Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Economic instruments in law environmental protection

General data

Course ID: WB-IS-II-21-07
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Economic instruments in law environmental protection
Name in Polish: Instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony środowiska
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla II r. II stopnia IS - specjalność - specjalność Technologie gospodarki cyrkulacyjnej
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

IS2P_W01; IS2P_W02; IS2P_U01; IS2P_U12; IS2P_U15; IS2P_U16; IS2P_K01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa znajomość prawa ochrony środowiska

Full description: (in Polish)

W ramach wykładów omawiane są instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony środowiska: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone i kary pieniężne, opłaty za usługi wodne i opłaty podwyższone, opłaty produktowe, opłaty depozytowe oraz zróżnicowanie stawek podatków za paliwa.

Bibliography: (in Polish)

1-2. Instrumenty ekonomiczne, a nakazowe w prawie ochrony środowiska,

3-4. Opłaty za korzystanie ze środowiska, sposób i terminy wnoszenia opłaty, zwolnienia z opłat,

5-6. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone (sankcyjne) i administracyjne kary pieniężne,

7-8. Odroczenia, zmniejszanie i umorzenia terminu zapłaty. Nowe prawo wodne - opłaty za usługi wodne i opłaty podwyższone,

9-10. Opłaty produktowe i recyklingowe od opakowań, opłaty produktowe od odpadów poużytkowych,

11-12. Opłaty depozytowe od baterii i akumulatorów samochodowych, przenośnych oraz od zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

13-14. Opłaty od pojazdów wycofanych z eksploatacji, zróżnicowanie stawek podatków za paliwa, opłaty zastępcze w energetyce,

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1 - student zna przepisy prawa ochrony środowiska,

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2 - student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w dziedzinie prawa ochrony środowiska,

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji:

Efekt przedmiotowy 3 - student potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

(1) Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 4 (db): student potrafi wystarczająco poprawnie dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

(2) Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi pozyskiwać obowiązujące akty prawne, nie ma umiejętności samokształcenia się w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności pozyskiwania obowiązujących aktów prawnych i samokształcenia się w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 4 (db): student posiada umiejętności pozyskiwania obowiązujących aktów prawnych i samokształcenia się w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętności pozyskiwania obowiązujących aktów prawnych i samokształcenia się w zakresie prawa ochrony środowiska,

(3) Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, nie potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w ograniczonym stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 4 (db): student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie prawa ochrony środowiska,

Ocena końcowa:

- aktywność na wykładach, studenci regularnie chodzący na wykłady mają prawo do kolokwium w terminie zerowym,

- kolokwium zaliczeniowe pisemne, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ramach wykładów omawiane są instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony środowiska: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone i kary pieniężne, opłaty za usługi wodne i opłaty podwyższone, opłaty produktowe, opłaty depozytowe oraz zróżnicowanie stawek podatków za paliwa.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp

2. Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010,

3. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2014,

Literatura uzupełniająca:

1. Górka K., Poskrobko B. i Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa, 1995, 1998, 2001,

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa znajomość prawa ochrony środowiska

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ramach wykładów omawiane są instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony środowiska: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone i kary pieniężne, opłaty za usługi wodne i opłaty podwyższone, opłaty produktowe, opłaty depozytowe oraz zróżnicowanie stawek podatków za paliwa.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp

2. Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010,

3. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2014,

Literatura uzupełniająca:

1. Górka K., Poskrobko B. i Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa, 1995, 1998, 2001,

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa znajomość prawa ochrony środowiska

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba punktów ECTS - 1


Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

Suma godzin: 40

Liczba ECTS = 40 godz. / 30 (25) godz. = ok. 1

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

W ramach wykładów omawiane są instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony środowiska: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone i kary pieniężne, opłaty za usługi wodne i opłaty podwyższone, opłaty produktowe, opłaty depozytowe oraz zróżnicowanie stawek podatków za paliwa.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp

2. Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010,

3. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2014,

Literatura uzupełniająca:

1. Górka K., Poskrobko B. i Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa, 1995, 1998, 2001,

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)