Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KO: Racjonalność przekonań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-KOPDTOM1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: KO: Racjonalność przekonań
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8bb3210a94f243959613dac563e6c15a%40thread.tacv2/conversations?groupId=e65f00a1-0853-4e0a-8663-0ce21533e85f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PRK_P6S_WG

PRK_P6S_WK

Skrócony opis:

Racjonalność, czyli rozumność, uważana jest od wieków za definicyjną cechę człowieka: Homo est animal rationale. Racjonalność jako uniwersalna (choć raczej nie swoista) cecha człowieka polega na tym, iż działa on tak, by — w świetle własnych przekonań — zmaksymalizować szanse osiągnięcia celów, do których dąży.

Czym są przekonania? Czy są one tożsame z wiedzą, rozumianą w starożytności jako episteme, czy raczej z tworem typu doxa, mniemaniem? Jaka jest ich geneza oraz stosunek do innych modusów procesu sądzenia? Intuicyjnie istnieje przeświadczenie, że jest znacząca różnica między posiadaniem wiedzy, a jedynie przekonania na dany temat.

Pełny opis:

1. Pojęcie przekonania

2. Struktura przekonania

3. Pojęcie wiedzy

4. Wiedza jako episteme

5. Własności przekonań

6. Racjonalne - nieracjonalne

7. Prawdziwe - fałszywe

8. Uzasadnione - nieuzasadnione

9. Uzasadnianie epistemiczne

10. Rozumowanie a argumentacja

11. Sceptycyzm

12. Ekstrenalizm

13. Marciszewskiego logiczna teoria przekonań

Literatura:

J. Hintikka, Logika epistemiczna i metody analizy filozoficznej, przeł. A. Grobler, [w:] tenże, Eseje logiczno- filozoficzne, PWN, Warszawa 1992, s. 27- 51

S. Judycki, Epistemologia, T1 i T2, wyd. W Drodze, 2020.

W. Marciszewski, Podstawy logicznej teorii przekonań, PWN, Warszawa 1972.

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002

N. Rescher, Epistemic logic. A Survey of Logic of Knowledge, University of Pittsburgh Press 2005.

J. Ziobrowski, Struktura uzasadniania, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wyliczenie punktów ECTS: 1 - obecnośc na zajęciach 30h, 1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zajęcia odbywają się przez program MS Teams, w czasie rzeczywistym. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest obecność na min. 12 zajęciach.

3. Zaliczenia końcowe odbywa się we wcześniej ustalonych grupach i jest nagrywane. Termin zaliczenia to ostatnie zajęcia w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)