooszczędności, w tym w szczególności pasywnych. W ramach przedmiotu student poznaje obowiązujące przepisy oraz normy obowiązujące w Polsce w zakresie przedmiotowej tematyki. W ramach przedmiotu student poznaje podstawowe pojęcia i definicje dotyczące racjonalnego gospodarowania energią w budynkach. Student poznaje obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście rozwoju energooszczędnego budownictwa w Polsce, w tym budownictwa pasywnego, jak również poznaje sposoby poprawy energooszczędności budynku poprzez odpowiednie docieplenie, modernizację istniejących instalacji budowlanych, rekuperację, wykorzystanie zysków od nasłonecznienia, odpowiednie zaprojektowanie obudowy budynku, usytuowanie, umiejętne wykorzystanie wszelkich dodatkowych zysków ciepła w budynku. W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć i definicji z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania energią w budynkach, w ramach obowiązujących przepisów, obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście budownictwa energooszczędnego i pasywnego/bilansu cieplnego budynków, energooszczędność, budownictwo zrównoważone, klasy energetyczne budynków, metodyka wykonywania obliczeń bilansu cieplnego, sposoby racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, building intelligence, Smart Home.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a595ed41af4dd48c2b58f2d36d2532fca%40thread.tacv2/Gospodarka%2520energi%25C4%2585%2520w%2520budynkach%2520-%2520wyk%25C5%2582ad?groupId=e423f32c-9410-4a1d-9a22-a15c4b1de7ca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązująca:

- Ustawa Prawo budowlane i powiązane przepisy wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

- Wybrane, powiązane tematycznie z przedmiotem, obowiązujące normy z zakresu budownictwa (przywołane i aktualnie w okresie realizacji przedmiotu wyszczególnione ustawowo);

- Wybrana aktualnie dostępna literatura branżowa dotycząca tematyki budownictwa energooszczędnego i pasywnego w wersji drukowanej lub elektronicznej.

Literatura uzupełniająca:

- Dostępne w wersji elektronicznej materiały branżowe na portalach instytucjonalnych i firmowych (wybrane podmioty oferujące aktualne, nowe technologie) poświęconych tematyce budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Dodatkowe informacje dotyczące wymaganej literatury (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

- Aktualne przepisy i normy (m. in. PN-EN 12831, PN-EN ISO 6946), powiązane z tematyką termomodernizacji budynków;

- Aktualna literatura branżowa pojawiająca się w przedmiotowym okresie w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska, powiązana z obszarem standardów energetycznych budynków;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 228, poz. 1514);

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i inne powiązane dyrektywy;

- Aktualny poradnik H. Recknagel, E. Sprenger, E. R. Schramek „Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo”;

- Wszelkie publikacje czołowych fizyków budowli w Polsce (L.Wolski. P.Klemm i inni);

- Materiały informacyjne i instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego w ramach przedmiotu oraz strona internetowa producenta oprogramowania (www.wufi.de, www.antherm.com i inne, wybrane, dotyczące aktualnego na rynku oprogramowania, a przydatne do zajęć, np. z serwisu www.sankom.pl)

- Dokumentacja aktualnego oprogramowanie komputerowego.

Literatura uzupełniająca (w tym dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów):

- Dokumentacja techniczna programu WUFI i innych programów takich jak AnTherm itp. programy do obliczeń w ramach analiz problemów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych i w ramach fizyki budowli;

- Aktualne publikacje w zakresie przedmiotowej tematyki, na bieżąco aktualizowane, z czasopism branżowych takich jak „Materiały Budowlane”, „IZOLACJE”, „Rynek Instalacyjny”;

- Wszelkie aktualne publikacje naukowe z przedmiotowego zakresu oraz materiały branżowe producentów materiałów termoizolacyjnych, urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawy budownictwa.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania energią w budynkach. Pojęcia w ramach obowiązujących przepisów. Obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście budownictwa energooszczędnego i pasywnego/bilansu cieplnego budynków. Energooszczędność, budownictwo zrównoważone, klasy energetyczne budynków, metodyka wykonywania obliczeń bilansu cieplnego, sposoby racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, building intelligence, Smart Home.

Full description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu poznanie zasad projektowania budynków energooszczędnych, jak również o zwiększonej energooszczędności, w tym w szczególności pasywnych. W ramach przedmiotu student poznaje obowiązujące przepisy oraz normy obowiązujące w Polsce w zakresie przedmiotowej tematyki. W ramach przedmiotu student poznaje podstawowe pojęcia i definicje dotyczące racjonalnego gospodarowania energią w budynkach. Student poznaje obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście rozwoju energooszczędnego budownictwa w Polsce, w tym budownictwa pasywnego, jak również poznaje sposoby poprawy energooszczędności budynku poprzez odpowiednie docieplenie, modernizację istniejących instalacji budowlanych, rekuperację, wykorzystanie zysków od nasłonecznienia, odpowiednie zaprojektowanie obudowy budynku, usytuowanie, umiejętne wykorzystanie wszelkich dodatkowych zysków ciepła w budynku. W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć i definicji z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania energią w budynkach, w ramach obowiązujących przepisów, obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście budownictwa energooszczędnego i pasywnego/bilansu cieplnego budynków, energooszczędność, budownictwo zrównoważone, klasy energetyczne budynków, metodyka wykonywania obliczeń bilansu cieplnego, sposoby racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, building intelligence, Smart Home.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a595ed41af4dd48c2b58f2d36d2532fca%40thread.tacv2/Gospodarka%2520energi%25C4%2585%2520w%2520budynkach%2520-%2520wyk%25C5%2582ad?groupId=e423f32c-9410-4a1d-9a22-a15c4b1de7ca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązująca:

- Ustawa Prawo budowlane i powiązane przepisy wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

- Wybrane, powiązane tematycznie z przedmiotem, obowiązujące normy z zakresu budownictwa (przywołane i aktualnie w okresie realizacji przedmiotu wyszczególnione ustawowo);

- Wybrana aktualnie dostępna literatura branżowa dotycząca tematyki budownictwa energooszczędnego i pasywnego w wersji drukowanej lub elektronicznej.

Literatura uzupełniająca:

- Dostępne w wersji elektronicznej materiały branżowe na portalach instytucjonalnych i firmowych (wybrane podmioty oferujące aktualne, nowe technologie) poświęconych tematyce budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Dodatkowe informacje dotyczące wymaganej literatury (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

- Aktualne przepisy i normy (m. in. PN-EN 12831, PN-EN ISO 6946), powiązane z tematyką termomodernizacji budynków;

- Aktualna literatura branżowa pojawiająca się w przedmiotowym okresie w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska, powiązana z obszarem standardów energetycznych budynków;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 228, poz. 1514);

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i inne powiązane dyrektywy;

- Aktualny poradnik H. Recknagel, E. Sprenger, E. R. Schramek „Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo”;

- Wszelkie publikacje czołowych fizyków budowli w Polsce (L.Wolski. P.Klemm i inni);

- Materiały informacyjne i instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego w ramach przedmiotu oraz strona internetowa producenta oprogramowania (www.wufi.de, www.antherm.com i inne, wybrane, dotyczące aktualnego na rynku oprogramowania, a przydatne do zajęć, np. z serwisu www.sankom.pl)

- Dokumentacja aktualnego oprogramowanie komputerowego.

Literatura uzupełniająca (w tym dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów):

- Dokumentacja techniczna programu WUFI i innych programów takich jak AnTherm itp. programy do obliczeń w ramach analiz problemów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych i w ramach fizyki budowli;

- Aktualne publikacje w zakresie przedmiotowej tematyki, na bieżąco aktualizowane, z czasopism branżowych takich jak „Materiały Budowlane”, „IZOLACJE”, „Rynek Instalacyjny”;

- Wszelkie aktualne publikacje naukowe z przedmiotowego zakresu oraz materiały branżowe producentów materiałów termoizolacyjnych, urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Jelec
Group instructors: Paweł Jelec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS lecture: 1

[1 ECTS = 30 hours]

Participation in the lecture (direct contact with the lecturer): 15 hours

Preparation for the exam: 13 hours

Consultation: 2 hours

Total: 30 hours [1 ECTS]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania energią w budynkach. Pojęcia w ramach obowiązujących przepisów. Obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście budownictwa energooszczędnego i pasywnego/bilansu cieplnego budynków. Energooszczędność, budownictwo zrównoważone, klasy energetyczne budynków, metodyka wykonywania obliczeń bilansu cieplnego, sposoby racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, building intelligence, Smart Home.

Full description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu poznanie zasad projektowania budynków energooszczędnych, jak również o zwiększonej energooszczędności, w tym w szczególności pasywnych. W ramach przedmiotu student poznaje obowiązujące przepisy oraz normy obowiązujące w Polsce w zakresie przedmiotowej tematyki. W ramach przedmiotu student poznaje podstawowe pojęcia i definicje dotyczące racjonalnego gospodarowania energią w budynkach. Student poznaje obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście rozwoju energooszczędnego budownictwa w Polsce, w tym budownictwa pasywnego, jak również poznaje sposoby poprawy energooszczędności budynku poprzez odpowiednie docieplenie, modernizację istniejących instalacji budowlanych, rekuperację, wykorzystanie zysków od nasłonecznienia, odpowiednie zaprojektowanie obudowy budynku, usytuowanie, umiejętne wykorzystanie wszelkich dodatkowych zysków ciepła w budynku. W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć i definicji z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania energią w budynkach, w ramach obowiązujących przepisów, obowiązujące normy polskie i europejskie w kontekście budownictwa energooszczędnego i pasywnego/bilansu cieplnego budynków, energooszczędność, budownictwo zrównoważone, klasy energetyczne budynków, metodyka wykonywania obliczeń bilansu cieplnego, sposoby racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, building intelligence, Smart Home.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązująca:

- Ustawa Prawo budowlane i powiązane przepisy wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

- Wybrane, powiązane tematycznie z przedmiotem, obowiązujące normy z zakresu budownictwa (przywołane i aktualnie w okresie realizacji przedmiotu wyszczególnione ustawowo);

- Wybrana aktualnie dostępna literatura branżowa dotycząca tematyki budownictwa energooszczędnego i pasywnego w wersji drukowanej lub elektronicznej.

Literatura uzupełniająca:

- Dostępne w wersji elektronicznej materiały branżowe na portalach instytucjonalnych i firmowych (wybrane podmioty oferujące aktualne, nowe technologie) poświęconych tematyce budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Dodatkowe informacje dotyczące wymaganej literatury (wszystkie materiały dostępne są na wskazywanych na bieżąco w ramach zajęć aktualizowanych stronach internetowych podmiotów i instytucji):

- Aktualne przepisy i normy (m. in. PN-EN 12831, PN-EN ISO 6946), powiązane z tematyką termomodernizacji budynków;

- Aktualna literatura branżowa pojawiająca się w przedmiotowym okresie w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska, powiązana z obszarem standardów energetycznych budynków;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 228, poz. 1514);

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i inne powiązane dyrektywy;

- Aktualny poradnik H. Recknagel, E. Sprenger, E. R. Schramek „Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo”;

- Wszelkie publikacje czołowych fizyków budowli w Polsce (L.Wolski. P.Klemm i inni);

- Materiały informacyjne i instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego w ramach przedmiotu oraz strona internetowa producenta oprogramowania (www.wufi.de, www.antherm.com i inne, wybrane, dotyczące aktualnego na rynku oprogramowania, a przydatne do zajęć, np. z serwisu www.sankom.pl)

- Dokumentacja aktualnego oprogramowanie komputerowego.

Literatura uzupełniająca (w tym dostępna na aktualizowanych na bieżąco stronach internetowych instytucji i innych wskazanych podmiotów):

- Dokumentacja techniczna programu WUFI i innych programów takich jak AnTherm itp. programy do obliczeń w ramach analiz problemów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych i w ramach fizyki budowli;

- Aktualne publikacje w zakresie przedmiotowej tematyki, na bieżąco aktualizowane, z czasopism branżowych takich jak „Materiały Budowlane”, „IZOLACJE”, „Rynek Instalacyjny”;

- Wszelkie aktualne publikacje naukowe z przedmiotowego zakresu oraz materiały branżowe producentów materiałów termoizolacyjnych, urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)