Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KO: Sumienie problematyka filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-KOMEL20
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: KO: Sumienie problematyka filozoficzna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PRK_P6S_WG

PRK_P6S_WK


Skrócony opis:

We współczesnej dyskusji etycznej sumienie nie zajmuje pozycji centralnej, zostało odsunięte przez koncentrację sporu na podstawach etyki normatywnej. Pojęcie to pojawia się jednak w podręcznikach etyki ogólnej, gdzie jest różnorodnie definiowane. Obecnie zjawiskiem sumienia zajmują się także neurologia, psychologia i nauki pedagogiczne.

Celem wykładu jest filozoficzna analiza zjawiska sumienia, przede wszystkim w świetle obiektywistycznej, racjonalistycznej interpretacji św. Tomasza z Akwinu i współczesnej myśli personalistycznej.

Pełny opis:

Jak się wydaje powszechne wśród ludzi jest doświadczenie instancji nakazującej czy oceniającej pod kątem moralnym ich postępowanie. Może być przeżywana jako głos z zewnątrz lub działanie własnych władz poznawczych albo wolitywnych, może wzbudzać stały niepokój albo dać się stłumić.

Historia myśli ludzkiej zna szereg interpretacji tego doświadczenia. Współczesne badania neurologii i neuropsychologii wskazują na jego biologiczne (anatomiczne, fizjologiczne, biochemiczne) podstawy, psychologia bada je jako przejaw funkcjonowania ludzkiej psychiki.

Filozofia dostrzega również to zjawisko. Jest ono przedmiotem zainteresowania od czasów Sokratesa i bywa interpretowane z jednej strony jako głos wewnętrzny lub przychodzący z zewnątrz, z drugiej zaś jako oddziaływanie na ludzkie poznanie, na wolę lub sferę uczuć. Centralną częścią wykładu jest przedstawienie intelektualistycznej wykładni sumienia opartej na myśli św. Tomasza i jego współczesnych kontynuatorów.

Literatura:

P. Aszyk, Konflikty moralne a etyka, Kraków 1998

S. Gałecki, Spór o sumienie, Kraków 2012

Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy, red. K. Krajewski, Lublin 2007

Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, red. K. Krajewski, Lublin 2009

P. Ślęczka, Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna „praw niedoskonałych”, Lublin 2008

Św. Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe. O synderezie. O sumieniu, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozpoznaje zjawiska psychologiczne towarzyszące działaniu sumienia i procesy będące ich podłożem.

Student rozróżnia modele interpretacji sumienia sformułowane w historii filozofii, odnoszące się do intelektu, woli i uczuć człowieka.

Student zna Tomaszową koncepcję sumienia jako aktu intelektu wraz z jej współczesnym personalistycznym rozwinięciem.

Student rozumie istotę obecnych kontrowersji wokół rozumienia sumienia jako autonomicznego, subiektywnego i twórczego prawodawcy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)