Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-SL1-PL21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria licencjackie 1 - I stopień
Wszystkie seminaria licencjackie - rok 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W06 ; FI1_W09;

FI1_U01; FI1_U02; FI1_U03;

FI1_U05; FI1_U09; FI1_U10;

FI1_K03;

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy

Cela zajęć: doskonalenie umiejętności opracowania podstawowych pojęć, najważniejszych problemów i prób ich rozwiązania na gruncie wybranych kierunków filozoficznych

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu logiki, epistemologii, filozofii języka oraz ogólna wiedza z zakresu historii filozofii

Pełny opis:

Celem zajęć jest opracowanie podstawowych pojęć, najważniejszych problemów i prób ich rozwiązania na gruncie wybranych kierunków filozofii współczesnej. Zajęcia mają charakter przede wszystkim ćwiczeniowy, oparty na dyskusji i pracy indywidualnej. Zajęcia służą zapoznaniu się i dyskusji nad elementami wybranych zagadnień obecnych w głównych nurtach filozofii współczesnej. Podczas zajęć planuje się rozważenie takich zagadnień, jak: Jakich argumentów używa się we współczesnej filozofii? Co świadczy o wysokim, resp. niskim poziomie danej teorii filozoficznej? W jaki sposób należy badać wybrane kierunki filozoficzne? Dalszym celem zajęć jest opanowanie podstawowych narzędzi teoretycznych i analitycznych dla analizy tekstów filozoficznych i teorii.

Literatura:

1. J. Hospers, "Wprowadzenie do analizy filozoficznej", Warszawa 2006

2. J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, tłum. S. Judycki, Wydawnictwo "W drodze," Poznań 1992

3. K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. Wójcik, "Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów", Warszawa 2003

4. G. Ryle, "Czym jest umysł?", Warszawa 1970 (fragmenty)

5. Stanford Encyclopedia of Philosophy, www.plato. stanford.edu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna i rozumie zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi; student zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych

Umiejętności: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych; student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę; student potrafi czytać i interpretować tekst filozoficzny; student potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną; student potrafi stosować podstawowe zasady logiki oraz typowe strategie argumentacyjne; student potrafi uzasadniać i krytykować uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych

Kompetencje: student jest gotów do samodzielnego formułowania propozycji rozwiązania nowych problemów na podstawie ich twórczej analizy z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego

ECTS:

udział w seminarium: 30

przygotowanie do seminarium i lektura tekstów: 30

konsultacje: 5

czas na napisanie pracy zaliczeniowej: 25

SUMA GODZIN: 90 [90 : 30 (25) = 3]

LICZBA ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zajęć student ma za zadanie przygotowanie pracy pisemnej na wybrany i skonsultowany z prowadzącym temat, będący analizą i interpretacją wybranego tekstu filozoficznego. Ocenie podlegać będzie: (1) warstwa językowa i struktura formalna tekstu, (2) trafność w analizie argumentów i pojęć filozoficznych, (3) zasadność przedstawionych tez. Pracę należy oddać do oceny po 10 zajęciach. Przewiduje się dodatkową dyskusję nad pracą z innymi seminarzystami.

Na ocenę końcową składa się: (w 3/4) ocena pracy pisemnej oraz (w 1/4) ocena umiejętności argumentacji podczas dyskusji nad pracą.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka
Prowadzący grup: Witold Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy

Cela zajęć: doskonalenie umiejętności opracowania podstawowych pojęć, najważniejszych problemów i prób ich rozwiązania na gruncie wybranych kierunków filozoficznych

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu logiki, epistemologii, filozofii języka oraz ogólna wiedza z zakresu historii filozofii

Pełny opis:

Celem zajęć jest opracowanie podstawowych pojęć, najważniejszych problemów i prób ich rozwiązania na gruncie wybranych kierunków filozofii współczesnej. Zajęcia mają charakter przede wszystkim ćwiczeniowy, oparty na dyskusji i pracy indywidualnej. Zajęcia służą zapoznaniu się i dyskusji nad elementami wybranych zagadnień obecnych w głównych nurtach filozofii współczesnej. Podczas zajęć planuje się rozważenie takich zagadnień, jak: Jakich argumentów używa się we współczesnej filozofii? Co świadczy o wysokim, resp. niskim poziomie danej teorii filozoficznej? W jaki sposób należy badać wybrane kierunki filozoficzne? Dalszym celem zajęć jest opanowanie podstawowych narzędzi teoretycznych i analitycznych dla analizy tekstów filozoficznych i teorii.

Literatura:

1. J. Hospers, "Wprowadzenie do analizy filozoficznej", Warszawa 2006

2. J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, tłum. S. Judycki, Wydawnictwo "W drodze," Poznań 1992

3. K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. Wójcik, "Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów", Warszawa 2003

4. G. Ryle, "Czym jest umysł?", Warszawa 1970 (fragmenty)

5. Stanford Encyclopedia of Philosophy, www.plato. stanford.edu

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, teorii poznania i metodologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy

Cela zajęć: doskonalenie umiejętności opracowania podstawowych pojęć, najważniejszych problemów i prób ich rozwiązania na gruncie wybranych kierunków filozoficznych

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu logiki, epistemologii, filozofii języka oraz ogólna wiedza z zakresu historii filozofii

Pełny opis:

Celem zajęć jest opracowanie podstawowych pojęć, najważniejszych problemów i prób ich rozwiązania na gruncie wybranych kierunków filozofii współczesnej. Zajęcia mają charakter przede wszystkim ćwiczeniowy, oparty na dyskusji i pracy indywidualnej. Zajęcia służą zapoznaniu się i dyskusji nad elementami wybranych zagadnień obecnych w głównych nurtach filozofii współczesnej. Podczas zajęć planuje się rozważenie takich zagadnień, jak: Jakich argumentów używa się we współczesnej filozofii? Co świadczy o wysokim, resp. niskim poziomie danej teorii filozoficznej? W jaki sposób należy badać wybrane kierunki filozoficzne? Dalszym celem zajęć jest opanowanie podstawowych narzędzi teoretycznych i analitycznych dla analizy tekstów filozoficznych i teorii.

Literatura:

1. J. Hospers, "Wprowadzenie do analizy filozoficznej", Warszawa 2006

2. J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, tłum. S. Judycki, Wydawnictwo "W drodze," Poznań 1992

3. K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. Wójcik, "Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów", Warszawa 2003

4. G. Ryle, "Czym jest umysł?", Warszawa 1970 (fragmenty)

5. Stanford Encyclopedia of Philosophy, www.plato. stanford.edu

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, teorii poznania i metodologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy

Cela zajęć: doskonalenie umiejętności opracowania podstawowych pojęć, najważniejszych problemów i prób ich rozwiązania na gruncie wybranych kierunków filozoficznych

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu logiki, epistemologii, filozofii języka oraz ogólna wiedza z zakresu historii filozofii

Pełny opis:

Celem zajęć jest opracowanie podstawowych pojęć, najważniejszych problemów i prób ich rozwiązania na gruncie wybranych kierunków filozofii współczesnej. Zajęcia mają charakter przede wszystkim ćwiczeniowy, oparty na dyskusji i pracy indywidualnej. Zajęcia służą zapoznaniu się i dyskusji nad elementami wybranych zagadnień obecnych w głównych nurtach filozofii współczesnej. Podczas zajęć planuje się rozważenie takich zagadnień, jak: Jakich argumentów używa się we współczesnej filozofii? Co świadczy o wysokim, resp. niskim poziomie danej teorii filozoficznej? W jaki sposób należy badać wybrane kierunki filozoficzne? Dalszym celem zajęć jest opanowanie podstawowych narzędzi teoretycznych i analitycznych dla analizy tekstów filozoficznych i teorii.

Literatura:

1. J. Hospers, "Wprowadzenie do analizy filozoficznej", Warszawa 2006

2. J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, tłum. S. Judycki, Wydawnictwo "W drodze," Poznań 1992

3. K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. Wójcik, "Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów", Warszawa 2003

4. G. Ryle, "Czym jest umysł?", Warszawa 1970 (fragmenty)

5. Stanford Encyclopedia of Philosophy, www.plato. stanford.edu

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, teorii poznania i metodologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)