Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

French phenomenology

General data

Course ID: WF-FI-1123-KOSKUR20
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: French phenomenology
Name in Polish: Fenomenologia francuska
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PRK_P6S_WG

PRK_P6S_WK

Short description: (in Polish)

Omówienie zagadnienia: czym jest fenomenologia w filozofii?

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do kierunek filozoficznego zainicjowanego przez E. Husserla. Fenomenologia proponuje nową metodę filozofowania polegającą na zaniechaniu czysto pojęciowych spekulacji przez „powrót do rzeczy samych”, tj. do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, a w czym przejawiają się przedmioty; danymi tymi, wg fenomenologii są m.in.: wartości, wytwory kultury, a także (w tzw. nastawieniu ejdetycznym) istota rzeczy i idee, umożliwiające poznanie; fenomenologia głosi postulat metodologiczny, tzw. redukcji fenomenologicznej, tj. „zawieszenia” naturalnego przekonania o istnieniu świata realnego, w celu poznawczego dotarcia do tzw. czystej świadomości oraz eidos, czyli istoty rzeczy.

Bibliography: (in Polish)

S. Bakewell, Kawiarnia egzystencjalistów. Wolność, Bycie i koktajle morelowe, tł. A. Paszkowska, Warszawa 2018.

M. Waligóra, Wstęp do fenomenologii, Kraków 2013.

Ph. Huneman, E. Kulich, Introduction à la phénoménologie, Paris 1997.

P. Ricœur, A l'école de la phénoménologie, Paris 1998.

D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, tł. M. Święch, Kraków 2012.

L. Kołakowski, Husserl i poszukiwanie pewności, tł. P. Marciszuk, Kraków 2003.

E. Husser, Medytacje kortezjańskie, tłum. A. Wajs, Warszawa 2009.

M. Heidegger, Bycie i czas, tł. B. Baran, Warszawa 2008.

J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d'une interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris 1994.

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001.

M. Merleau-Ponty, Œuvres, Paris 2010.

M. Maciejczak, Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty'ego, Warszawa 2001.

E. Levinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerm, tł. E. Sowa, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza: EK_1 student wie czym jest fenomenologia, jak się kształtowała, EK_2 zna główne paradygmaty fenomenologii. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z fenomenologii.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w fenomenologii.

1 ects - lektura tekstów 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h

zajęcia odbywają się w formie on-line

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest fenomenologia, ani jak się kształtowała, nie zna głównych sposobów argumentacji z tego zakresu

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest fenomenologia, zna główne argumentacje, ale nie potrafi ich racjonalnie ocenić.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje fenomenologii, zna sposoby jej uprawiania, potrafi wskazać i omówić sposoby argumentacji. - na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w fenomenologii, zna sposoby jej uprawiania, przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty oraz trafnie ocenia racjonalność i ich poprawność

Umiejętności EK_4-7:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Ma trudności w uzasadnieniu racjonalnego stanowiska w kwestii fenomenologii.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność stanowiska w kwestii fenomenologii.

Kompetencje EK_8:

Jest otwarty na dyskusję w kwestii fenomenologii. Oceniana jest racjonalność uzasadniania swojego stanowiska.

Forma zaliczenia: pisemny tekst na zakończenie zajęć lub odpowiedź ustna

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 16 places more information
Coordinators: Joanna Skurzak
Group instructors: Joanna Skurzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Short description: (in Polish)

Omówienie zagadnienia: czym jest fenomenologia w filozofii?

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do kierunek filozoficznego zainicjowanego przez E. Husserla. Fenomenologia proponuje nową metodę filozofowania polegającą na zaniechaniu czysto pojęciowych spekulacji przez „powrót do rzeczy samych”, tj. do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, a w czym przejawiają się przedmioty; danymi tymi, wg fenomenologii są m.in.: wartości, wytwory kultury, a także (w tzw. nastawieniu ejdetycznym) istota rzeczy i idee, umożliwiające poznanie; fenomenologia głosi postulat metodologiczny, tzw. redukcji fenomenologicznej, tj. „zawieszenia” naturalnego przekonania o istnieniu świata realnego, w celu poznawczego dotarcia do tzw. czystej świadomości oraz eidos, czyli istoty rzeczy.

Bibliography: (in Polish)

S. Bakewell, Kawiarnia egzystencjalistów. Wolność, Bycie i koktajle morelowe, tł. A. Paszkowska, Warszawa 2018.

M. Waligóra, Wstęp do fenomenologii, Kraków 2013.

Ph. Huneman, E. Kulich, Introduction à la phénoménologie, Paris 1997.

P. Ricœur, A l'école de la phénoménologie, Paris 1998.

D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, tł. M. Święch, Kraków 2012.

L. Kołakowski, Husserl i poszukiwanie pewności, tł. P. Marciszuk, Kraków 2003.

E. Husser, Medytacje kortezjańskie, tłum. A. Wajs, Warszawa 2009.

M. Heidegger, Bycie i czas, tł. B. Baran, Warszawa 2008.

J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d'une interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris 1994.

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001.

M. Merleau-Ponty, Œuvres, Paris 2010.

M. Maciejczak, Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty'ego, Warszawa 2001.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)