Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-SL1-SW23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria licencjackie 1 - I stopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AgHaZUCUhANh9Uc6YRNLJzaksRn3nx3I74_tqfK6MY1s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b6e043ca-21b0-4531-8fe8-90bcdc28f07a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W06

FI1_W09

FI1_U01

FI1_U02

FI1_U03

FI1_U05

FI1_U09

FI1_U10

FI1_K03;

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień filozoficznych z dotychczasowego okresu studiów, w szczególności z zakresu historii filozofii, filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności opracowania, analizowania i prezentowania wybranych zagadnień filozoficznych w formie ustnej i pisemnej w perspektywie wymagań związanych z ukończeniem studiów I stopnia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności opracowania, analizowania i prezentowania wybranych zagadnień filozoficznych w formie ustnej i pisemnej w perspektywie wymagań związanych z ukończeniem studiów I stopnia. Zajęcia mają charakter przede wszystkim ćwiczeniowy, oparty na dyskusji i pracy indywidualnej. Zajęcia służą zapoznaniu się i dyskusji nad wybranymi zagadnieniami filozoficznymi z zakresu historii filozofii, filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych (przyrodoznawstwa). Dalszym celem zajęć jest uzyskanie umiejętności prawidłowego i sprawnego posługiwania się podstawowymi narzędziami pracy filozofa w zakresie analizy tekstów filozoficznych, referowania treści filozoficznych, prezentacji stanowisk, prowadzenia dyskusji i formułowania argumentacji.

Literatura:

Zostanie podana w trakcie zajęć ze względu na jej sprofilowanie dla poszczególnych uczestników.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- student zna i rozumie zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi;

- student zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych

Umiejętności:

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;

- student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę;

- student potrafi czytać i interpretować tekst filozoficzny;

- student potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;

- student potrafi stosować typowe strategie argumentacyjne;

- student potrafi uzasadniać i krytykować stanowiska filozoficzne w świetle dostępnej wiedzy

Kompetencje:

-student jest gotowy do samodzielnego formułowania propozycji rozwiązania problemów filozoficznych na podstawie ich twórczej analizy z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zajęć student ma za zadanie przygotowanie pracy pisemnej na wybrany i skonsultowany z prowadzącym temat, będący analizą

wybranego zagadnienia filozoficznego.

Ocenie podlegać będzie: (1) warstwa językowa i struktura formalna tekstu, (2) trafność analizy treści filozoficznych, (3) zasadność przedstawionych tez. Pracę należy przekazać do oceny po 12 zajęciach w terminie do 12 maja.

Na ocenę końcową składa się:

(1) ocena pracy pisemnej (3/4 oceny końcowej)

(2) obecność i aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, wypowiedzi, prezentacja opracowanych treści itp). (1/4 oceny końcowej).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AgHaZUCUhANh9Uc6YRNLJzaksRn3nx3I74_tqfK6MY1s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b6e043ca-21b0-4531-8fe8-90bcdc28f07a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w seminarium: 30

przygotowanie do seminarium i lektura tekstów: 30

pisanie pracy zaliczeniowej i konsultacje: 30

Suma godzin pracy studenta: 90 [90 : 30 = 3 (1 ECTS = 30 godzin pracy studenta)]

LICZBA ECTS: 3

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności opracowania, analizowania i prezentowania wybranych zagadnień filozoficznych w formie ustnej i pisemnej w perspektywie wymagań związanych z ukończeniem studiów I stopnia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności opracowania, analizowania i prezentowania wybranych zagadnień filozoficznych w formie ustnej i pisemnej w perspektywie wymagań związanych z ukończeniem studiów I stopnia. Zajęcia mają charakter przede wszystkim ćwiczeniowy, oparty na dyskusji i pracy indywidualnej. Zajęcia służą zapoznaniu się i dyskusji nad wybranymi zagadnieniami filozoficznymi z zakresu historii filozofii, filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych (przyrodoznawstwa). Dalszym celem zajęć jest uzyskanie umiejętności prawidłowego i sprawnego posługiwania się podstawowymi narzędziami pracy filozofa w zakresie analizy tekstów filozoficznych, referowania treści filozoficznych, prezentacji stanowisk, prowadzenia dyskusji i formułowania argumentacji.

Literatura:

Zostanie podana w trakcie zajęć ze względu na jej sprofilowanie dla poszczególnych uczestników.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w pok. 302 w bud. 23.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AgHaZUCUhANh9Uc6YRNLJzaksRn3nx3I74_tqfK6MY1s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b6e043ca-21b0-4531-8fe8-90bcdc28f07a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w seminarium: 30

przygotowanie do seminarium i lektura tekstów: 30

pisanie pracy zaliczeniowej i konsultacje: 30

Suma godzin pracy studenta: 90 [90 : 30 = 3 (1 ECTS = 30 godzin pracy studenta)]

LICZBA ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności opracowania, analizowania i prezentowania wybranych zagadnień filozoficznych w formie ustnej i pisemnej w perspektywie wymagań związanych z ukończeniem studiów I stopnia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności opracowania, analizowania i prezentowania wybranych zagadnień filozoficznych w formie ustnej i pisemnej w perspektywie wymagań związanych z ukończeniem studiów I stopnia. Zajęcia mają charakter przede wszystkim ćwiczeniowy, oparty na dyskusji i pracy indywidualnej. Zajęcia służą zapoznaniu się i dyskusji nad wybranymi zagadnieniami filozoficznymi z zakresu historii filozofii, filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych (przyrodoznawstwa). Dalszym celem zajęć jest uzyskanie umiejętności prawidłowego i sprawnego posługiwania się podstawowymi narzędziami pracy filozofa w zakresie analizy tekstów filozoficznych, referowania treści filozoficznych, prezentacji stanowisk, prowadzenia dyskusji i formułowania argumentacji.

Literatura:

Zostanie podana w trakcie zajęć ze względu na jej sprofilowanie dla poszczególnych uczestników.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w pok. 302 w bud. 23.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)