Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-SL1-PI21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria licencjackie 1 - I stopień
Wszystkie seminaria licencjackie - rok 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W06 ; FI1_W09;

FI1_U01; FI1_U02; FI1_U03;

FI1_U05; FI1_U09; FI1_U10;

FI1_K03;

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs z metafizyki ogólnej lub ontologii

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauka warsztatu pracy filozofa, przygotowanie pracy licencjackiej z metafizyki oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne mają służyć, z jednej strony, pogłębieniu wiedzy z zakresu metafizyki przez zapoznanie się z niektórymi tekstami o charakterze, nie tyle podręcznikowym, co problemowym. Z drugiej strony, seminarium ma być ćwiczeniem umiejętności pracy naukowej, a więc ma uczyć sposobów analizy tekstów filozoficznych, stosowania metod naukowych oraz umiejętności pisania prac naukowych na podstawowym, licencjackim poziomie.

Literatura:

Literatura:

Arystoteles, Metafizyka, tłum K. Leśniak, Warszawa 1984, wyd. II.

Bocheński J. M. Logika i filozofia, Warszawa 1993.

Czeżowski T., O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Antyk 2004.

Loux M. J, Metafizyka. Współczesne wprowadzenie, Lublin 2021.

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Warszawa 1998.

Szubka T. [red], Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Strudent po ukończeniu kursu zna i rozumie zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi, zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi czytać i interpretować tekst filozoficzny, potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną, potrafi stosować podstawowe zasady logiki oraz typowe strategie argumentacyjne, potrafi przytaczać główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych stosownie do ich istotności.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

metoda dydaktyczna: metoda seminaryjna polegająca na pracy wspólnej, przedstawieniu

zasad analizy tekstów źródłowych oraz elementów metod systematycznych w pracy

metafizyka.metoda weryfikacji: praca semestralna na ustalony indywidualnie temat.

Umiejętności:

metoda dydaktyczna: studium przypadku polegające na analizie wybranego problemumetafizycznego; zestaw problemów podany na zajęciach;

metoda weryfikacji: obserwacja pracy studenta oraz praca seminaryjna.

Kompetencje społeczne:

metoda dydaktyczna: praca w grupach, metoda stolików eksperckich, burza mózgów itp.

metoda weryfikacji: obserwacja zdolności współpracy w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauka warsztatu pracy filozofa, przygotowanie pracy licencjackiej z metafizyki oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne mają służyć, z jednej strony, pogłębieniu wiedzy z zakresu metafizyki przez zapoznanie się z niektórymi tekstami o charakterze, nie tyle podręcznikowym, co problemowym. Z drugiej strony, seminarium ma być ćwiczeniem umiejętności pracy naukowej, a więc ma uczyć sposobów analizy tekstów filozoficznych, stosowania metod naukowych oraz umiejętności pisania prac naukowych na podstawowym, licencjackim poziomie.

Literatura:

Literatura:

Teksty starożytne:

Arystoteles, Metafizyka, tłum K. Leśniak, Warszawa 1984, wyd. II.

Platon, Dialogi, tłum. W. Wytwicki, Warszawa 1998.

Kirk G. S., Raven J. E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, tłum. Jacek Lang,

Warszawa 1999.

Teksty współczesne:

Bocheński J. M. Logika i filozofia, Warszawa 1993.

Loux M. J, Metafizyka. Współczesne wprowadzenie, Lublin 2021.

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Warszawa 1998.

Szubka T. [red], Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauka warsztatu pracy filozofa, przygotowanie pracy licencjackiej z metafizyki oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne mają służyć, z jednej strony, pogłębieniu wiedzy z zakresu metafizyki przez zapoznanie się z niektórymi tekstami o charakterze, nie tyle podręcznikowym, co problemowym. Z drugiej strony, seminarium ma być ćwiczeniem umiejętności pracy naukowej, a więc ma uczyć sposobów analizy tekstów filozoficznych, stosowania metod naukowych oraz umiejętności pisania prac naukowych na podstawowym, licencjackim poziomie.

Literatura:

Literatura:

Arystoteles, Metafizyka, tłum K. Leśniak, Warszawa 1984, wyd. II.

Bocheński J. M. Logika i filozofia, Warszawa 1993.

Czeżowski T., O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Antyk 2004.

Loux M. J, Metafizyka. Współczesne wprowadzenie, Lublin 2021.

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Warszawa 1998.

Szubka T. [red], Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauka warsztatu pracy filozofa, przygotowanie pracy licencjackiej z metafizyki oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne mają służyć, z jednej strony, pogłębieniu wiedzy z zakresu metafizyki przez zapoznanie się z niektórymi tekstami o charakterze, nie tyle podręcznikowym, co problemowym. Z drugiej strony, seminarium ma być ćwiczeniem umiejętności pracy naukowej, a więc ma uczyć sposobów analizy tekstów filozoficznych, stosowania metod naukowych oraz umiejętności pisania prac naukowych na podstawowym, licencjackim poziomie.

Literatura:

Literatura:

Arystoteles, Metafizyka, tłum K. Leśniak, Warszawa 1984, wyd. II.

Bocheński J. M. Logika i filozofia, Warszawa 1993.

Czeżowski T., O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Antyk 2004.

Loux M. J, Metafizyka. Współczesne wprowadzenie, Lublin 2021.

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Warszawa 1998.

Szubka T. [red], Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)